•●♥ رویای زیبای من♥●•٠ •●♥ با یاد خـــــــــدا ♥●•٠ ******* سلام حقیقتش از دنیای واقعی بیرحم و شلوغ پناه آوردم این جا تمام احساس درونی خودم رو در این کلبه نتی به تصویر و کلام کشیدم .... خالصانه وبی ریا حرف دلمو گفته ام امیدوارم به دل بنشینه... انتقاد سازنده رو دوست دارم اگر چه کمی به من بر بخوره ! ولی مهم نیست ! تایید رو هم راستش میپسندم و خوشم میاد ....! http://mynicedream.mihanblog.com 2019-08-16T04:08:57+01:00 text/html 2019-08-06T10:16:23+01:00 mynicedream.mihanblog.com رویــــROYAــا پنجره و آرامش http://mynicedream.mihanblog.com/post/2127 <div style="text-align: center;"><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; color: rgb(72, 72, 72); font-size: 13px;">میخوام چند روزی از چشمِ تموم شهر پنهون شم</p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; color: rgb(72, 72, 72); font-size: 13px;">برم هم صحبت خاک و رفیق عطرِ بارون شم</p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; color: rgb(72, 72, 72); font-size: 13px;">میخوام از پاکی چشمه ، یه جسم تازه بردارم</p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; color: rgb(72, 72, 72); font-size: 13px;">میخوام چند روزی روحم رو به دست باد بسپارم</p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; color: rgb(72, 72, 72); font-size: 13px;">پشت سر میزارم این شهر شلوغو</p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; color: rgb(72, 72, 72); font-size: 13px;">پشت سر میزارم این همه دروغو</p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; color: rgb(72, 72, 72); font-size: 13px;">من به آفتاب یه سلامِ تازه میدم</p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; color: rgb(72, 72, 72); font-size: 13px;">جا میزارم&nbsp;<a href="http://www.mustext.com/" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(68, 68, 68); text-decoration-line: none; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0.3); letter-spacing: 0px !important;">ا</a>ین روزای بی فروغو</p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; color: rgb(72, 72, 72); font-size: 13px;">یه سفر رهایی از دلهره میخوام</p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; color: rgb(72, 72, 72); font-size: 13px;">از طبیعت یکمی خاطره میخوام</p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; color: rgb(72, 72, 72); font-size: 13px;">دیگه خستم از حصارِ دود و آهن</p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; color: rgb(72, 72, 72); font-size: 13px;">نفسم تنگه یکم پنجره میخوام</p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; color: rgb(72, 72, 72); font-size: 13px;">پشت سر میزارم این شهر شلوغو</p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; color: rgb(72, 72, 72); font-size: 13px;">پشت سر میزارم این همه دروغو</p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; color: rgb(72, 72, 72); font-size: 13px;">من به آفتاب یه سلامِ تازه میدم</p><p style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans; color: rgb(72, 72, 72); font-size: 13px;">جا میزارم این روزای بی فروغو</p></div> text/html 2019-07-21T21:43:37+01:00 mynicedream.mihanblog.com رویــــROYAــا .... http://mynicedream.mihanblog.com/post/2126 <div><font size="5" face="Mihan-IransansLight">برای تشخیص&nbsp; زنده و یا مرده بودن یک انسان ،</font></div><div><font size="5" face="Mihan-IransansLight"><br></font></div><div><font size="5" face="Mihan-IransansLight">&nbsp;به شرف او نگاه کنید <br></font></div><div><font size="5" face="Mihan-IransansLight"><br></font><div><font size="5" face="Mihan-IransansLight">نه به نبض او .</font></div><div><font size="5" face="Mihan-IransansLight"><br></font></div><div><font size="5" face="Mihan-IransansLight"><br></font></div><div><i><font size="5" face="Mihan-IransansLight" color="#CC0000">&nbsp;ارنستو چگوآرا&nbsp;</font></i></div> </div> text/html 2019-07-19T03:07:19+01:00 mynicedream.mihanblog.com رویــــROYAــا بی وفایی افتخاری ندارد http://mynicedream.mihanblog.com/post/2124 <font size="3" color="#FF0000">هر کس بطریقی دل ما می شکند&nbsp;</font><div><font size="3" color="#FF0000">بیگانه جدا دوست جدا&nbsp; میشکند&nbsp;</font></div><div><font size="3" color="#FF0000"><br></font></div><div><font size="3" color="#FF0000">بیگانه اگر میشکند&nbsp; حرفی نیست&nbsp;</font></div><div><font size="3" color="#FF0000"><br></font></div><div><font size="3" color="#FF0000">از دوست بپرسید چرا میشکند</font></div><div><font size="3" color="#FF0000"><br></font></div><div><font size="3" color="#FF0000">آری دل من چه&nbsp; بی صدا میشکند .</font></div><div><font color="#FF0000"><br></font></div><div><font size="4"><font color="#FF0000">&nbsp; </font><font face="Mihan-Iransans"><font color="#FF0000">پی نوشت رویا : </font><br></font></font></div><div><font size="4"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans">راستش از اول اول هم او قسمت بام زندگی من نبود</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans">&nbsp; و اشتباهی همراه بقیه کفترهابه بام خونه من فرود اومده بود .</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans">هر چقدر وحشی تر بود دلچسب تر بود برام <br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans">ومن به تمام بی اعتنایی هاش دلم میرفت و نگاهش میکردم <br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans">هر روز براش دون میریختم و منتظر نیم‌نگاش بودم <br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans">همون نیم نگاه برای من&nbsp; پر از اعتنا بود .</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans">ولی راستش منو بخاطر اون یه مشت دونه بی ارزش میخواست <br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans">یروز تصمیم‌گرفتم جلوشو باز کنم که بپره بره <br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans">خودم بش یاد دادم بپره ...ته دلم خدا خدا میکرد <br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans">بمن بجسبه و بوم خونه ما را ترک نکنه ....</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans">راستش فکر نمیکردم بی وفایی کنه&nbsp; و پرید و رفت <br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans">خیلی نگاهش کردم <br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans">ته دلم با اضطراب منتظر&nbsp; بودم یه&nbsp; دور بزنه و بر گرده <br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans"> ولی رفت که رفت ....</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans">من در بهت و حیرت اونقدر نگاهش کردم که از نظرم محو شد&nbsp;</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans">&nbsp;</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans">چه ناباورانه منو ترک کرد ...دیگه ختی دونه هم نمبخاست&nbsp;‌</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans">.....هر روز سر بوم خونه مینشینم و یک انتظار کشنده و</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans"> طولانی را بخود تحمیل میکنم ...ته دلم امیدوارم ...</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans">ولی خودم مبدونم&nbsp; اون پرنده خوش اقبال من نمیاد <br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans">اون رفته ......بمن سر نمیزنه .....</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans">من هنوز محو نگاه اولش هستم .....</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></div> text/html 2019-06-24T13:19:50+01:00 mynicedream.mihanblog.com رویــــROYAــا ... http://mynicedream.mihanblog.com/post/2122 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="2" style="margin: 0px auto; padding: 0px; text-align: right;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px;">خفته ها ! زنگ چیز خوبی نیست</strong></font><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-size: 12px; text-align: right;"></p><font size="2" style="margin: 0px auto; padding: 0px; text-align: right;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px;"></strong></font><p style="text-align: center; margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-size: 12px;"><font size="2" style="margin: 0px auto; padding: 0px;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px;">شیشه ها ! سنگ چیز خوبی نیست</strong></font></p><font size="2" style="margin: 0px auto; padding: 0px; text-align: right;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px;"></strong></font><p style="text-align: center; margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-size: 12px;"><font size="2" style="margin: 0px auto; padding: 0px;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px;">وصله ها را به من بچسبانید</strong></font></p><font size="2" style="margin: 0px auto; padding: 0px; text-align: right;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px;"></strong></font><p style="text-align: center; margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-size: 12px;"><font size="2" style="margin: 0px auto; padding: 0px;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px;">به شما انگ چیز خوبی نیست</strong></font></p><font size="2" style="margin: 0px auto; padding: 0px; text-align: right;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px;"></strong></font><p style="text-align: center; margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-size: 12px;"><font size="2" style="margin: 0px auto; padding: 0px;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px;">های ! عاشق نشو نمی دانی</strong></font></p><font size="2" style="margin: 0px auto; padding: 0px; text-align: right;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px;"></strong></font><p style="text-align: center; margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-size: 12px;"><font size="2" style="margin: 0px auto; padding: 0px;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px;">که دل تنگ چیز خوبی نیست</strong></font></p><font size="2" style="margin: 0px auto; padding: 0px; text-align: right;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px;"></strong></font><p style="text-align: center; margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-size: 12px;"><font size="2" style="margin: 0px auto; padding: 0px;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px;">کری از پیش یک سه تار گذشت</strong></font></p><font size="2" style="margin: 0px auto; padding: 0px; text-align: right;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px;"></strong></font><p style="text-align: center; margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-size: 12px;"><font size="2" style="margin: 0px auto; padding: 0px;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px;">گفت : آهنگ چیز خوبی نیست</strong></font></p><p style="text-align: center; margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-size: 12px;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px;"><font size="2" style="margin: 0px auto; padding: 0px;">گفته بودی شهید یعنی چه</font></strong></p><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 12px; text-align: right;"><font size="2" style="margin: 0px auto; padding: 0px;"></font></strong><p style="text-align: center; margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-size: 12px;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px;"><font size="2" style="margin: 0px auto; padding: 0px;">پسرم ! جنگ چیز خوبی نیست</font></strong></p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-size: 12px; text-align: right;"><font size="1" style="margin: 0px auto; padding: 0px;"></font></p><p style="text-align: center; margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-size: 12px;"><font size="1" style="margin: 0px auto; padding: 0px;">دکتر اللهیاری</font></p><p style="text-align: center; margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-size: 12px;"><font size="1" style="margin: 0px auto; padding: 0px;">کتاب عقاب قله پوشان</font></p></div> text/html 2019-06-11T02:54:34+01:00 mynicedream.mihanblog.com رویــــROYAــا حرف دل http://mynicedream.mihanblog.com/post/2120 <div align="center"><br></div> <p class="MsoNormal" align="center"><span style="font-size:28.0pt;line-height:107%;font-family: IranNastaliq"><span dir="RTL" lang="AR-SA">یك سری از آدم ها را حاضری همه جوره</span></span></p><p class="MsoNormal" align="center"><span style="font-size:28.0pt;line-height:107%;font-family: IranNastaliq"><span dir="RTL" lang="AR-SA"><br></span></span></p><p class="MsoNormal" align="center"><span style="font-size:28.0pt;line-height:107%;font-family: IranNastaliq"><span dir="RTL" lang="AR-SA"> كنار خودت داشته باشی؛</span><br> <br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">به عنوان هر چیزی كه میشود و امكان دارد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>..</span></p><p class="MsoNormal" align="center"><span style="font-size:28.0pt;line-height:107%;font-family: IranNastaliq"><br></span></p><p class="MsoNormal" align="center"><span style="font-size:28.0pt;line-height:107%;font-family: IranNastaliq"> <span dir="RTL" lang="AR-SA">عشق ،</span></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:28.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-family:Cambria"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:28.0pt;line-height:107%;font-family:IranNastaliq"><span dir="RTL" lang="AR-SA">دوست ،</span><span dir="RTL" lang="AR-SA">رفیق</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>..... !<br> <br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">مهم بودنشان است ، <br></span></span></p><p class="MsoNormal" align="center"><span style="font-size:28.0pt;line-height:107%;font-family:IranNastaliq"><span dir="RTL" lang="AR-SA"><br></span></span></p><p class="MsoNormal" align="center"><span style="font-size:28.0pt;line-height:107%;font-family:IranNastaliq"><span dir="RTL" lang="AR-SA">اینكه مطمئن باشیم كه هستند ، چه دور چه نزدیك،</span></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:28.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-family:Cambria"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> <br></span></p><p class="MsoNormal" align="center"><span style="font-size:28.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-family:Cambria"></span><span style="font-size:28.0pt;line-height:107%;font-family:IranNastaliq"><br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">حتی اگر غریبه ترین آشنا شوند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>!</span></p><p class="MsoNormal" align="center"><span style="font-size:28.0pt;line-height:107%;font-family:IranNastaliq"><br></span></p><p class="MsoNormal" align="center"><span style="font-size:28.0pt;line-height:107%;font-family:IranNastaliq"> <span dir="RTL" lang="AR-SA">حتی اگر دیدنشان سالی یك بار</span></span></p><p class="MsoNormal" align="center"><span style="font-size:28.0pt;line-height:107%;font-family:IranNastaliq"><span dir="RTL" lang="AR-SA"><br></span></span></p><p class="MsoNormal" align="center"><span style="font-size:28.0pt;line-height:107%;font-family:IranNastaliq"><span dir="RTL" lang="AR-SA">&nbsp;&nbsp; آن هم درجایی با دوستانِ مشترك باشد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>...<br> <br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">باز هم به همین قانع هستیم؛</span></span></p><p class="MsoNormal" align="center"><span style="font-size:28.0pt;line-height:107%;font-family:IranNastaliq"><span dir="RTL" lang="AR-SA"></span><br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">ما برای داشتن و بودنِ یك سری از آدم ها <br></span></span></p><p class="MsoNormal" align="center"><span style="font-size:28.0pt;line-height:107%;font-family:IranNastaliq"><span dir="RTL" lang="AR-SA"><br></span></span></p><p class="MsoNormal" align="center"><span style="font-size:28.0pt;line-height:107%;font-family:IranNastaliq"><span dir="RTL" lang="AR-SA">در زندگیِ مان <br></span></span></p><p class="MsoNormal" align="center"><span style="font-size:28.0pt;line-height:107%;font-family:IranNastaliq"><span dir="RTL" lang="AR-SA"><br></span></span></p><p class="MsoNormal" align="center"><span style="font-size:28.0pt;line-height:107%;font-family:IranNastaliq"><span dir="RTL" lang="AR-SA">از خودمان و احساسِ مان گذشته ایم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>...</span></p><span style="font-size:28.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family:Cambria"></span><span style="font-size:28.0pt;line-height:107%;font-family:IranNastaliq"> </span><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="false" DefSemiHidden="false" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="371"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="header"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footer"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index heading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of figures"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope address"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope return"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="line number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="page number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of authorities"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="macro"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toa heading"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Closing"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Signature"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Message Header"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Salutation"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Date"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Note Heading"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Block Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Hyperlink"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="FollowedHyperlink"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Document Map"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Plain Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="E-mail Signature"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Top of Form"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Bottom of Form"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal (Web)"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Acronym"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Address"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Cite"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Code"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Definition"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Keyboard"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Preformatted"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Sample"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Typewriter"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Variable"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Table"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation subject"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="No List"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Contemporary"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Elegant"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Professional"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Balloon Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Theme"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="41" Name="Plain Table 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="42" Name="Plain Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="43" Name="Plain Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="44" Name="Plain Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="45" Name="Plain Table 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="40" Name="Grid Table Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 6"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> text/html 2019-05-28T09:47:46+01:00 mynicedream.mihanblog.com رویــــROYAــا جمله قصار رویا ●♥ http://mynicedream.mihanblog.com/post/2118 <p class="MsoNormal" align="center"><img src="http://uupload.ir/files/qver_111111111.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><span dir="RTL" style="font-size:36.0pt;line-height: 107%;font-family:IranNastaliq;mso-bidi-language:FA" lang="FA"> </span></p><p class="MsoNormal" align="center"><span dir="RTL" style="font-size:36.0pt;line-height: 107%;font-family:IranNastaliq;mso-bidi-language:FA" lang="FA">انسان برای دوستان<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>ویژه <br></span></p><p class="MsoNormal" align="center"><span dir="RTL" style="font-size:36.0pt;line-height: 107%;font-family:IranNastaliq;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><br></span></p><p class="MsoNormal" align="center"><span dir="RTL" style="font-size:36.0pt;line-height: 107%;font-family:IranNastaliq;mso-bidi-language:FA" lang="FA">وقت ویژه میذاره <br></span></p><p class="MsoNormal" align="center"><span dir="RTL" style="font-size:36.0pt;line-height: 107%;font-family:IranNastaliq;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><br></span></p><p class="MsoNormal" align="center"><span dir="RTL" style="font-size:36.0pt;line-height: 107%;font-family:IranNastaliq;mso-bidi-language:FA" lang="FA"> که همیشه در نزد اون آد م ها <br></span></p><p class="MsoNormal" align="center"><span dir="RTL" style="font-size:36.0pt;line-height: 107%;font-family:IranNastaliq;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><br></span></p><p class="MsoNormal" align="center"><span dir="RTL" style="font-size:36.0pt;line-height: 107%;font-family:IranNastaliq;mso-bidi-language:FA" lang="FA">جای گاهش&nbsp; ویژه&nbsp; باشه ....!</span></p><p class="MsoNormal" align="right"><span dir="RTL" style="font-size:36.0pt;line-height: 107%;font-family:IranNastaliq;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#CC0000">بعدا نوشت <font color="#006600">رویــROYAـا</font> : افسوس !</font><br></span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="false" DefSemiHidden="false" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="371"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="header"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footer"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index heading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of figures"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope address"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope return"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="line number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="page number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of authorities"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="macro"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toa heading"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Closing"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Signature"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Message Header"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Salutation"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Date"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Note Heading"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Block Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Hyperlink"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="FollowedHyperlink"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Document Map"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Plain Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="E-mail Signature"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Top of Form"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Bottom of Form"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal (Web)"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Acronym"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Address"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Cite"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Code"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Definition"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Keyboard"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Preformatted"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Sample"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Typewriter"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Variable"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Table"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation subject"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="No List"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Contemporary"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Elegant"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Professional"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Balloon Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Theme"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="41" Name="Plain Table 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="42" Name="Plain Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="43" Name="Plain Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="44" Name="Plain Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="45" Name="Plain Table 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="40" Name="Grid Table Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 6"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> text/html 2019-05-20T18:12:23+01:00 mynicedream.mihanblog.com رویــــROYAــا درد دل http://mynicedream.mihanblog.com/post/2113 <p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-size: 12px; text-align: right;"><font color="#000000" style="margin: 0px auto; padding: 0px;">پارسایی را دیدم در کنار دریا،که زخم پلنگ داشت و با هیچ</font></p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-size: 12px; text-align: right;"><font color="#000000" style="margin: 0px auto; padding: 0px;">چیز بهبودی نمی یافت.مدت ها در آن حال رنج برد و همچنان</font></p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-size: 12px; text-align: right;"><font color="#000000" style="margin: 0px auto; padding: 0px;">شکر خدای تعالی می کرد.</font></p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-size: 12px; text-align: right;"><font color="#000000" style="margin: 0px auto; padding: 0px;">از او پرسیدند:"که شکر چه می گویی؟"</font></p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-size: 12px; text-align: right;"><font color="#000000" style="margin: 0px auto; padding: 0px;">گفت:"شکر آن که به مصیبتی گرفتارم نه بر معصیتی!!!"</font></p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-size: 12px; text-align: right;"><font color="#000000" style="margin: 0px auto; padding: 0px;"><br></font></p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-size: 12px; text-align: right;"><font color="#000000" style="margin: 0px auto; padding: 0px;">لازم نیست زخم پلنگ داشته باشیم&nbsp; که به هیچ دارو بهتر نشود تا به شناخت تازه و معرفتی نو برسیم&nbsp; زیر همیشه زخم هایی هستند از زخم پلنگ سخت تر&nbsp;</font></p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-size: 12px; text-align: right;"><font color="#000000" style="margin: 0px auto; padding: 0px;">بر دل و جان و بر تن.... شاید&nbsp; که پلنگان بسیارند ! نه از پلنگانی که باید دوستشان&nbsp; بداریم زیرا که نفیسند و نسلیاند در معرض نابودی .... و خطر&nbsp;</font>پلنگانی از نوعی دیگر که نسلشان هرگز منقرض نخواهد شد و کارشان زخم زدن است&nbsp;</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-size: 12px; text-align: right;"><font color="#000000" style="margin: 0px auto; padding: 0px;">پس بعید نیست که&nbsp; ما نیز در کنار دریای زندگی باشیم&nbsp;&nbsp;</font></p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-size: 12px; text-align: right;"><font color="#000000" style="margin: 0px auto; padding: 0px;">با زخم پلنگی که به هیچ دارو به نشود ....اما شکر بر زخم پلنگ، رفتاری عجیب است .چرایی این شکر اما چقدر عجیب تر و زیبا تر !!</font></p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-size: 12px; text-align: right;"><font color="#000000" style="margin: 0px auto; padding: 0px;">شکر چرا بر مصیبتی گرفتارم نه به معصیتی !</font></p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-size: 12px; text-align: right;"><font color="#000000" style="margin: 0px auto; padding: 0px;">و چه شکر باشکوهی است این شکر&nbsp;</font></p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-size: 12px; text-align: right;"><font color="#000000" style="margin: 0px auto; padding: 0px;">به زندگی ات نگاه کن&nbsp; و ببین کجاها مصیبت است؟ و کجاها معصیت ؟</font></p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-size: 12px; text-align: right;"><font color="#000000" style="margin: 0px auto; padding: 0px;">کجاها به مصیبت گرفتاری و کجاها به معصیت ؟</font></p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-size: 12px; text-align: right;"><font color="#000000" style="margin: 0px auto; padding: 0px;">شاید فراموش کرده باشی که سخت ترین مصیبت ها&nbsp; به معصیتی گرفتار بودن است .</font></p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-size: 12px; text-align: right;"><font color="#000000" style="margin: 0px auto; padding: 0px;">غم هایت را مرور کن&nbsp; ....&nbsp;</font></p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-size: 12px; text-align: right;"><font color="#000000" style="margin: 0px auto; padding: 0px;">شاید بیاد آوری چقدر شکر به جای نیاورده ای !</font></p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-size: 12px; text-align: right;"><font color="#000000" style="margin: 0px auto; padding: 0px;"><br></font></p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-size: 12px; text-align: right;"><font color="#000000" style="margin: 0px auto; padding: 0px;">(عرفان نظر آهاری )</font></p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-size: 12px; text-align: right;"><br></p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-size: 12px; text-align: right;">پی نوشت رویا بر گرفته از&nbsp;<a href="http://monir58157.blogfa.com/post/800" style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(128, 0, 0); text-decoration-line: none;">دکتر علی شریعتی:</a></p><div class="post" style="margin: 0px auto; padding: 0px 10px 15px 5px; max-width: 100%; text-align: right; line-height: 18px; font-size: 12px;"><div class="postbody" style="margin: 0px auto; padding: 5px 0px 10px; max-width: 100%; line-height: 21.6px;"><div class="postcontent" style="margin: 0px auto; padding: 0px 5px; max-width: 100%; line-height: 21.6px;"><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%;"></p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><font color="#990033" style="margin: 0px auto; padding: 0px;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px;"><em style="margin: 0px auto; padding: 0px;">خدای خوبم،</em></strong></font></p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><font color="#990033" style="margin: 0px auto; padding: 0px;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px;"><em style="margin: 0px auto; padding: 0px;">&nbsp;هرگز کسی را به آنچه که قسمتش نیست عادت نده!</em></strong></font></p></div></div></div> text/html 2019-05-09T03:07:42+01:00 mynicedream.mihanblog.com رویــــROYAــا ....... http://mynicedream.mihanblog.com/post/2110 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/dlfz_20190509_073512.jpg" alt=""> text/html 2019-04-26T08:04:59+01:00 mynicedream.mihanblog.com رویــــROYAــا دوست http://mynicedream.mihanblog.com/post/2109 <div>کوی دوست</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>{رشته ای بر گردنم افکنده دوست *</div><div>می برد انجاکه خاطر خواه اوست }</div><div>می بردآنجا که جمله جان شوی</div><div>واله و سرگشته جانان شوی</div><div>می برد آنجا که دل را می برند</div><div>با نگاهی عاشقان را می خرند</div><div>می برد آنجا که معراج دل است</div><div>ذبح اسماعیل آنجا حاصل است</div><div>می برد آنجا که قربانی شوی&nbsp;</div><div>لایق دیدار ربانی شوی</div><div>می برد تا جایگاه قدسیان</div><div>تا که بنماید حریم خاکیان</div><div>می برد آنجا به بزم نینوا&nbsp;</div><div>ظهر عاشورا و دشت کربلا</div><div>می برد آنجا کنار الغمه</div><div>تا بگوید راز دل را با همه</div><div>می برد دل را به قربانگاه عشق</div><div>تا که حیرانت کند در راه عشق</div><div>می برد تا وارهی از خویشتن</div><div>وارهی از التهاب جان و تن</div><div>می برد آنجا به بالای صلیب</div><div>می برد آنجا که خواند عندلیب</div><div>می برد آنجا به بزم نار ونور</div><div>می برد تا قله های کوه طور</div><div>می برد آنجا که لیلایی شوی&nbsp;</div><div>واله و مجنون و شیدایی شوی</div><div>می برد آنجا که صبح و شام نیست&nbsp;</div><div>می برد آنجا که مکر و دام نیست</div><div>می برد تا آخر کون و مکان&nbsp;</div><div>می برد تا مقدم صاحب زمان</div><div>می برد آنجا که نور دیده است</div><div>جایگاه دیده و نادیده است</div><div>می برد آنجا که ملک جان بود</div><div>شاهراه منزل جانان بود</div><div>می برد تا عاشق و شیدا شوی</div><div>قطره ای از بیکران دریا شوی</div><div>چون رسی آنجا بهاری می شوی&nbsp;</div><div>چشمه می گردی و جاری می شوی</div><div>گشته محمودی روان در کوی دوست</div><div>می رود آنج که خاطر خواه اوست</div> text/html 2019-04-21T04:01:42+01:00 mynicedream.mihanblog.com رویــــROYAــا یه حرف حساب http://mynicedream.mihanblog.com/post/2108 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/3zj5_20190421_083556.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(246, 246, 246); font-size: 13px; text-align: justify;">وقتی میشود دقایق عمرت را با آدمهای خوب بگذرانی&nbsp;</span></div><span style="font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">چرا باید لحظه هایت را صرف آدم هایی کنی&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">که یا دلهای کوچک شان مدام درگیر حسادت ها و کینه ورزی های بچه گانه اند...</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">یا مدام برای نبودنت، برای خط زدنت تلاش می کنند؟</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">نه، همیشه جنگیدن خوب نیست!</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">این روزها فهمیده ام برای اثبات دوست داشتن، برای به دست آوردن دل آدمها،</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">برای اثبات خوب بودن نباید جنگید!</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">بعضی چیزها وقتی با جنگیدن به دست می آیند بی ارزش میشوند!</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">این روزها نسخه فاصله گرفتن را می پیچم برای هرکسی که رنجم می دهد...</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">این را با خود تکرار میکنم و می بخشمشان...</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">نه بخاطر اینکه مستحق بخششند!</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">تنها به این خاطر که "من مستحق آرامشم" ....</span></div> text/html 2019-04-17T22:21:03+01:00 mynicedream.mihanblog.com رویــــROYAــا دلتنگی های زندگی ...... http://mynicedream.mihanblog.com/post/2107 <span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: NunitoSans; font-size: 14px;">باور کن ترا دوست دارم&nbsp;</span><div><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: NunitoSans; font-size: 14px;">&nbsp;صدای مرا نقّاشی کن</span></div><div><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: NunitoSans; font-size: 14px;">&nbsp;دلتنگ توام</span></div><div><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: NunitoSans; font-size: 14px;">&nbsp;اندوه مرا نقّاشی کن</span></div><div><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: NunitoSans; font-size: 14px;">&nbsp;باور کن دلتنگ توام&nbsp;</span></div><div><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: NunitoSans; font-size: 14px;">&nbsp;اندوه مرا نقاشی کن&nbsp;</span></div><div><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: NunitoSans; font-size: 14px;">&nbsp;به تو می اندیشم&nbsp;</span></div><div><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: NunitoSans; font-size: 14px;">&nbsp;در غم دیگران پندار مرا نقاشی کن</span></div><div><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: NunitoSans; font-size: 14px;">&nbsp;گفتی در خلآی که هوا نیست ،&nbsp;</span></div><div><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: NunitoSans; font-size: 14px;">نه من تو را می خوانم ؛ نه تو مرا می شنوی&nbsp;</span></div><div><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: NunitoSans; font-size: 14px;">&nbsp;برایم چراغی بیاور&nbsp;</span></div><div><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: NunitoSans; font-size: 14px;">&nbsp;بی نور چگونه نقاشی کنم .....</span></div><div><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: NunitoSans; font-size: 14px;"><br></span></div><div><span style="font-family: NunitoSans; font-size: 14px;"><font color="#ff0000">طولانی نوشت&nbsp; رویا :</font></span></div><div><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: NunitoSans; font-size: 14px;"><br></span></div><div><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: NunitoSans; font-size: 14px;">در نیمه های شب در تاریکی مطلق اتاقم و فقط نور خیر کننده موبایلم&nbsp; تصویر مبهم اجسام را برایم میسر میکنه</span></div><div><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: NunitoSans; font-size: 14px;">نیازی نیست در این تاریکی بخودم دروغ بگم‌</span></div><div><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: NunitoSans; font-size: 14px;">من رنجیده ام !!</span></div><div><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: NunitoSans; font-size: 14px;">رنجشی دردناک ...آنقدر که اشکهایم نمی ایستد&nbsp;</span></div><div><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: NunitoSans; font-size: 14px;">و بغض لعنتی&nbsp; خفه کننده بسراغم‌ آمده ...و خواب را از چشمهایم‌گرفته&nbsp;</span></div><div><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: NunitoSans; font-size: 14px;">در دور دست ها ی عمیق&nbsp; اندیشه ی&nbsp; من تنها&nbsp; خدا میداند&nbsp; و من&nbsp; !!&nbsp;</span></div><div><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: NunitoSans; font-size: 14px;">که چه میگذره&nbsp; که سیل غمناک چشمهایم بی اختیار&nbsp; روح و روان مرا دستخوش ویرانی کرده ....دهانم‌خشک‌ شده ....گویی کویر به جانم‌ هجوم آورده ....‌.هجومی&nbsp; وحشیانه&nbsp; و بی رحمانه.....!</span></div><div><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: NunitoSans; font-size: 14px;">چه میشه به دنیای ناجوانمرد گفت ؟؟؟</span></div><div><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: NunitoSans; font-size: 14px;">دنیای نامردی که&nbsp; خجالتی از بار&nbsp; اندوهی که&nbsp; روی شانه های مهربان من گذاشته نمی کشد .....شانه ها و آغوش&nbsp; مهربان من&nbsp; که همیشه از صمیم قلب پذیرای دل خستگی&nbsp; و غمگینی&nbsp; وجود بی وجود ناجوانمردش&nbsp; بود </span><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: NunitoSans; font-size: 14px;">&nbsp; دنیای من لایق میخواهد ......دل من شکست .....خرده ی دل من روی زمین ریخته .....صدای شکستنش را نشنیدی .....چون ذاتا ناشنوایی !</span></div><div><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: NunitoSans; font-size: 14px;">حتی تکه های غمزده&nbsp;</span></div><div><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: NunitoSans; font-size: 14px;">دل مرا هم نمیبینی روی زمین&nbsp;</span></div><div><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: NunitoSans; font-size: 14px;">زیرا نابینایی ....&nbsp;</span></div><div><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: NunitoSans; font-size: 14px;">چه ساده دلانه&nbsp; انتظار دارم !!</span></div><div><font color="#444444" face="NunitoSans"><span style="font-size: 14px;">بی نوا دل من !!!</span></font></div><div><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: NunitoSans; font-size: 14px;">از هیچ&nbsp; انتظار داری&nbsp;</span></div><div><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: NunitoSans; font-size: 14px;">&nbsp;همه چیز باشه ؟؟؟</span></div><div><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: NunitoSans; font-size: 14px;">چگونه چنین‌چیزی ممکنه ....</span></div><div><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: NunitoSans; font-size: 14px;"><br></span></div><div><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: NunitoSans; font-size: 14px;">خدای من فریادت میزنم&nbsp;</span></div><div><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: NunitoSans; font-size: 14px;">الا بذکر الله تطمن القلوب&nbsp; !!!؟؟؟</span></div> text/html 2019-03-13T04:12:12+01:00 mynicedream.mihanblog.com رویــــROYAــا عید نــــــوروز مبارک http://mynicedream.mihanblog.com/post/2106 <div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/uajd_new-folder-21903095.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br><font size="7" face="Mihan-IransansLight"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" color="#CC0000">نوروز98مبارک ...</font> </font><br></div> text/html 2019-03-01T21:31:25+01:00 mynicedream.mihanblog.com رویــــROYAــا دلنوشته ای برای تو http://mynicedream.mihanblog.com/post/2104 <div>لحظه ی دیدارنزدیک است</div><div>باز من دیوانه ام ، مستم</div><div>باز می لرزد،دل ام ،دستم</div><div>باز گوئی در جهان دیگری هستم .</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>های! نخراشی به غفلت گونه ام را، تیغ!</div><div>های! نپریشی صفای زلفک ام را ، دست!</div><div>و...آبرویم را نریزی ، دل!</div><div>_ای نخورده مست !</div><div>لحظه ی دیدار ، نزدیک است ....!</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>مهدیِ اخوان ثالث</div> text/html 2019-03-01T21:26:22+01:00 mynicedream.mihanblog.com رویــــROYAــا دلنوشته ای برای تو .... http://mynicedream.mihanblog.com/post/2103 <div>به کسی ندارم الفت</div><div>زجهانیان مگر تو</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>اگرم تو هم برانی</div><div>سر بی کسی سلامت...</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>&nbsp;سعدی</div><div> text/html 2019-02-17T14:50:46+01:00 mynicedream.mihanblog.com رویــــROYAــا ... http://mynicedream.mihanblog.com/post/2102 شده در زندگی&nbsp; فردی&nbsp; پیدا بشه که در کنارش آرامشی حس کنید&nbsp; که هیچ چیزی را باش عوض نکنید ......حتما کم و بیش&nbsp; همه ما چنین اشخاصی در زندگی ما بوده اند&nbsp; <div>من نیز مستثنی نبوده ام ......بودند کسانی که بوی خدا میدهند ...محبتشان دلنشین و خواستنی است .....و همیشه&nbsp; رد پای&nbsp; اونهاا در ذهن و قلب ماست ...رد پایی عطر آگین&nbsp;</div><div>همین که پیش ما هستند فارغ از بعد مسافت ....کافیست .....</div><div>یادشان&nbsp;</div><div>خاطره شان&nbsp; برای یک عمرر کافیست&nbsp;</div><div>کسانی که با یادآوری اونها بی درنگ لبخندی گوشه لب ظاهر میشه&nbsp;</div><div>و شاید با یادآوری&nbsp; &nbsp;خاطره شان&nbsp; اشکی از کنار چشم ما بروی گونه بلغزه و گونه هایمان را نوازش بده ...شاید تپش قلیی بیاره و لحظاتی اصلا گذشت زمان&nbsp; و حتی بودن در مکان را حس نکنیم ..‌.‌..این آدمها و یادشان در قلب ما قاب طلا گرفته شده اند تا زمانی که ما هستیم&nbsp;</div><div><br></div><div>خوش بحالشون که اینقدر خواستنی هستند&nbsp;</div><div>خوش بحالشون که تپش قلب ایجاد میکند و آرامشی وصف نشدنی هدیه یادآوریشونه .....کاش افرادی عین من هم یاد بگیریم عزیز دل دیگری باشیم&nbsp;</div><div>کاش میشد ...کاش میشد قلب کسی را تسخیر میکردیم و دوست داشتنی بودیم ....و مردم برای بودنمان و با هم صحبت شدن با ما لحظه شماری میکردن&nbsp;</div><div>کاش اولین بازدید&nbsp; هر روزه شان ازما بود و ای کاش نبودنمان&nbsp; دلتنگشان میکرد&nbsp;</div><div><br></div><div><br></div><div>اای کاش جزو آدمهایی بی خاصیتی نباشیم که بودن و نبودنمان هیچ&nbsp; تفاوتی نداره&nbsp;</div><div><br></div><div>ای کاااش زنده نبودنمان&nbsp; کابوس بود برای بقیه&nbsp;</div><div><br></div><div>و لی کاش بزرگترین تنبیه&nbsp; اونها&nbsp; در خطاهایشان&nbsp;</div><div>حذف ما در روابط با اونها بود ......</div><div><br></div><div>ولی وای بحال&nbsp; افرادی&nbsp; بود و نبودشان پشیزی اهمیت نداره .....</div><div>دلم سکوتی طولانی میخواهد&nbsp;</div><div>بگذریم گویا در سرازیری ناخوشایندی افتاده ام ......</div><div><br></div> text/html 2019-01-30T05:42:17+01:00 mynicedream.mihanblog.com رویــــROYAــا نکته ...!! http://mynicedream.mihanblog.com/post/2099 <div>‏آدمی که در بحثی کوتاه میاد</div><div>لزوما حق به طرف مقابل نمیده&nbsp;</div><div>یا دیگه حوصله بحث نداره&nbsp;</div><div>یا فقط داره احترامتونو نگه میداره ...</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>&nbsp;</div> text/html 2019-01-18T09:52:14+01:00 mynicedream.mihanblog.com رویــــROYAــا ... http://mynicedream.mihanblog.com/post/2097 <div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/wub0_axbaran9.gif" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div> text/html 2019-01-05T11:22:57+01:00 mynicedream.mihanblog.com رویــــROYAــا ... http://mynicedream.mihanblog.com/post/2094 <div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/dvd_userupload_2013_19040345221460996357.2888.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div> text/html 2018-12-30T19:53:16+01:00 mynicedream.mihanblog.com رویــــROYAــا عشق ... http://mynicedream.mihanblog.com/post/2093 <div align="center">&nbsp; <p class="MsoNormal"><span dir="RTL" style="font-size:36.0pt;line-height: 107%;font-family:IranNastaliq" lang="AR-SA"><img src="http://uupload.ir/files/tin6_111.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></span></p><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="false" DefSemiHidden="false" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="371"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="header"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footer"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index heading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of figures"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope address"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope return"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="line number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="page number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of authorities"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="macro"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toa heading"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Closing"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Signature"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Message Header"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Salutation"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Date"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Note Heading"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Block Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Hyperlink"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="FollowedHyperlink"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Document Map"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Plain Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="E-mail Signature"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Top of Form"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Bottom of Form"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal (Web)"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Acronym"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Address"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Cite"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Code"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Definition"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Keyboard"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Preformatted"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Sample"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Typewriter"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Variable"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Table"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation subject"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="No List"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Contemporary"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Elegant"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Professional"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Balloon Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Theme"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="41" Name="Plain Table 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="42" Name="Plain Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="43" Name="Plain Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="44" Name="Plain Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="45" Name="Plain Table 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="40" Name="Grid Table Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 6"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--></div> text/html 2018-12-25T01:22:40+01:00 mynicedream.mihanblog.com رویــــROYAــا درد دل http://mynicedream.mihanblog.com/post/2090 <font size="4"> </font><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right;"><font size="4">به نام خدا</font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right;"><font size="4"><br></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right;"><font size="4">دیشب تا صبح خواب برچشمانم نمی آمد اشک هایم جاری بودند</font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right;"><font size="4"><br></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right;"><font size="4"> هر ازگاهی سمت گوشی میرفتم <br></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right;"><font size="4"><br></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right;"><font size="4">نمیدانم چرا صبح نمیشد انگار خورشید هم نمیخواست طلوع کند<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/29.gif"><br></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right;"><font size="4"><br></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right;"><font size="4"><br></font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right;"><br></div><div style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><font size="4" color="#006600">پی نوشت رویـــRoyaـا :</font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right;"><br></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right;"><i><font size="4" color="#CC0000">خدایا بی انصافی را بهبود ببخش&nbsp; در بعضی بندگانت&nbsp; !&nbsp; <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/30.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/63.gif"></font></i><br><font size="4"></font></div><font size="4"> </font> text/html 2018-12-23T05:20:16+01:00 mynicedream.mihanblog.com رویــــROYAــا عدالت http://mynicedream.mihanblog.com/post/2089 <strong><p><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: x-large;" data-mce-style="font-size: x-large;">&nbsp;اجرای عدالت!!</span> </strong><br></span></p><p><span style="font-size: medium;"><br data-mce-bogus="1"></span></p><p><span style="font-size: medium;">گرگی داخل طویله شد و بره‌ای سفید را خورد. گوسفندان سیاه خوشحال شدند!</span><br><br><span style="font-size: medium;">بعد یک برۀ سیاه را هم خورد. سفیدها گفتند:&nbsp;</span></p><p><span style="font-size: medium;"> خدا را شکر که گرگ عادلی‌ است!</span><br><br><span style="font-size: medium;">و گرگ همچنان مشغول اجرای عدالت، میان گوسفندان است…!</span></p></strong> text/html 2018-12-21T07:22:31+01:00 mynicedream.mihanblog.com رویــــROYAــا یلدا مبارک http://mynicedream.mihanblog.com/post/2086 <div align="center">&nbsp; <img src="http://uupload.ir/files/gwbo_1.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><font size="5"><font face="Mihan-Iransans"><i>یلداتون مبارک<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></i></font> </font></div> text/html 2018-12-09T16:35:50+01:00 mynicedream.mihanblog.com رویــــROYAــا تسلیت منو پذیرا باشید .... http://mynicedream.mihanblog.com/post/2083 <div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/rkb9_images.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><font color="#009900">استاد عزیز سید&nbsp; بزرگوار </font><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans"> با چشمی اشکبار و دلی محزون&nbsp; پر کشیدن مادر عزیزتان را تسلیت عرض میکنم </font><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans"><font size="4">برایشان آرامش ابدی&nbsp; و بهشت برین آرزومندم <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></font></font></div></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/kitc_qqq.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center">سلام....ببخشید فعلا نمیتونم بخندونمتون<br> هرگز فکر نمیکرد م حداقل امسال این شعر را بسرایم<br> <i><font size="5" face="Mihan-Iransans">فقدان مادر<br> دلم بگرفته از فُـقدان مادر <br> چه سنگین است غم هجران مادر<br> میان کوچه هائی از جدایی<br> دل وجان می شود حیران مادر<br> مقدس واژه ی دنیای احسان<br> بوَد گلواژه ی جانان مادر<br> ندیدم در زمانه مثل ومانند<br> به لطف وهمت واحسان مادر<br> شبان هنگام آری، نا گهانی<br> بلند شد ناله و افغان مادر<br> برفتیم جانب دارالشفا را<br> که تا یابیم ره درمان مادر<br> سحرگاهان به روی تخت تریاژ<br> شنیدم خواندن قرآن مادر<br> ولی افسوس خزان آذرینش<br> به بست دفترچه سامان مادر<br> دوازده بود و آذر ماه ، افسوس<br> نشد احیاء تن بیجــان مادر<br> وآری تا ابد شد بسته آنروز<br> به اذن ایزدی چشمان مادر<br> دگر در گوش محزونی نپیچد<br> دعائی از لب خـــندان مادر</font></i></div> text/html 2018-11-16T08:48:30+01:00 mynicedream.mihanblog.com رویــــROYAــا میتونی ...بسم الله ! http://mynicedream.mihanblog.com/post/2073 <div align="center"> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;background:white; mso-background-themecolor:background1" align="center"><span dir="RTL" style="font-size:36.0pt;line-height:107%;font-family:IranNastaliq;color:#FFC000; mso-themecolor:accent4;mso-style-textoutline-type:none;mso-style-textoutline-outlinestyle-dpiwidth: 0pt;mso-style-textoutline-outlinestyle-linecap:flat;mso-style-textoutline-outlinestyle-join: round;mso-style-textoutline-outlinestyle-pctmiterlimit:0%;mso-style-textoutline-outlinestyle-dash: solid;mso-style-textoutline-outlinestyle-align:center;mso-style-textoutline-outlinestyle-compound: simple;mso-effects-glow-color:#1464F4;mso-effects-glow-themecolor:accent5; mso-effects-glow-alpha:40.0%;mso-effects-glow-colortransforms:satm=175000; mso-effects-glow-rad:5.0pt;mso-bevel-captop-bevelstyle:2;mso-bevel-captop-dpiwidth: 2.0pt;mso-bevel-captop-dpiheight:3.0pt;mso-bevel-capbot-bevelstyle:0; mso-bevel-capbot-dpiwidth:0pt;mso-bevel-capbot-dpiheight:0pt;mso-bevel-material: 12;mso-bevel-dpiextrusion:4.5pt;mso-bevel-dpicontour:0pt;mso-ansi-font-weight: bold" lang="AR-SA"><img src="http://uupload.ir/files/h8un_stock-photo-portrait-of-smiling-young-woman-with-beautiful-eyes-511475605.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:center;background:white; mso-background-themecolor:background1" align="center"><span dir="RTL" style="font-size:36.0pt;line-height:107%;font-family:IranNastaliq;color:#FFC000; mso-themecolor:accent4;mso-style-textoutline-type:none;mso-style-textoutline-outlinestyle-dpiwidth: 0pt;mso-style-textoutline-outlinestyle-linecap:flat;mso-style-textoutline-outlinestyle-join: round;mso-style-textoutline-outlinestyle-pctmiterlimit:0%;mso-style-textoutline-outlinestyle-dash: solid;mso-style-textoutline-outlinestyle-align:center;mso-style-textoutline-outlinestyle-compound: simple;mso-effects-glow-color:#1464F4;mso-effects-glow-themecolor:accent5; mso-effects-glow-alpha:40.0%;mso-effects-glow-colortransforms:satm=175000; mso-effects-glow-rad:5.0pt;mso-bevel-captop-bevelstyle:2;mso-bevel-captop-dpiwidth: 2.0pt;mso-bevel-captop-dpiheight:3.0pt;mso-bevel-capbot-bevelstyle:0; mso-bevel-capbot-dpiwidth:0pt;mso-bevel-capbot-dpiheight:0pt;mso-bevel-material: 12;mso-bevel-dpiextrusion:4.5pt;mso-bevel-dpicontour:0pt;mso-ansi-font-weight: bold" lang="AR-SA"><br></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:center;background:white; mso-background-themecolor:background1" align="center"><span dir="RTL" style="font-size:36.0pt;line-height:107%;font-family:IranNastaliq;color:#FFC000; mso-themecolor:accent4;mso-style-textoutline-type:none;mso-style-textoutline-outlinestyle-dpiwidth: 0pt;mso-style-textoutline-outlinestyle-linecap:flat;mso-style-textoutline-outlinestyle-join: round;mso-style-textoutline-outlinestyle-pctmiterlimit:0%;mso-style-textoutline-outlinestyle-dash: solid;mso-style-textoutline-outlinestyle-align:center;mso-style-textoutline-outlinestyle-compound: simple;mso-effects-glow-color:#1464F4;mso-effects-glow-themecolor:accent5; mso-effects-glow-alpha:40.0%;mso-effects-glow-colortransforms:satm=175000; mso-effects-glow-rad:5.0pt;mso-bevel-captop-bevelstyle:2;mso-bevel-captop-dpiwidth: 2.0pt;mso-bevel-captop-dpiheight:3.0pt;mso-bevel-capbot-bevelstyle:0; mso-bevel-capbot-dpiwidth:0pt;mso-bevel-capbot-dpiheight:0pt;mso-bevel-material: 12;mso-bevel-dpiextrusion:4.5pt;mso-bevel-dpicontour:0pt;mso-ansi-font-weight: bold" lang="AR-SA">وقتی تونستی چشمای یه آدمو بخندونی</span><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="font-size:36.0pt;line-height:107%;font-family:IranNastaliq; color:#FFC000;mso-themecolor:accent4;mso-style-textoutline-type:none; mso-style-textoutline-outlinestyle-dpiwidth:0pt;mso-style-textoutline-outlinestyle-linecap: flat;mso-style-textoutline-outlinestyle-join:round;mso-style-textoutline-outlinestyle-pctmiterlimit: 0%;mso-style-textoutline-outlinestyle-dash:solid;mso-style-textoutline-outlinestyle-align: center;mso-style-textoutline-outlinestyle-compound:simple;mso-effects-glow-color: #1464F4;mso-effects-glow-themecolor:accent5;mso-effects-glow-alpha:40.0%; mso-effects-glow-colortransforms:satm=175000;mso-effects-glow-rad:5.0pt; mso-bevel-captop-bevelstyle:2;mso-bevel-captop-dpiwidth:2.0pt;mso-bevel-captop-dpiheight: 3.0pt;mso-bevel-capbot-bevelstyle:0;mso-bevel-capbot-dpiwidth:0pt;mso-bevel-capbot-dpiheight: 0pt;mso-bevel-material:12;mso-bevel-dpiextrusion:4.5pt;mso-bevel-dpicontour: 0pt;mso-bidi-language:FA"><br> </span></b><span dir="RTL" style="font-size:36.0pt;line-height:107%; font-family:IranNastaliq;color:#FFC000;mso-themecolor:accent4;mso-style-textoutline-type: none;mso-style-textoutline-outlinestyle-dpiwidth:0pt;mso-style-textoutline-outlinestyle-linecap: flat;mso-style-textoutline-outlinestyle-join:round;mso-style-textoutline-outlinestyle-pctmiterlimit: 0%;mso-style-textoutline-outlinestyle-dash:solid;mso-style-textoutline-outlinestyle-align: center;mso-style-textoutline-outlinestyle-compound:simple;mso-effects-glow-color: #1464F4;mso-effects-glow-themecolor:accent5;mso-effects-glow-alpha:40.0%; mso-effects-glow-colortransforms:satm=175000;mso-effects-glow-rad:5.0pt; mso-bevel-captop-bevelstyle:2;mso-bevel-captop-dpiwidth:2.0pt;mso-bevel-captop-dpiheight: 3.0pt;mso-bevel-capbot-bevelstyle:0;mso-bevel-capbot-dpiwidth:0pt;mso-bevel-capbot-dpiheight: 0pt;mso-bevel-material:12;mso-bevel-dpiextrusion:4.5pt;mso-bevel-dpicontour: 0pt;mso-ansi-font-weight:bold" lang="AR-SA"><br></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:center;background:white; mso-background-themecolor:background1" align="center"><span dir="RTL" style="font-size:36.0pt;line-height:107%; font-family:IranNastaliq;color:#FFC000;mso-themecolor:accent4;mso-style-textoutline-type: none;mso-style-textoutline-outlinestyle-dpiwidth:0pt;mso-style-textoutline-outlinestyle-linecap: flat;mso-style-textoutline-outlinestyle-join:round;mso-style-textoutline-outlinestyle-pctmiterlimit: 0%;mso-style-textoutline-outlinestyle-dash:solid;mso-style-textoutline-outlinestyle-align: center;mso-style-textoutline-outlinestyle-compound:simple;mso-effects-glow-color: #1464F4;mso-effects-glow-themecolor:accent5;mso-effects-glow-alpha:40.0%; mso-effects-glow-colortransforms:satm=175000;mso-effects-glow-rad:5.0pt; mso-bevel-captop-bevelstyle:2;mso-bevel-captop-dpiwidth:2.0pt;mso-bevel-captop-dpiheight: 3.0pt;mso-bevel-capbot-bevelstyle:0;mso-bevel-capbot-dpiwidth:0pt;mso-bevel-capbot-dpiheight: 0pt;mso-bevel-material:12;mso-bevel-dpiextrusion:4.5pt;mso-bevel-dpicontour: 0pt;mso-ansi-font-weight:bold" lang="AR-SA">اونوقت میتونی به وجودت&nbsp;&nbsp; افتخار کنی</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:center;background:white; mso-background-themecolor:background1" align="center"><span dir="RTL" style="font-size:36.0pt;line-height:107%; font-family:IranNastaliq;color:#FFC000;mso-themecolor:accent4;mso-style-textoutline-type: none;mso-style-textoutline-outlinestyle-dpiwidth:0pt;mso-style-textoutline-outlinestyle-linecap: flat;mso-style-textoutline-outlinestyle-join:round;mso-style-textoutline-outlinestyle-pctmiterlimit: 0%;mso-style-textoutline-outlinestyle-dash:solid;mso-style-textoutline-outlinestyle-align: center;mso-style-textoutline-outlinestyle-compound:simple;mso-effects-glow-color: #1464F4;mso-effects-glow-themecolor:accent5;mso-effects-glow-alpha:40.0%; mso-effects-glow-colortransforms:satm=175000;mso-effects-glow-rad:5.0pt; mso-bevel-captop-bevelstyle:2;mso-bevel-captop-dpiwidth:2.0pt;mso-bevel-captop-dpiheight: 3.0pt;mso-bevel-capbot-bevelstyle:0;mso-bevel-capbot-dpiwidth:0pt;mso-bevel-capbot-dpiheight: 0pt;mso-bevel-material:12;mso-bevel-dpiextrusion:4.5pt;mso-bevel-dpicontour: 0pt;mso-ansi-font-weight:bold" lang="AR-SA"><font face="Mihan-IransansLight"><font size="3"><font color="#FF0000"><i><font face="Mihan-IransansBold">پی نوشت رویــــRoyaـا<font size="4"> :</font> </font></i><br></font></font></font></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:center;background:white; mso-background-themecolor:background1" align="center"><span dir="RTL" style="font-size:36.0pt;line-height:107%; font-family:IranNastaliq;color:#FFC000;mso-themecolor:accent4;mso-style-textoutline-type: none;mso-style-textoutline-outlinestyle-dpiwidth:0pt;mso-style-textoutline-outlinestyle-linecap: flat;mso-style-textoutline-outlinestyle-join:round;mso-style-textoutline-outlinestyle-pctmiterlimit: 0%;mso-style-textoutline-outlinestyle-dash:solid;mso-style-textoutline-outlinestyle-align: center;mso-style-textoutline-outlinestyle-compound:simple;mso-effects-glow-color: #1464F4;mso-effects-glow-themecolor:accent5;mso-effects-glow-alpha:40.0%; mso-effects-glow-colortransforms:satm=175000;mso-effects-glow-rad:5.0pt; mso-bevel-captop-bevelstyle:2;mso-bevel-captop-dpiwidth:2.0pt;mso-bevel-captop-dpiheight: 3.0pt;mso-bevel-capbot-bevelstyle:0;mso-bevel-capbot-dpiwidth:0pt;mso-bevel-capbot-dpiheight: 0pt;mso-bevel-material:12;mso-bevel-dpiextrusion:4.5pt;mso-bevel-dpicontour: 0pt;mso-ansi-font-weight:bold" lang="AR-SA"><font face="Mihan-IransansLight"><font size="3"><font color="#FF0000">میتونی بسم الله !</font></font></font></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:center;background:white; mso-background-themecolor:background1" align="center"><span dir="RTL" style="font-size:36.0pt;line-height:107%; font-family:IranNastaliq;color:#FFC000;mso-themecolor:accent4;mso-style-textoutline-type: none;mso-style-textoutline-outlinestyle-dpiwidth:0pt;mso-style-textoutline-outlinestyle-linecap: flat;mso-style-textoutline-outlinestyle-join:round;mso-style-textoutline-outlinestyle-pctmiterlimit: 0%;mso-style-textoutline-outlinestyle-dash:solid;mso-style-textoutline-outlinestyle-align: center;mso-style-textoutline-outlinestyle-compound:simple;mso-effects-glow-color: #1464F4;mso-effects-glow-themecolor:accent5;mso-effects-glow-alpha:40.0%; mso-effects-glow-colortransforms:satm=175000;mso-effects-glow-rad:5.0pt; mso-bevel-captop-bevelstyle:2;mso-bevel-captop-dpiwidth:2.0pt;mso-bevel-captop-dpiheight: 3.0pt;mso-bevel-capbot-bevelstyle:0;mso-bevel-capbot-dpiwidth:0pt;mso-bevel-capbot-dpiheight: 0pt;mso-bevel-material:12;mso-bevel-dpiextrusion:4.5pt;mso-bevel-dpicontour: 0pt;mso-ansi-font-weight:bold" lang="AR-SA"><font face="Mihan-IransansLight"><font size="3"><font color="#FF0000"> نمیتونی !؟؟&nbsp; برو کنار بزار باد بیاد !</font><br></font></font></span></p> </div> text/html 2018-11-10T02:01:54+01:00 mynicedream.mihanblog.com رویــــROYAــا نکته .... http://mynicedream.mihanblog.com/post/2063 <br><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/dd4i_12345.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br><div><br></div><div><br></div><div><font color="#ff0000">پی نوشت&nbsp; رویا :</font></div><div>آخه&nbsp; کاش جماعت&nbsp; بی انصاف ها میفهمیدن !!<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/71.gif"></div></div> text/html 2018-11-02T15:22:04+01:00 mynicedream.mihanblog.com رویــــROYAــا سخن http://mynicedream.mihanblog.com/post/2062 <div style="text-align: center;"><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5">مشکل دنیا این است&nbsp;</font></div><div><font size="5">که آدمهای باهوش&nbsp;</font></div><div><font size="5">پر از شک هستند&nbsp;</font></div><div><font size="5">درحالی که آدمهای احمق&nbsp;</font></div><div><font size="5">پر از اعتماد به نفس.</font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5">#چارلز_بوکوفسکی</font></div></div> text/html 2018-10-29T16:32:45+01:00 mynicedream.mihanblog.com رویــــROYAــا دلنوشته http://mynicedream.mihanblog.com/post/2059 <div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/gk1v_bbb.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div> text/html 2018-10-27T16:48:01+01:00 mynicedream.mihanblog.com رویــــROYAــا تپش قلب http://mynicedream.mihanblog.com/post/2058 <div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/6ur_cyn0_jamnewsimage17361821.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div> <p class="MsoNormal" align="center"> </p><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div> <p class="MsoNormal" align="center"><span dir="RTL" style="font-size:28.0pt;line-height: 107%;font-family:IranNastaliq;mso-bidi-language:FA" lang="FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; آیا می دونید</span></p><p class="MsoNormal" align="center"><span dir="RTL" style="font-size:28.0pt;line-height: 107%;font-family:IranNastaliq;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><br></span></p><p class="MsoNormal" align="center"><span dir="RTL" style="font-size:28.0pt;line-height: 107%;font-family:IranNastaliq;mso-bidi-language:FA" lang="FA"> ضربانِ قلب انسان ها کجا&nbsp;<span style="mso-spacerun:yes"> </span>به تپش می اُفته<span style="mso-spacerun:yes"> !؟</span></span></p><p class="MsoNormal" align="center"><span dir="RTL" style="font-size:28.0pt;line-height: 107%;font-family:IranNastaliq;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes"><br></span></span></p><p class="MsoNormal" align="center"><span dir="RTL" style="font-size:28.0pt;line-height: 107%;font-family:IranNastaliq;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">به نظر من <br></span></span></p> <p class="MsoNormal" align="center"><span style="font-size:28.0pt; line-height:107%;font-family:IranNastaliq;mso-bidi-language:FA"><span style="mso-tab-count:1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span dir="RTL" lang="FA"></span></span></p> <p class="MsoNormal" align="center"><span dir="RTL" style="font-size:28.0pt;line-height: 107%;font-family:IranNastaliq;mso-bidi-language:FA" lang="FA">جایی که<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>انسان حس آرامش&nbsp; درونی پیدا می کنه <br></span></p><p class="MsoNormal" align="center"><span dir="RTL" style="font-size:28.0pt;line-height: 107%;font-family:IranNastaliq;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><br></span></p><div align="center"><span dir="RTL" style="font-size:28.0pt;line-height: 107%;font-family:IranNastaliq;mso-bidi-language:FA" lang="FA">&nbsp;رسیدن به اون&nbsp; مکان&nbsp; محیط&nbsp; وزمان </span><br><span dir="RTL" style="font-size:28.0pt;line-height: 107%;font-family:IranNastaliq;mso-bidi-language:FA" lang="FA"></span></div><p class="MsoNormal" align="center"><span dir="RTL" style="font-size:28.0pt;line-height: 107%;font-family:IranNastaliq;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><br></span></p><p class="MsoNormal" align="center"><span dir="RTL" style="font-size:28.0pt;line-height: 107%;font-family:IranNastaliq;mso-bidi-language:FA" lang="FA">&nbsp;هیجان&nbsp; آوره&nbsp;&nbsp; ...به&nbsp; سراغش می آید&nbsp; ...<br></span></p><p class="MsoNormal" align="center"><span dir="RTL" style="font-size:28.0pt;line-height: 107%;font-family:IranNastaliq;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><br></span></p><p class="MsoNormal" align="center"><span dir="RTL" style="font-size:28.0pt;line-height: 107%;font-family:IranNastaliq;mso-bidi-language:FA" lang="FA">و&nbsp; </span><span dir="RTL" style="font-size:28.0pt;line-height: 107%;font-family:IranNastaliq;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="RTL" style="font-size:28.0pt;line-height: 107%;font-family:IranNastaliq;mso-bidi-language:FA" lang="FA">به اون اتفاق </span>عشق می ورزه&nbsp; <br></span></p><p class="MsoNormal" align="center"><span dir="RTL" style="font-size:28.0pt;line-height: 107%;font-family:IranNastaliq;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><br></span></p><p class="MsoNormal" align="center"><span dir="RTL" style="font-size:28.0pt;line-height: 107%;font-family:IranNastaliq;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><br></span></p><p class="MsoNormal" align="center"><span dir="RTL" style="font-size:28.0pt;line-height: 107%;font-family:IranNastaliq;mso-bidi-language:FA" lang="FA">&nbsp;اون فضا <span style="mso-tab-count:1">تپش قلب می یاره&nbsp;&nbsp; ...</span></span></p><p class="MsoNormal" align="center"><span dir="RTL" style="font-size:28.0pt;line-height: 107%;font-family:IranNastaliq;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span style="mso-tab-count:1"><br></span></span></p><p class="MsoNormal" align="center"><span dir="RTL" style="font-size:28.0pt;line-height: 107%;font-family:IranNastaliq;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span style="mso-tab-count:1">یه سوال ! <br></span></span></p><p class="MsoNormal" align="center"><span dir="RTL" style="font-size:28.0pt;line-height: 107%;font-family:IranNastaliq;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span style="mso-tab-count:1"><br></span></span></p><p class="MsoNormal" align="center"><span dir="RTL" style="font-size:28.0pt;line-height: 107%;font-family:IranNastaliq;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span style="mso-tab-count:1"> شما&nbsp; کجا&nbsp; تپش قلبتون زیاد میشه&nbsp; !؟<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"></span></span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="false" DefSemiHidden="false" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="371"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="header"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footer"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index heading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of figures"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope address"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope return"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="line number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="page number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of authorities"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="macro"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toa heading"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Closing"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Signature"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Message Header"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Salutation"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Date"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Note Heading"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Block Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Hyperlink"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="FollowedHyperlink"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Document Map"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Plain Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="E-mail Signature"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Top of Form"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Bottom of Form"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal (Web)"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Acronym"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Address"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Cite"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Code"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Definition"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Keyboard"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Preformatted"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Sample"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Typewriter"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Variable"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Table"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation subject"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="No List"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Contemporary"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Elegant"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Professional"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Balloon Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Theme"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="41" Name="Plain Table 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="42" Name="Plain Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="43" Name="Plain Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="44" Name="Plain Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="45" Name="Plain Table 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="40" Name="Grid Table Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 6"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> text/html 2018-10-26T21:36:19+01:00 mynicedream.mihanblog.com رویــــROYAــا ... http://mynicedream.mihanblog.com/post/2056 <div class="postbody"><br><span style="font-weight: 400"><i><font size="4" face="Mihan-Iransans"><span style="font-weight: 400"> <p>........رابطه هایی که برای رفع تنهایی و به نام عشق پایه گذاری میشوند نهایتا به تنهایی بزرگ تری ختم خواهند شد با آسیب های روانی بیشتر و زخم های عمیق تر.چه بسا وابستگی هایی هم به بار می آورند که به اشتباه گاه دلبستگی نامیده میشوند.<br>اینکه آدمیزاد برای فراموشی رابطه ای به شخص دیگری پناه میبرد و بدنبالش این چرخه دایره وار تکرار میشود<font color="#FF0000"> فرصتی برای تجربه ی عشقی واقعی باقی نمیگذارد</font> جز اندوه و ناامیدی.دردناک است که آدمی با اختیار خودش ته مانده ای از بدبینی و خشم را در تکه ای از وجودش جای میدهد و مدام به عشقی نافرجام فکر میکند و شکست میخورد.<br>باید بپذیریم <font color="#CC0000">عشق اغلب بی موقع بسراغ آدم می آید</font> در بی خبری بی آنکه به انتظارش نشسته باشیم.بخصوص آن زمان که یاد گرفته ایم چگونه از تنهایی هایمان لذت ببریم.پاییز را با عشقی وصف ناپذیر به تماشای جفت های عاشق بنشینیم و زمستانی را با یک فنجان کوچک در دست،گرم نگه داشته باشیم.<br><br>#حاتمه_ابراهیم_زاده</p> <p>&nbsp;بفهم ......<br></p> <p>&nbsp;آن روز که با تو آشنا شدم نه تنها بودم&nbsp; نه از رابطه ای شکست خورده بودم.</p> <p>&nbsp; من روح تو را..و هر چیزی که بتو ربط داشت دوست داشتم بخاطر آرامش&nbsp; و بی نظیر بودنت</p> <p>&nbsp;تو نیمه کامل من بودی....و زمان بمن&nbsp; ثابت کرد که از نظر علمی هم..عشق واقعی بوده و هست</p></span></font></i></span></div><div class="postbody"><span style="font-weight: 400"><i><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></i></span></div><div class="postbody" align="center"><span style="font-weight: 400"><i><font size="4" face="Mihan-Iransans"><img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhwgElAPZmABi9GBCUEADGAErnShSkFBCcCGvWa6XvpdOPA/etAGvvY5trMP//AP+E1t3Gi/7nzWspCKVrMf/3vXs5CIQ5CGM5AGtCAP7+AS3KLXtKABjeEP/WcxgAY/+EvYxCCP9rra0ICKVaCP7+/pLSksa1c5xSCLHtsVop/5RKCIxSAFJj/3NCALDasP+UxoRKAFJz//+MxlJr/3MxCFJ7/1KE/1KM/5Lukq1jCFo5AFKU//+czlpK/1JS/1oxAP97tVJa/52ybO/evVpC/4SEhFKc/8ZzCP/nnGs5AJRaAP9ztXsxCJnecMbexv+lzlKl//+UzpRSAP97vXMpCKVSCLVjCP/UOSC5IxCWDtLz0k/UTWKtXE/nT2/RbXDqb4u9h2qiN2PQTl3TGPn8Xb3mFK3GkISQOdW9i1rXWF+xXdPu0//Oe1ieMf/Wa1fPG873raDmLev/sXdzKc7vAIS9hMb3c63nlPf/IYSEMZxaAK1aCP/WewAAAAAAAAAAAAAAAAAAACH/C05FVFNDQVBFMi4wAwEAAAAh+QQJMgBmACwAAAAAwgElAAAH/4BmgoOEhYaHiImKi4yNjo+QkZKTlJWWl5iZmpuXVQlVoKGco6SlpqeoqaqrrK2soZ+hoq60tba3uLm6u7SyVQjAsI8JglVmxrzJysvMzc6cnsegxJAJscDY1p+Onr7Iz+Dh4uPkr6AS09+MsNjY56CLsN7w5fX295cZg0cZFfir6Lp5CkhtHShgJBIGo2cMWUFf7qYV/EexYq4bVG7cmEIpQ4YjFlZ4dOEihcVR7yJOa8QOoUpv2wRZO9hOm4STOHOi+sCTAoUbPil88AABwqMME0KuEEkyRQooOi/F+lUzATpG2hK0yzZVVtdpWxGcuxq17KoFEdCaWaA2GQUUE/8+hJgbYgIFCB9uoDDKqIJfCxYmeMyQAoVTJEjMQqoiAR02hQvpKZK1dd5LyggSkoisuLMptGzRpmXLi0IJoBNK0DW9N8QNvomO+P27VKSHDCVTlDDpmSVNzSoJRYNHTd48bZU9xdLqMrK63tArjR7toDroCLkozNVYonsJCChav15UwcLswCFHOj0cfTJYhJudD5pGUKLVeYxp1oTFfKu25+0F2EhoEaQVwQPWpZWdanPdFR4KbxFFF2yJ9NCDXzKEJJhHKZRUkoCH5EdVO/kJl847wzHQTUDSUAWcWLKomJxkINaYiGihLfAAgtYtkAsEDE4QAgR23eXBXap1R97/heeJJBJuJJFko4mhkChLMSKqRIwsV8D0WDa+fHXllGQWcp2OO+64gAM+ZhdCd6YV5QFRd9nlHYWG4NADDjiUB5gFSHnkAUn6lCnNTMuNOdOIwFhDlidXHGOFcv1VlVVA3hiqKSFopskjabhoB+F3Rd5FZFF7hZcIDoJU0IMRf2m4oUebHlPfiYI0NiJkslhhhSBXWCGAAJNWaSVDVTDwSX0T1WojWp7uyKaCoYaw1wRFTaAtkdiaQVRRciqCA6zm/bmUtoVqyp9XyBibmUKhDEusGVcE6yt+ArUbSpc0Oktmpw/oWJ2BuqBwpKngEikDX3MmTIEiRfRZXoa1reBs/7L7zoLlrvFNJSyx9dpbrDcSaGNipP36a+OBCELrQBDW7TIntjLULMXCsAXlE7ZFJWIEk+dZoPIgVkRqCGOOVYZOsCEbHbJy+U1lhq9UAzv0pmixyRaPMesyqE8emNGEDi18YIi2gihRcyJFRDxbebVSXXXRIWLmXNP11l0Fv/RcIe+vRl9d69Yvf+q1GXZlGxdPHfBkSNhm4ClIDCdUTkMNORBBxAnO+j2sr4EXYpNAsRgSerDE/vprIfX6CrLgzqaFIMwDt5kLDB3wTKQHuDd+yMPeFqIC5SfMUAPmRDjBea0iFx26IfWV/Mnzz7ueOiLO5w071iy3rLXXFLjQAf8MFBDlggwd+L4IB+yrMPwLxR+fQ+ZE+Js93YnII8Hn1AtCtb2vQ0TTtrcp2alJWqA6RGhQQTYdkM0FLcAd7hy3CB78gAfDiwH8ZnA5GsyvBstTGf6qdoiipQ51AhgEAIeFt18xQBGR+ti8LGEAWhzghgcg4CSglSa2TEuBBspRKVpAxCISEXeLYwQPdvAD96mgcjPg4PGOF0KKGOCKZsghJopmvXmJzH9+cx7VUkiv5vlKEAywAhZJSIgVXq8SDDDACzdxQ0Tg0Io1dAaaHKCmAiWQU2caDSmK+IEjSrBxZlOEEHbAAwtWLgYajOLlakCDk9RQi5po3d9A9jHQ2Sv/UgAEXOtARwgrpLGTpjPj6jSRR0VcEYt2bGUWYQmJASjClowYAC5zuUtDvFCWpmBBIWyACCwMwmXV4doPBQGa6kzrOqSAAQw+ML7epc8HiVTkInfQvve9QJLFG0Uc50gJYPZyELSEhK8UUEoSitGTZZSh89qItxeGbBBxNGHqXHdGep2CnIugZQ3TaQYDYPKVgwCAI3R5zkbk8ZwDNScaG4pFgCbComh0BBfMYAJBYKELHTWECACpTGdCcy1ZMyl2EMEEMVyAEulr3PhiOoAOYLMR7Mup+yD5gp6e4JuI6CUZzdDQQ4yTEAR15UD9Z8tdXrIQqxwEO0sILM+dMXv3/5zaKEmJxTyGzApFzedWQwk4M2CUlUpNaERf2coBaLGVN1SoIXRJ1KLStQGF6GVSCypHRABgAAAAwFHReVZfMgCjLyysIYxpBhawAAsjZURKk+lMrbUpAiZlUyIuoAUziIEQI7jASxExVDOkjycCiGlqsVnaROSUfT9ogAoOoMGe9rQQeDUEGVvLCAMoYKqJaKUauxop4fYyhzfspxaLKlUFiPJzWi2j0Wr4zqIBs5RTMwR1D9C6rwqrrIIYAAN4u4jAKlSuci1oHH2ZUL5mka811OVDzVAA8xIit4U4gELpeogGDACv5y2oIHKb3oIC1rwDQOgVE3xOueYRABUVBP96+VuIAEi4qRI2w0hFYIIRDAILNjCBDSA7Usgak7EeNcECgLAmBKWpsmzBbHUcgQUToLizIogsIXK4gQ0IYgNRwOYHQDAAAYCgxyAAAAgEcM6GCoB9/uVBAwSwARUUOQYDiMFuBZDbofrYDA3wLxl32c8ym9V/MBTEdbNI5l+lDpNXyO0qjYZhqA7Au/g7c3gNXNCrMiDBcXzlr/Q66NUNt6oDFAQZn0fUQ9wRADjM4bASLMtKLxiw+nVwAHL4UFzaMgCABXNgbxiAAv+VEPY1g1wLEOYBh1mhS1X1fhlK1xoGoK+qRnUNA2thpOLzzwPoNX0LIAhi0zXAghABFkb/kAUCjMDZNYasGW48YkKwADRLyAIfPZXMlLZJx4NwbGeJ6VFBPPalHCaELans4w0U2QcgWLKR403kequ7wGbI6RPCXIAD/EAAVh5ekTkXZvyOeRDyQrgg6vjeOzKZ0sE1QOuSW9zw5g2Xg77CAQZgBbz+irsqzG6js/srdjaNblc47BljTbVd9jLltuxnfE9JLzXCt2ksHGprddlPVL8X0vQNwHgpPOzDPvSOg7ihAdyqZgxbeNRaPEDBcVnHBvx11LCG9AEM0ACu5xAAXa+vmk8dXlgaQAABKECwGRBYWRcUwgaAu6pfCWFQ6zLtbTdDr4l99VwLwgSdrXEWzKAF/wJ4FNwc3oKHNWxMG7NFC1l4wAi4PS2tRaDG0+aoCZjAhMZy1AwvzYJjna2F0g8ipD9m5waSkIQB+OAA8d6AkWE/rHibocdytWVuA5BTARRAAI1k8gFkPywwF9wMQz1+8dX93lWesV6HFcB6VXiAQNdV4/6ktaeZnEI1BovMxscr1afm8SweIKp4s5ccg6VmooF16XwVwBWWrnLkr+7P3JV4Hq8Iupyn0YvPw3FR5XNQR2w31G+qVmoHUF9f51abdnXV90KCFWzrBmqyFmoKdUMNIHX/1WhgJ35tl0ILKGFk1AAFUF+pBlhcZnVjZ2FYVGrFFlgNcGt8B4MDtXWBdf93gsV2WGde56UB6YUBGEAAW4ABg5cFWXABJoABZtAFXTACi+d5xuSEJlAGkOcAWnABZOAFW3ABLJYFS7AmX1AGLNAFWWACojUIBKAFXvCEneVhWsAFGHABzgZ6pccC7FRkPqYAdjcASMZutKdLIKAAR6ZLM4hwQzAEATAsUOZ7btVjC8gD6zZlGZhDDNVoAqBQfDdD56c63KVxOAQ4adQ6U2MFOcQ0GmdKWQRWTPZVTEVypmh8I1dkHTc1GPdx9ecrh0VWeSQsudhKEhddrbOLd2ZCv+JVBpA951dzIjgvVwVWqDZqbKeAi8h2egcAaRdX6WUACjhyBbBppZaJw8L/jbj0V1oUAE+3gGC3SwAwVb1GRjWUQmgnav7ldraEjf+Vd1kkAFuHd1pXagHAbxoAhHiXRXx3d8TGdwdQaufFg4KgAXpnBlzgbBfABVvwBQTABXQ4hARAABeQBRtFABhQeiIAUmYABlkIBA7AWQ8gWguwBFloHV1QhCGWBSNQeASQBUKYkR0pBmNwAWMwAizAWWxoBoYXkUXWjgFgBP/VY6VWABtAe381AAVAb2CHjgpQfLqkiFPpVowEABtQABxQZFQ5ZRaolfu1iIHFZAqFOqtYNOeXcnHJcX6zjKpTc4BjS9wVl0wmLAk2f8mol9EFOg0Ajf5jBcA1f6X1cSmX/0Z0pUZgJSyNeZeSlox+EywHIH+NGUPg1TQMpT1Tk1xUwwDspwG9xAAKuJCCZZAAUAAaUF/fyGsniI0HoAC0iY0n+HXoWGTzaGG7aV6vloNmoAChpgBih40QZl7+6HusRlS8ll4ymEJAiEMAkImziUPfuJC55oJvh5z36INAh43TyQB1BACveYIdaZQdCQYEEAYiOYRmMIcdaXiGt1EbiQFbIJIPIJLVsZEt2ZFboJ5FKAgEYAL02YUi2Z4XEAZDKITqOZ98SF+2aQTGeXXouJZsqWQ5qEsRuoig5puLOAAc8Ffc941jyQGZSJVod4K+54PfSF8qWAAKkHK+AnJuFv+X9ZKZqahxqMhOpgg6IKdV3EdhV3BnIFOYfulcxTij7Ac6yQgsWfmJh0Vy80dU+9R9BpVDVjCQmHlDOUqKv6IBglZzRSo3wqJFV6ABpkie1acBWVVq51kABnCCJ0iQMlpfaYenuJmnrYmOfvqngOqnxgmQWTmnhHqhsqmWeoeO8oJgd6qW4QiQw4KOsfmND5iJQIh28iIACjCnvLaIaIecNDipv4d2ftqadJqnOZmf8zmfD+qqzzafseoA89lsIsmqHMmqrbqrrYqE87mT80mHv0oA9VWhxomCrUmVtvl7ozabJ1ihT/eNwfaNv/ebjXpgsfmcswlYswme7VgA9eL/pq0jceHaoyATRoh5cun3VelXNEzqPJw6o77iW0yjmZeZPZsEVnjDSd3FQvLaNNyVOpvqr59kQupaLyzkOU3DpHhDXxqQdpsGmwGgAaYqL5kpAHHnp3TKh5S6kH5qqh4aqJNKqYAqABR7qn6qd6ZarbtpqaaKjYEKjgHAsXg6sovIjStqnSjLqHsaqBz7sL+Vp3y4q7bakYXHkSJZtOnZkUjLqwnqtEwbtU4rrFCboLDZmsdaX7qEqihIp62JtVwrsV57gv54tS6KrKgatlcro8uKN58YMjk3LOeHsUyDVVfAsG9rr5eZfnq7r+OoSTjXt0UKt5ppt196tye3pfZKva9wy66Na7ghw6Ru+luImzcDCbGYG6i+dUWWGrNYKbOeW6i/Nanc+LmmS6mdCrJ/Wqimq7p/yqmle7ppd3Zpt6KdKqMQJqO+hbEz67p8+Fu+BbFyOqgzqwBVe7zI67RKm7zMy6sYMLZ0Gr3SO73UC5vRi6p5Wr1qW73aqwDierjrekV0u67p97brKroJS64LG7l3S7dMyrCdOqNMKrgLq76d2jS7i7D18r7k6lv36zfqW7kzyrh3S8C/ZQaBAAAh+QQFMgBYACwAAAIAwQEjAAAH/4BYgoOEhYaHiImKi4yNjo+QkZKTlJWWl5iZmplVVZSdoAgICQlVpI8Jgp6em62ur7CxsrO0tba3WKSgqayOulWioqSnjqa7nbjJysvMzc7P0FirpRKdpY+7wcGd1YzH1rvR4uPk5ZoWhBUZR+biVdXGpvCpjaEIJCTCyKrSgvTSoICNstatncGDCF3doHLjxpRJ6jJUWLEiQwYXLlIkTFbqnUAEAf8pyqZtYK+QvX5pIyWh4MaXMGMW+vAhBAUKN25S+OABAoRHFY9QrIgxRQooMmd1/CgsAbxFwxKUHHUqIDhk1qYGTMr15YIIX7EsCDuOwoQJEEKotYn2Q8OfjP8qyLVgYQJRFyiMIkHSddO7aqLw5RO19dC/gMGGYe20DRRAgfj07etLmdzXsV/BjhV3M+eEEmsplECR9gZcRXLnWqh4MaPREhorX1oaLDJha4Oq4n681OqwldY6Si2pWLZxaJo1m3FgZjM0CmoblpheAgIK0iFMnz40d+5Qix6M6j1eiSTx3f7kXR0Gbxc1xueDT3Uq4Rr5+7cwRwAb4cFy/gs4Q0Faag14HWko9LSWT4v00INqE1gEXkYZ4RcJN/A1JkEh33hkiioMvKcKfLaBFBADTJk4mYUsvpIZZgs88ABzZmgWIDMQgBbCBCFAMMFNEHgwIGjTbWeIBQ+qZkH/BqxRiFGL2LgXVUf+vCdQYYRcIYgVVthzT2K+WYUllGRichlYMqYZgQMvNgPddKL55EFPPv1InZGFVNADDjhUYIEMq2UQ4UWtlVmPKaUIR2WVGYJETJZbWvHbfKmwJ+aKhmZaSYxpyugAmxE8Ax2CPt6E1lk+IYhCIz0YMdcEdAkqoabezBOOKi19NNhSWHApyBVcCtCll7/s00mIHtpH67KQfNWpjDU652YIpKFV6qloYUGaTwwqgoOrFvi5GkV2rcDsSJ5wiamXkXUkwLvvYnEFsFwOKyav/XRyBabn9qsIpzLGuNxlol4HwYDc1ikDXHMmvEgRfYpL11D+LmKF/5aGsJuPLvC+e/G89T4WUH2PqoJxxSgn0t+MaJoRxH/QzEmnDDRLsfBpOpnKbSJGJCnXEXSlnMjFh/yVIjepfDwvhx1Vs6gVHlvxq9BUF/KVGdHOuFyNMWPRsAdYNKFDCx8YchYWEyhBcyJFQJyan1XXGzLRGYdUbC/yLk2IAAD1uuIVUctb9eBWx+hAEP45EKqoWJhV5wQ0fdABTYnIcEgMJ2ROQw05EOHECYMDHvXJhViq6CGkYwHvlqjLnTrhVLccBHNs3ujMj6hyCwMMHUxuCFyWF6IC5ifMUAPnnoNeNb1c6o2I09TQk3rqwUot9SFKvw57ys56GkG00dB8lv8S1h7Re9mLcKC+CsO/UPzxOXROBOFK062ILhJoKcD0kV5cvfa/mhcAtxcLBiAETTJaGaieMTYdOLAFEIQBBCaHPkXw4Ac8GF4M3DeDzdEgfjVQHuzoFi9EXOwAzYMa334FtXoJEGSM0JIKSwgTA9jwAAdIigE20r2AfQ8sz4CgECMoQRlQbhE7uCD7VJC5GXTweMcT4SZsqIwc5hAT/psh1Ji3JXqBDGqDmJew5DaI6/UqWIVgXrBWmJABGACH5DAgIwwoR4Rwygw+1EwQIfgBIfJugkdMhBB2sIMf/CBzMdigEzdXAxrAwoA7bAUcDzHJTIgRXs2j1xi/qCVN8k3/gC4khPVmyMYAkpGGj7BhHQkRyUW0UhADQMQrIQEABSgAE7FUxABWSQhezrKXWOBlfvqztcR9CoiE0M+ZpHWBC2Rid5LbXe9654MKCnKQO1hf+16wyOLRYoe/PIQNqYiISmLhAOFcxAByaUqpDeBjLuykJz+WpRdiTICFyKLcWji1TTDAl5AAZyQBgAV27vCKgyCoIW5pCAMolJXiNAQ7BSFQQky0EHU8aCHYSMdJpEEQHy2ECETACGcth3bHxMwgvoLSZQ4CDZmYpgB4N80O+KCajVCfTtmXyBf49ATcrAUkXdlKKoYToeRkXSPWyc4v9sqeGINnKI0awHnF8p8X/5WqAdQoNdIJkxIGYGgikgoAgRqgAOQEQC4JekUcPtQRCnhoAyhaCKo21ABfLegAHipHtOIVhwgVxD8NwQAB5HURIxUEAUhKUhMMIg0wLdynlmPMGiHzav8BS7QWN4JBNFMSKzyf5GRq00AqQqfq+wEbePqCAfj0BYwo4UUDOtYyjhML45xlDsmJQ1+d06KwREQuYUg0Ad5WqhdLp7y4xAA35jNv9eOnlrBK2EU8VKF8RUQdA4BbjQ7iAOtMKG4BQF6EzhULb+WuXg8BgAYMoAHYbeV56YpbQqj1tjZ040XLWlBBlPWV2C2l6iTaX/RigbEhVWwabECANLhhCWdIg/8IPgpZCRNAEAsAwgIc4J80bU1xLN2ajfSDBWdiwQYmxkKCE5vg327gxVhggwCiQBMQDEAAG1DDBkAgABDYmI0FmC1qB6BaAahBADeOwTqV1wABnHeFA1CDIOZ64+D274xKDaYVlOurV5IzlpGMZcjCON9e/dYKsZxtMBkAyuRedRC5BLPcmovX3LqTlVIzwPW2HEZ7FhijsJwtYAUB2By+a5deZqUNA7DXA5C3oAcdQAEKvMMBBCDIBi7vAdTrX4KGF73XtfSUp9wA+NZ3oJ6OM5ixEAC8+peVsSQvdwl6W8HCS72FLUR4CfrQCQ9iBCwQgQkIsAQ4iKCzgkCDDSL/6+vLII7DnaodWFJ64DgsAAOYYQEaYGqDxwZbxc68wAiQXdAD4PjFbPCBAA7g43f5mMc8rjKcNzoA9T2h1DtwsgCWqGQBgK7Ug2AjO1dXiElaEY5IdqNyqfjO3tIVYztMeKWtioVSS+0AMjzzp83sTjaDEmP/7HJ9z4hmpk4UWGK+nkB9RTobvnCdztMbyt9pxlfnEAA5LEAACjvYQRSgAP8McwBwqF6Tp5lvfFu0Q3+L84qXOpdwNDV6Hf1d3DbAAA04QAHae1aFzlLhFBXApS3NgEc/2r2W/i9FbVjWAMCrsI9mtX33amBBmACmLDgDGjq72DOcgQ4kxYIJhH2G/xE4VthpwIAJvoKGDncKa5olGCFYgAEmMCENnXWsM8/AAhZceNuOPTAhDqAGhiYhCTc1Nwg20GNzI9nHWNjAIBhdcUGgtskC4AEPkPzid/271FlHMqnnisr+5tCMLL/CP5H8yiscgAEMH4A5zwl98P4qzcttuBWBX+Dju5dLx9ezFcC7Vb1tmc0qDy+X9Nvd/RlglwyQmrDWzqWt6rm7mRxAJ0Mmc736thC8hnNad05ad3MBgHNbd3PSN2sH+HwGBADNZWlpF2tqZXbnlHXuFVztRWW8NnWdxmrt9XPkRV6VBgBOJnVL111YsHWCsHUhmIEAwIJ0ZQACAACMdoAPWP9eZsdrGvBQGIABBKB3Z4AFBEAAFzBsWOB34xZSnbd3BGACabAGaHAGHCYHQAAEZ3ABGkYAa7AGCzBu5PZZLECEBDAHnAdTnTWFGHABBIBsEoYFt3RjUqYAjLZOLwYCAaBj7FaDAwACCpBj69QA3BUADTAEhuh2AqA+TbZOB5BjOMQDsbRuK9R0TNVfNag6e6UA14NC1oNxzgdYXRV/xDV+8iIs0mcFBoRCN3YFN7Y/MkRzvpJDABdnwjJXaGZGlTRG/wQsYyRKhhV/qrNVFCVD8oSKHgcs9EJFu+VO44eKgAM1KCQs8/d/oIZzZdeAbld2K2iDBeBWD2UADVhgOrf/aSZogovmRuQlfYIQALOmde3FTgR1S9zlULRWd5MGXzCYjnvFaPD1UOaGTpemaQdIiA1QABrQg5cmd+yoVpbGXZOGcwfIa2WnUBogd2fQhhdwkWsQhGxYhEWYkXxHAGggkmngWGiwBlpoBheABkHQTAuwBCiJGeN2YiNQeCOJARcJhBf5hCxgAm8AbCsJUyP5Udx1Y7UUAEbwXjl2gEa2hwzZhzvWXuyoAAIwBHoldiZ3AEkEABugPjcmaTdGe/GyV2rldgSFZATFi+fUPCikfG35TsBibhy3XF0VSxjXlkgGRsIIS+v2VGd0BQ2AZmWUZ/0UcB7jliXXK5XWPCFn/2Y4JAB6Bjhx+TG7iGVxKTh6pX8nM37RyFzAggUVOQgM0IDkmIpbZ5AHqHOyJoJDF1dDx43diF7sWGWxNGmzOYKlNoKZuI8K4II2WFaPFpAIWAAc+Jv9RV5NBpoC6GgCoAEBCVjjOGtyB07YtZARWV7oZZDWiENlpwE/VwBFSIZBSABtQAA/KAhr6JFEmIQlZp44SQAyYp4OAARsiAEP0JERdpEXqVgjcGEcaZ7keQFtAITn6ZFFSIcrGFdG0Jtq9XMReWjkBQL6OAAI6nY3yGpuV29qhWQCoHMcUG98WABi93MdOoIxOGt71aEKoHzgl3HrpjTm5nz7g3Efc0vNeP9CUQU4rXgyrOhFgQk1FFpQwLKiMtRl1nMFeiYsymdARxpJUBN/fLNlcMQlGhCXODQvnmg9oElF8FRQ+0SK8qIB48cAcFSlS3OA3vlzZ/WdPahzDHppWzeQOieCOseOdnqnd2qDAUCHA0mVdBin4Hidl2aWeoqINZiOBdCbZrl1YmeD78KOqlmnjrZ1PSh2HaMAXaenqjOQeiqiYoeIefqdcwqefmeg6mmqF9afHqmqDuCRO/meADqeqDqrQbiT7mmgHVmEQLh1DNqbvhlkiRqDh6p1p5moDpqdNzinn5qi71KBJzqCqbl1eyWCJkpevTkvZgos5XcFVVqjSso8RAr/MlD1ceNKpB8jAJj6jLaEjK4omUqDSaZoT0oKT6JzBSuaPa63Rh1jr150Me2qrZcUsMY1rqg5jqcZABrwqfDieg5lp9/Jp5e2aXb6qRaKp6BqsezYnBRbqBkLqRQraR07kBgrsXwapyY4seA4ojVYpyJrlhg7lezonLYEp3RoqrYqkrFqnjfrn7JKq0BIq7H6s6iaqz5LAKcZg74qrdNKraJ6mnElqif6nTE4p+R1tCZKrVVbrFLrtE9rT54oQO8iOi8Kme5qT+H6tf/6r2A7rpdEtrz4QmFrT5pZr8gIVZ4YrmLbrmH1QvUDt+xarthqrysargc5qIZrsWFlQyz7nLJ0KLGMC5m29KiBuqd2CrGXhqkUe6dUGah8mrl3iq6TS7kOS4OXNqKYGqxnhambu6eeS4e2FFaDilZJG1ZAW7u2O6s7e7u6a6oYsLVN+7vAG7xT67twKrzBe7xQqwDZ6nxsi6Q0uK3Ni6XRu7lU6YrQOy/hOrhkS6TZu7dEqrZmu63palxUKUbYi73lF1bj67bny697i77ZqwCBAAA7" alt=""></font></i></span></div><div class="postbody"><span style="font-weight: 400"><i><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></i></span></div><div class="postbody"><span style="font-weight: 400"><i><font size="4" face="Mihan-Iransans">آدم جنگیدن نباشید!<br> به خصوص برای آنهایی که ثابت کرده اند ارزش این جنگ، ارزش وقت و نیرو و ارزش زخمی شدنِ شما را ندارند.<br> آدم آرامش باشید!<br> بگذارید کسانی‌ که از صمیمِ قلب و با تمام وجود دوستتان دارند و شما را به حقیقت همانطور که هستید و فقط به خاطر خودِ شما میخواهند، یا برای رسیدن به شما بجنگند یا به عشقِ شما به آرامشی دست یابند که در کنارِ شما، برای همیشه، دوست باقی‌ بمانند.</font></i></span></div><div class="postbody"><i><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-weight: 400"><font size="4"><br></font></span></font></i></div><div class="postbody"><i><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-weight: 400"><font size="4"><br></font></span></font></i></div><div class="postbody"><i><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-weight: 400"><font size="4"> اگر همه ما درکِ بهتری از دوست داشتن و دوست داشته شدن و دوست ماندن می‌‌داشتیم، آنوقت چه لحظه هایی را می‌‌تو<span class="text_exposed_show">انستیم ماندگار کنیم ... .<br><br></span></font></span></font></i><div align="center"><i><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-weight: 400"><font size="4"><span class="text_exposed_show"> <img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhyAEmAKIFAAAAAMYAEP8AAP8x/////wAAAAAAAAAAACH/C05FVFNDQVBFMi4wAwEAAAAh+QQFCgAFACwAAAAAyAEmAAAD/li63N7iyUmrvTjrzbv/YCiOZGmeKDUIQ+q+cCzPdG3fXgsP6xDgwKBwSCwajyydSyAIBCLHqHRKrVpvLOZv5Nsqmjxv4am8ms8yMXq9Di+e4IWbwyK/w8pmYMXu+0ECBGp/hEU9Twp4OisETRtOPnFjK3sKjXtPBIWbFWVmmU6cokGQTz9OexE8BJePkGA9K0mBTD2ao7hjlWh1Prm/aa97sbWMTBd5il08SV2BqIPAfWGhJ9EZPGWoPAxz0t8U11/KkLHOtxSB6GFMBMsDjdSYUOB/iid6Hs1KPoxy7PUCdtslgV2gd/G6WAjAilU3eKxKscrWT+AZZg9RMWj4/oEMCzr7tnRxWCDJMHQWpckLtyoiponcFjakt0CdwYSeUk5xR+ufP0usAuVIRRPDPmbunMx0mUrnqJ6JkC7gyCAVTDjxHngrmVTMLEGlmojN6bSI1YlRGd466ORYBbEPG9GEJAGKO4pqBbGFEylmWULq3KUluTcRGUbbTMF9g4oePIXjwnTtN0zjXyRMaOlpfOlxuQqY/BpTgqkag8xfoGUCM5mZ6Mt92mnRlWlSa3MMl4Xucgqa23ctNvvoSisbGXGwXeSMl3lzW1jl/D4oPieTIMOlyjCn5xv6MGZikiZHI0tL98rfKUk81+w4NPCr9CTlqTQJTzx1xtMw5SBh/ulysFzCUAX39VNHc65FQhBXSTQwTIDyecJQg/pZYRJvD54UYW7y2RdLKhg2xkg8Jx0CDwt6leZahTE0Fo15qnkUFFlqmPJOHee52E1zVYmoTi/wdBMPSixKAaNqWcxYYi9DigRgC0iOCOR9ezQJxpMQOCccM5nF2JaU/TzGJIo2PomklttweaRvYC7Zj5UqHpJjW2mW5xybP4ZJ5YnwlPlgiEduaaeXMpK4iolw3ggomtE1R2iShor5JplX/nmmb3U66iWkUyJKaZw4NsboMKc92uahY/bJGEZviIVia/W1c1yYhznwSl/pYQUoXxOVE+szvVQ2S4ggzmpcO7vW/tIrenIBSxk7rsV4CJA3JfvqO7/q9Wxfcr53YJjVIskrrBPKGiy03W7zba7Iiqssuc1qu9thoaqLK17tYvoutuU6O++w0q5L0UD6Xutrv/JW9ZGtxD7bTkRd1VkVl0jhCB5fqlGWcWgPCxJxdNFSPBqAz4Wo8XscB5ZbxhQBWUxxJGOMcsMpN7Tyey2H+TKJGcqcGM0GqvxxeibKUvGNJW8MNFE2D01R0TtbrF4tSktbM8Qm5/zgV1LXVG9oVgfdNGQsaQHGt5k1BFZ5n6WFSJGPmARHx2nWQnXGZhebRcdrd/ndYc/RDeDeDec9bXlqv2JeNnADQXjAYumNuM1E/rGkbmBqZ6555gpsvWDjnXjOHqCyfMxb6ZunnrrOlcKM516lTMK36rQTCXqLe5t+ee2bTyDPblkQlVdnMPMpj3S3+368evPih0cBK+lMiSzDn20oTnX/TOuHA3ceJvRnN6G29UwmX4OBymAoffjVW6W8PLAQQ4vaIT/tDOPmh34Y9XRmh4dIxklNNmYxv4bU72lf4pKL/LctB9noH7KhX9HyV4O/+QJ6xvlB/AjYCAkubDpa8MVBuEGGifzIPzlTHwUvULfpEY4b3uiSDkYILRMGBYWMi14Pzma0BAXOQUJpAESk5J8V2uBDXpNEAe5SQ57c8INaed4SeWIX5gBl/mX2w1FRjBiONNHpGe8jCBXBhDks4k+LnUOPWAThw/Q0wHYzKmNSkMfFF1AoKhWRg93imDjbOSASXqOLJdziNSY6jyx1jGJlKJMFOsrhbRMbjlzGhyz8lUSK0ANbI8mBl3AEBXNp614ijxiJLUpmkjPZIjIeOIEu3UVmFxylBCzoHv4hEnq+QyUlVamLPBLMlrUU5R91mUrxAUSWNHhaqeKDuU86YgOWfIBiGqkWPcwGmVkqRWki1wxeTqA+EOngNGdJSIUpBoMNUuEsh3TDaR7Cj9hMAam8Rw12itNVfNAAPAcJLBC5DhPxXNV/vAgkDTBiJE/s5yxnWRl6vk017RPoikM0owkeejOgJvBCHZyI0A6aqykkIEbhdnjLOlKzBS2b4iwyQDVa2S1ayNFKENFJEgyWdDfjoBBEMVqDvZ2rlCK1DBeGRZtQNBKK2KQmHvOZkItmaVt8AVhMLYCUfRaEIJtkzFR5agKfXtAgUQlVCYiRRsuQlKs98Ek+L1lSB7T0B0BFJ9k+8BNAxIKrQygPP0qpx7kOlTt706NVAzq3rX6zez8sCZ1G4FSWrhWvQVBiJuHQo8aKAD2QtcBiAFHTxPzDsDawbGaPuI3INmK0C5FnM1CLTW6xNjmSfW0i+SNb2IC2to0TrQISAAAh+QQFCgAFACwCAAUAwwEfAAAD/li6zDLhrTDgmIGKxrv/YCiOZGmeaKqGAhGscCzPdG0OT6RU1FVYL1EGIqAoNMYCZdmyOZ9Qmy9qi7iC1Kx2y+UMI6+M5gdJhsS43gO3Fj8ehK58XjXTT7nmfc/ve9BFFWsCbRkfcQptFWWCixktYlh+k5Q8hk6SKIsMYgSIOxCUoqMomQ2Klo2WGx0trGRgSz0EhUykt3c8FU5FpiRruzsan46vuMe4FiA8vYwDtJYdaFNkOIwBnovKyNxSOAyWkj0rEdYohNpBZZeo1N3vuesgPdZf2cFezRwWzK6u8ABhEGAzRduUZp9OWCCkyWC6WM+ujAtIEQq6BQYX9GrQ/oNeBH+gJLUo46ARGjCeBlZcKYRgMF1BRj4y5qFIwgq0jA2pCSrdOpkfieBjSVQFupdAEg28JLTeF5ue3GCkRUtjMUJLiGD1VXQloa9pIgWiQHXNGa0YtU2Qd4phgV5uspZdZDZR17u/0BVR8ijMM1d0r47VCtcthJQX4B6mVQ5YOa54b7krAO0r3JkdEU8u6fhILAUSt4F+80psoMUD0zDwRDOy6x2WI33MfE8xNsZvHA1JgxPw4bCAcy8M9RoZGA7QgEw7PZeFteFiNYOh5pujoFnVOQEuzl1RpOu9k2MDXvm5rEc4WPMz2XT6bgncb8VtZVN2Y/XSOI5Vs87K/uW9GFnGiRvpQUMPOOVsFl9RWElEYAsGapNDe8Kcd1+EgTHBjCyNNMBYXLux0aB9b6hHTz3t7WeSGx/2FWJsDqIH4YQZpsihU4+0GAs9MJJYII3sJegef9H9N42I9clWIoZBtqEijv6JdWSPSv64HopCPpkDi0a++BU2Ps545YRZ3rhljl1OlAiYVYp5IpltYHABGOhks9sQYD3GT4JeaCDUiR8N5GARdS7VkQbo6NnRIP3h+Wc6hAgqZaHO4Jkomcys+F0eVwb6zKRwGJpKnpg2dSYgj14laVyU3okop1mZ2qifeqr6KauhVvrqo4tqimqt/azaV6uHishrplA6/gosNbcOm6urxj6m3Vr2AeHSSd8NpcYgj6kxU7NZVZvVUdgeyZ5LhDrTS53fWfjFQrU0ahCNR6X73rcOKtcuvOHIKyE/9XZ7XVD5uhvutV9kWyO6AgMHx77i8ruOvwsHvOXA7J40q7XkJmwuigxffNDDGkeMaL+XWIdVIJx+Ccm706T1yIJbCPlRpGcKQtrGK9NKGqGhnVfMKl8Z+N7O1fZcz89WlBwizQEhLRsb07W8ctDupMTyIIGk5PWekSCyrR1QOwHwWBC6S5qgXjOGbtdtLxVOBnbqzERUja4dkddKvE1W3GB3klDZxzQ2Utxb27331x2t5nWsbyA6DFbg/onZr4KEx6DbtonqMtxhlPENMG+U++OtlZdbtqcubfB9BD8/bD35aSx7knk3n9/WNuSk1075Nwt4vS6Pdqddo2ZlAHP7E8nTVZjGMIGm9ZqBUW08e8ijZ7eLsQJh+4CBpHW1C8cv341HxAn/wmnPjU+8A5Svn9qcS7IG1kI5zY25+TAsR7pLF+CBRiinFEgVyH7kSs8GwkGGyFnjKOa5mX4GFzvh3Q8y/BOFeQYYPtAYEEIIhE9atpENt7Dmeyu70opak8EaZKsvrPmAI6YwEL2cEIHLSkTyPLOK2zDKGUOhDHKogkMatZAbdemJHQgyI62trANEGOBORjO4+80w/olHNNvq7gYNGerAOosBYWUgeBBdYCRclkOfI+ZxQ/VYcX9ZHEU/9hFG4QFPBEQgW1vSNbEvxLEKMxSYK/SIES+q7i9f+UNW9oEntzVsEx4gzBpykkKS/JEbGdHIou5HSQCFQBDzIFRuDjWbS8pgK9egU4LuSAJHMZFOLFSCW/RDpwbuoj+Y89MrRYkiU3JDTd7SpV5gyUoPUBAckaqataLkyxUMcmOpMgFiHsQGF3jyFIoUYN+iyBcxHOInb6nmW2jVTONYRXeGakw1qwaD9vHsgXAsZ016KaFwDqIEndukO1NGAnOAAkIjnAfs7BkM2cizGz+zllb2yU9NMKqbkIbIjQgP+ot69AR47cNnqYLCqIY2BKA3MINwMIBBivohoepAiy29uYKMQlQduTHpDURYTx3GE35JWehKSzqC9JzyOTINiLFkNkunyIANEyBNgI4Z1FZ+qX9q4Usix3mcU9LgDU2N2hJnAj4oHCqrV/1iO+94EpkdI5ZghcfE5LCEtNKApylYpVvnqhA+gSABAAAh+QQFCgAFACwCAAEAwwEiAAAD/li63K5DjEervTjrzbv/YCiOZGmeaKoQKhENgSrPdG3feK7vKeH2gkBAwCsaj8ikcsmk+AjBUDC2CA5gjOGkye16HdSvePyBhgXmbeEavki0iwBbLZQTyfj8Dd3W+/MvQxAwVxByfRRCMFYKdnKNhEMsf5QganmSQpWbX4pDMXURazCPGKFWLxESpFoSk5ywFop+b1ixt0incqkCq3UVar5XpFerpHy/uMqDySiIHMNZipdsy9Ygz1VzbLvGQncOjMxTxANQ3Ifg17HbKVMgxmoRZgvDguv4F4QWbOTT56Qe+NjFYNibQz6G7cv350lBVlkKYZMgwUNCexCeUBEm/pGhR2aaKuwKhNBFxwZmShUcOQSNsY9+XPSSp7CKolcdCPXyoLDnPHIDp8G8NrNeTQXvIhLq53JLtSouQiKFcjDdp4pDx8h8OerQ1GPqKARRd4WqtEsM7vg89C1qy0VQsiqbKXHORreGXFZddLUOOHMBpwYldgid3C96Kdb5VtjtyQeFaUaD1GyB2QJT/DYuN+8V2sO0ZkbRXECO42Ia2UZC19LQSMwtUX1LtcgW6CKfoVDttbjlrmmPG1DEWPoTFVaAGeje2civ7JER2jy9HbMX78W8uSkcm/0Y7VDRy5KDIfPbquE6bVPPEYAAIt2RwKNK+Vl4KjustNx3f8nl/g+l843XwFv1recFGvFNE+A07UVHIHpszYbGOdDVol9LabxgIHuMPYBMb634gNWAA/aSYVXmYSeddThh11ktJ9VW4IZcfNgbRSIuVUwkvqxghYsTwrhjOkydiNZ1jAlhEosgSphjhTwWiQqKvmmmZDEmNhkihdtFuYhL3eRXZZINqmIjkE92SeSXRt6YmXFlMtkkjlwa5CWGU4qJJJxLZjnnizoGIiOeYbqp4pVmuvdnkIFa6IuJeRpqZYPKaUmnkIJeaNMEksyUEIN2zKSFaQOtAoZptaHKpp5UmXOaItal6qp754mJ6qiArXpjq5/+FuobtWhUK4iA4WoShqx6/vrqr7IKO2RvxQZbZLKuLGtms6U+u1i0hBxrIrWulgOrqMFmS9K2UUmrK3a8WhurseZSeau6K7GrrLjMjpoFOBGGEpUq6Bxj0kndnDdqN+aJmaC/OvniiSQ+wUjXWOVMIeq2/d7UcMBtRbzUxAcXkzC0Gd8KMHId9ySxwQeJ/BbJthZ7cigpq4mlyC07eDHNMf9LF80Qq/wxyxWPjHHPG6MctM0nUywUUlQurHGoHD8T6ieBUMTbhwl2xE1YNHJwYWzDyad1zFvj18rWihYG3qBkn3vzzqeMpbbWY7XddXBh73A2sWlnbWYmnqAVYdNWPKH4Ur1NUrBKfW8wdMZ6/qri1sNUq0Kq4v+K+SmWlN9oeX5YZJ4d5597jlPkOqx9+eETJ4464w8d/YIV2emFcLfePM26BvYoyDPjtE1g2Mfh5U7V7qb1jnDhxMczWWlLrYE77suL3O3vuOG31vCKaf7TlA9djgovdvM3pE/e8c09Be1rTqaOpg0SFVIjnZd+/oEGbwySmaFfrgaENaOkTX2CmtH7aMASc9gvIOfT3ycQOCLMZCcGCCpEK37VlEaxRoELPFWYcHcy49nGOqXIYD+SxyKOFOJ4t8MPXe5jnbBIwgEshNR0QriD+1QhO5ZRyAbN1JQG2GMLCWHOkwTjM4AcBGw8NAV4GMMHYMwh/oiieRKdmniHJzbna5nYEWfQsroCaLEzPosiD0xllIVAIIsU2uIDFvHDWfgoLK2alffUmBPiEYmNc7yHUtqzG3NAahU+0IYbV9OKI25jh2AQkacOWZYy8lEHTMEheQpJFUsGUhxi2Zp4VJONSw7oiCG7zoxWGTdDWicRhcHhuDyRs+nJsobiQSEioWhKG/QkLb/BpSt5kwFbgoE7CXROKXupyofZ7X8dgNXcrsLL1hzzKqMwFelEgr7oILMWvSwCQSChHf158y28VA4/skRCt3kinJBx57ZkBUIjIsgvt+NDFCADy6cEszmVQQkriKA1FrQTnjw4A3nmMdB80soOvyJ4wrlOcbt6qrFsJiwGZpy4AXLFcXEHycmIUOMZ9zWiiGaUKEClgtA1XqtTcJFoVSKaRE4tBjMVbWlaAjEIjZrxPB0F1kdlGpgQkLQDLrGMSgGqUyPgzRZCXcG5aCqTlR5nOE2tx0gNokgOeHQNkmCBTIpqVDSQYHFZXcK1tHHDN5IVBCKKg9a06sm0xmaZphiG4zCEv0+UIJ0dcEhalwBKM5pHGoANga8Gq4GxkMCnxYEoM75QV8YmIYAXSAAAADs=" alt=""></span></font></span></font></i><br><i><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-weight: 400"><font size="4"><span class="text_exposed_show"></span></font></span></font></i></div><i><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-weight: 400"><font size="4"><span class="text_exposed_show"> من تو زندگی خیلی جنگیدم، بعضى وقتها پشیمون شدم، اما برای بعضی ها ارزشش رو داشت. شما چطور؟ از جنگ هاتون راضی هستید؟<br> <br> </span> </font><p><font size="4"><span class="text_exposed_show"><span class="_5afy"><span class="_58cm"><br></span></span></span></font></p><font size="4"> </font><p><font size="4"><span class="text_exposed_show"><span class="_5afy"><span class="_58cm">+پی نوشت من:</span></span></span></font></p><font size="4"> </font><p><font size="4"><span class="text_exposed_show"><span class="_5afy"><span class="_58cm"> من به شخصه خودم برای کسی که دوستش دارم وارزش داره برام با همه چی میجنکم..</span></span></span></font></p><p><font size="4"><span class="text_exposed_show"><span class="_5afy"><span class="_58cm"><br></span></span></span></font></p><p><font size="4"><span class="text_exposed_show"><span class="_5afy"><span class="_58cm">اما برای نفر دوم بودن برای هیچ کسی نمی جنگم</span></span></span></font></p><font size="4"> </font><p><font size="4"><span class="text_exposed_show"><span class="_5afy"><span class="_58cm">اونی لیاقت داره بجنگی بخاطرش که تو رو بخواد <br></span></span></span></font></p><p><font size="4"><span class="text_exposed_show"><span class="_5afy"><span class="_58cm">ولو هزار مانع&nbsp; سر راهت باشه <br></span></span></span></font></p><font size="4"> </font><p><font size="4"><span class="text_exposed_show"><span class="_5afy"><span class="_58cm">اونی که هزار مانع میذاره سر راهت..باید بیخیالش شد....</span></span></span></font></p></span></font></i></div><i><font size="4" face="Mihan-Iransans"></font><font face="Mihan-Iransans"><br><font size="4"></font></font></i><div class="postbody"><br><i><font size="4" face="Mihan-Iransans"><span style="font-weight: 400"><h2 class="linko">&nbsp;</h2><p>زن می‌تواند چندان نفرت بیاموزد که دلبری را از یاد ببرد.&nbsp;<font color="#CC0000">&nbsp; <i><font size="4" face="Mihan-Iransans"><span style="font-weight: 400">نیچه</span></font></i></font><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhyAEmAKIFAAAAAMYAEP8AAP8x/////wAAAAAAAAAAACH/C05FVFNDQVBFMi4wAwEAAAAh+QQFCgAFACwAAAAAyAEmAAAD/li63N7iyUmrvTjrzbv/YCiOZGmeKDUIQ+q+cCzPdG3fXgsP6xDgwKBwSCwajyydSyAIBCLHqHRKrVpvLOZv5Nsqmjxv4am8ms8yMXq9Di+e4IWbwyK/w8pmYMXu+0ECBGp/hEU9Twp4OisETRtOPnFjK3sKjXtPBIWbFWVmmU6cokGQTz9OexE8BJePkGA9K0mBTD2ao7hjlWh1Prm/aa97sbWMTBd5il08SV2BqIPAfWGhJ9EZPGWoPAxz0t8U11/KkLHOtxSB6GFMBMsDjdSYUOB/iid6Hs1KPoxy7PUCdtslgV2gd/G6WAjAilU3eKxKscrWT+AZZg9RMWj4/oEMCzr7tnRxWCDJMHQWpckLtyoiponcFjakt0CdwYSeUk5xR+ufP0usAuVIRRPDPmbunMx0mUrnqJ6JkC7gyCAVTDjxHngrmVTMLEGlmojN6bSI1YlRGd466ORYBbEPG9GEJAGKO4pqBbGFEylmWULq3KUluTcRGUbbTMF9g4oePIXjwnTtN0zjXyRMaOlpfOlxuQqY/BpTgqkag8xfoGUCM5mZ6Mt92mnRlWlSa3MMl4Xucgqa23ctNvvoSisbGXGwXeSMl3lzW1jl/D4oPieTIMOlyjCn5xv6MGZikiZHI0tL98rfKUk81+w4NPCr9CTlqTQJTzx1xtMw5SBh/ulysFzCUAX39VNHc65FQhBXSTQwTIDyecJQg/pZYRJvD54UYW7y2RdLKhg2xkg8Jx0CDwt6leZahTE0Fo15qnkUFFlqmPJOHee52E1zVYmoTi/wdBMPSixKAaNqWcxYYi9DigRgC0iOCOR9ezQJxpMQOCccM5nF2JaU/TzGJIo2PomklttweaRvYC7Zj5UqHpJjW2mW5xybP4ZJ5YnwlPlgiEduaaeXMpK4iolw3ggomtE1R2iShor5JplX/nmmb3U66iWkUyJKaZw4NsboMKc92uahY/bJGEZviIVia/W1c1yYhznwSl/pYQUoXxOVE+szvVQ2S4ggzmpcO7vW/tIrenIBSxk7rsV4CJA3JfvqO7/q9Wxfcr53YJjVIskrrBPKGiy03W7zba7Iiqssuc1qu9thoaqLK17tYvoutuU6O++w0q5L0UD6Xutrv/JW9ZGtxD7bTkRd1VkVl0jhCB5fqlGWcWgPCxJxdNFSPBqAz4Wo8XscB5ZbxhQBWUxxJGOMcsMpN7Tyey2H+TKJGcqcGM0GqvxxeibKUvGNJW8MNFE2D01R0TtbrF4tSktbM8Qm5/zgV1LXVG9oVgfdNGQsaQHGt5k1BFZ5n6WFSJGPmARHx2nWQnXGZhebRcdrd/ndYc/RDeDeDec9bXlqv2JeNnADQXjAYumNuM1E/rGkbmBqZ6555gpsvWDjnXjOHqCyfMxb6ZunnrrOlcKM516lTMK36rQTCXqLe5t+ee2bTyDPblkQlVdnMPMpj3S3+368evPih0cBK+lMiSzDn20oTnX/TOuHA3ceJvRnN6G29UwmX4OBymAoffjVW6W8PLAQQ4vaIT/tDOPmh34Y9XRmh4dIxklNNmYxv4bU72lf4pKL/LctB9noH7KhX9HyV4O/+QJ6xvlB/AjYCAkubDpa8MVBuEGGifzIPzlTHwUvULfpEY4b3uiSDkYILRMGBYWMi14Pzma0BAXOQUJpAESk5J8V2uBDXpNEAe5SQ57c8INaed4SeWIX5gBl/mX2w1FRjBiONNHpGe8jCBXBhDks4k+LnUOPWAThw/Q0wHYzKmNSkMfFF1AoKhWRg93imDjbOSASXqOLJdziNSY6jyx1jGJlKJMFOsrhbRMbjlzGhyz8lUSK0ANbI8mBl3AEBXNp614ijxiJLUpmkjPZIjIeOIEu3UVmFxylBCzoHv4hEnq+QyUlVamLPBLMlrUU5R91mUrxAUSWNHhaqeKDuU86YgOWfIBiGqkWPcwGmVkqRWki1wxeTqA+EOngNGdJSIUpBoMNUuEsh3TDaR7Cj9hMAam8Rw12itNVfNAAPAcJLBC5DhPxXNV/vAgkDTBiJE/s5yxnWRl6vk017RPoikM0owkeejOgJvBCHZyI0A6aqykkIEbhdnjLOlKzBS2b4iwyQDVa2S1ayNFKENFJEgyWdDfjoBBEMVqDvZ2rlCK1DBeGRZtQNBKK2KQmHvOZkItmaVt8AVhMLYCUfRaEIJtkzFR5agKfXtAgUQlVCYiRRsuQlKs98Ek+L1lSB7T0B0BFJ9k+8BNAxIKrQygPP0qpx7kOlTt706NVAzq3rX6zez8sCZ1G4FSWrhWvQVBiJuHQo8aKAD2QtcBiAFHTxPzDsDawbGaPuI3INmK0C5FnM1CLTW6xNjmSfW0i+SNb2IC2to0TrQISAAAh+QQFCgAFACwCAAUAwwEfAAAD/li6zDLhrTDgmIGKxrv/YCiOZGmeaKqGAhGscCzPdG0OT6RU1FVYL1EGIqAoNMYCZdmyOZ9Qmy9qi7iC1Kx2y+UMI6+M5gdJhsS43gO3Fj8ehK58XjXTT7nmfc/ve9BFFWsCbRkfcQptFWWCixktYlh+k5Q8hk6SKIsMYgSIOxCUoqMomQ2Klo2WGx0trGRgSz0EhUykt3c8FU5FpiRruzsan46vuMe4FiA8vYwDtJYdaFNkOIwBnovKyNxSOAyWkj0rEdYohNpBZZeo1N3vuesgPdZf2cFezRwWzK6u8ABhEGAzRduUZp9OWCCkyWC6WM+ujAtIEQq6BQYX9GrQ/oNeBH+gJLUo46ARGjCeBlZcKYRgMF1BRj4y5qFIwgq0jA2pCSrdOpkfieBjSVQFupdAEg28JLTeF5ue3GCkRUtjMUJLiGD1VXQloa9pIgWiQHXNGa0YtU2Qd4phgV5uspZdZDZR17u/0BVR8ijMM1d0r47VCtcthJQX4B6mVQ5YOa54b7krAO0r3JkdEU8u6fhILAUSt4F+80psoMUD0zDwRDOy6x2WI33MfE8xNsZvHA1JgxPw4bCAcy8M9RoZGA7QgEw7PZeFteFiNYOh5pujoFnVOQEuzl1RpOu9k2MDXvm5rEc4WPMz2XT6bgncb8VtZVN2Y/XSOI5Vs87K/uW9GFnGiRvpQUMPOOVsFl9RWElEYAsGapNDe8Kcd1+EgTHBjCyNNMBYXLux0aB9b6hHTz3t7WeSGx/2FWJsDqIH4YQZpsihU4+0GAs9MJJYII3sJegef9H9N42I9clWIoZBtqEijv6JdWSPSv64HopCPpkDi0a++BU2Ps545YRZ3rhljl1OlAiYVYp5IpltYHABGOhks9sQYD3GT4JeaCDUiR8N5GARdS7VkQbo6NnRIP3h+Wc6hAgqZaHO4Jkomcys+F0eVwb6zKRwGJpKnpg2dSYgj14laVyU3okop1mZ2qifeqr6KauhVvrqo4tqimqt/azaV6uHishrplA6/gosNbcOm6urxj6m3Vr2AeHSSd8NpcYgj6kxU7NZVZvVUdgeyZ5LhDrTS53fWfjFQrU0ahCNR6X73rcOKtcuvOHIKyE/9XZ7XVD5uhvutV9kWyO6AgMHx77i8ruOvwsHvOXA7J40q7XkJmwuigxffNDDGkeMaL+XWIdVIJx+Ccm706T1yIJbCPlRpGcKQtrGK9NKGqGhnVfMKl8Z+N7O1fZcz89WlBwizQEhLRsb07W8ctDupMTyIIGk5PWekSCyrR1QOwHwWBC6S5qgXjOGbtdtLxVOBnbqzERUja4dkddKvE1W3GB3klDZxzQ2Utxb27331x2t5nWsbyA6DFbg/onZr4KEx6DbtonqMtxhlPENMG+U++OtlZdbtqcubfB9BD8/bD35aSx7knk3n9/WNuSk1075Nwt4vS6Pdqddo2ZlAHP7E8nTVZjGMIGm9ZqBUW08e8ijZ7eLsQJh+4CBpHW1C8cv341HxAn/wmnPjU+8A5Svn9qcS7IG1kI5zY25+TAsR7pLF+CBRiinFEgVyH7kSs8GwkGGyFnjKOa5mX4GFzvh3Q8y/BOFeQYYPtAYEEIIhE9atpENt7Dmeyu70opak8EaZKsvrPmAI6YwEL2cEIHLSkTyPLOK2zDKGUOhDHKogkMatZAbdemJHQgyI62trANEGOBORjO4+80w/olHNNvq7gYNGerAOosBYWUgeBBdYCRclkOfI+ZxQ/VYcX9ZHEU/9hFG4QFPBEQgW1vSNbEvxLEKMxSYK/SIES+q7i9f+UNW9oEntzVsEx4gzBpykkKS/JEbGdHIou5HSQCFQBDzIFRuDjWbS8pgK9egU4LuSAJHMZFOLFSCW/RDpwbuoj+Y89MrRYkiU3JDTd7SpV5gyUoPUBAckaqataLkyxUMcmOpMgFiHsQGF3jyFIoUYN+iyBcxHOInb6nmW2jVTONYRXeGakw1qwaD9vHsgXAsZ016KaFwDqIEndukO1NGAnOAAkIjnAfs7BkM2cizGz+zllb2yU9NMKqbkIbIjQgP+ot69AR47cNnqYLCqIY2BKA3MINwMIBBivohoepAiy29uYKMQlQduTHpDURYTx3GE35JWehKSzqC9JzyOTINiLFkNkunyIANEyBNgI4Z1FZ+qX9q4Usix3mcU9LgDU2N2hJnAj4oHCqrV/1iO+94EpkdI5ZghcfE5LCEtNKApylYpVvnqhA+gSABAAAh+QQFCgAFACwCAAEAwwEiAAAD/li63K5DjEervTjrzbv/YCiOZGmeaKoQKhENgSrPdG3feK7vKeH2gkBAwCsaj8ikcsmk+AjBUDC2CA5gjOGkye16HdSvePyBhgXmbeEavki0iwBbLZQTyfj8Dd3W+/MvQxAwVxByfRRCMFYKdnKNhEMsf5QganmSQpWbX4pDMXURazCPGKFWLxESpFoSk5ywFop+b1ixt0incqkCq3UVar5XpFerpHy/uMqDySiIHMNZipdsy9Ygz1VzbLvGQncOjMxTxANQ3Ifg17HbKVMgxmoRZgvDguv4F4QWbOTT56Qe+NjFYNibQz6G7cv350lBVlkKYZMgwUNCexCeUBEm/pGhR2aaKuwKhNBFxwZmShUcOQSNsY9+XPSSp7CKolcdCPXyoLDnPHIDp8G8NrNeTQXvIhLq53JLtSouQiKFcjDdp4pDx8h8OerQ1GPqKARRd4WqtEsM7vg89C1qy0VQsiqbKXHORreGXFZddLUOOHMBpwYldgid3C96Kdb5VtjtyQeFaUaD1GyB2QJT/DYuN+8V2sO0ZkbRXECO42Ia2UZC19LQSMwtUX1LtcgW6CKfoVDttbjlrmmPG1DEWPoTFVaAGeje2civ7JER2jy9HbMX78W8uSkcm/0Y7VDRy5KDIfPbquE6bVPPEYAAIt2RwKNK+Vl4KjustNx3f8nl/g+l843XwFv1recFGvFNE+A07UVHIHpszYbGOdDVol9LabxgIHuMPYBMb634gNWAA/aSYVXmYSeddThh11ktJ9VW4IZcfNgbRSIuVUwkvqxghYsTwrhjOkydiNZ1jAlhEosgSphjhTwWiQqKvmmmZDEmNhkihdtFuYhL3eRXZZINqmIjkE92SeSXRt6YmXFlMtkkjlwa5CWGU4qJJJxLZjnnizoGIiOeYbqp4pVmuvdnkIFa6IuJeRpqZYPKaUmnkIJeaNMEksyUEIN2zKSFaQOtAoZptaHKpp5UmXOaItal6qp754mJ6qiArXpjq5/+FuobtWhUK4iA4WoShqx6/vrqr7IKO2RvxQZbZLKuLGtms6U+u1i0hBxrIrWulgOrqMFmS9K2UUmrK3a8WhurseZSeau6K7GrrLjMjpoFOBGGEpUq6Bxj0kndnDdqN+aJmaC/OvniiSQ+wUjXWOVMIeq2/d7UcMBtRbzUxAcXkzC0Gd8KMHId9ySxwQeJ/BbJthZ7cigpq4mlyC07eDHNMf9LF80Qq/wxyxWPjHHPG6MctM0nUywUUlQurHGoHD8T6ieBUMTbhwl2xE1YNHJwYWzDyad1zFvj18rWihYG3qBkn3vzzqeMpbbWY7XddXBh73A2sWlnbWYmnqAVYdNWPKH4Ur1NUrBKfW8wdMZ6/qri1sNUq0Kq4v+K+SmWlN9oeX5YZJ4d5597jlPkOqx9+eETJ4464w8d/YIV2emFcLfePM26BvYoyDPjtE1g2Mfh5U7V7qb1jnDhxMczWWlLrYE77suL3O3vuOG31vCKaf7TlA9djgovdvM3pE/e8c09Be1rTqaOpg0SFVIjnZd+/oEGbwySmaFfrgaENaOkTX2CmtH7aMASc9gvIOfT3ycQOCLMZCcGCCpEK37VlEaxRoELPFWYcHcy49nGOqXIYD+SxyKOFOJ4t8MPXe5jnbBIwgEshNR0QriD+1QhO5ZRyAbN1JQG2GMLCWHOkwTjM4AcBGw8NAV4GMMHYMwh/oiieRKdmniHJzbna5nYEWfQsroCaLEzPosiD0xllIVAIIsU2uIDFvHDWfgoLK2alffUmBPiEYmNc7yHUtqzG3NAahU+0IYbV9OKI25jh2AQkacOWZYy8lEHTMEheQpJFUsGUhxi2Zp4VJONSw7oiCG7zoxWGTdDWicRhcHhuDyRs+nJsobiQSEioWhKG/QkLb/BpSt5kwFbgoE7CXROKXupyofZ7X8dgNXcrsLL1hzzKqMwFelEgr7oILMWvSwCQSChHf158y28VA4/skRCt3kinJBx57ZkBUIjIsgvt+NDFCADy6cEszmVQQkriKA1FrQTnjw4A3nmMdB80soOvyJ4wrlOcbt6qrFsJiwGZpy4AXLFcXEHycmIUOMZ9zWiiGaUKEClgtA1XqtTcJFoVSKaRE4tBjMVbWlaAjEIjZrxPB0F1kdlGpgQkLQDLrGMSgGqUyPgzRZCXcG5aCqTlR5nOE2tx0gNokgOeHQNkmCBTIpqVDSQYHFZXcK1tHHDN5IVBCKKg9a06sm0xmaZphiG4zCEv0+UIJ0dcEhalwBKM5pHGoANga8Gq4GxkMCnxYEoM75QV8YmIYAXSAAAADs=" alt=""></p></span></font></i><i><font size="4" face="Mihan-Iransans"><span style="font-weight: 400"><p>آنڪه می گفت منم <br>بهر تو غمخوارترین<br><br>چه دل آزارترین شد،<br>&nbsp;چه <i><font size="4" face="Mihan-Iransans"><span style="font-weight: 400"> دل آزارترین</span></font></i><br>&nbsp;<br>#فریدون_مشیرى</p></span></font></i></div><font size="4"></font><a href="http://vazneboodan.blogfa.com/?p=2"><font style="font-weight: 400" size="1" face="Tahoma"></font></a><div style="width:100%"> </div> text/html 2018-10-24T17:18:35+01:00 mynicedream.mihanblog.com رویــــROYAــا زن ها ..... http://mynicedream.mihanblog.com/post/2049 <div align="center"><span style="text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 204);"></span><span style="text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 204);"></span> <p class="MsoNormal"><span dir="RTL" style="font-size:36.0pt;line-height: 107%;font-family:IranNastaliq" lang="AR-SA"><br></span></p><p class="MsoNormal"><span dir="RTL" style="font-size:36.0pt;line-height: 107%;font-family:IranNastaliq" lang="AR-SA">هر زنی شروع یک شعراست</span><span style="font-size:36.0pt;line-height:107%;font-family:IranNastaliq;mso-bidi-language: FA"><br> <br> </span><span dir="RTL" style="font-size:36.0pt;line-height:107%; font-family:IranNastaliq" lang="AR-SA">بعضی با نگاهشان</span><span style="font-size:36.0pt; line-height:107%;font-family:IranNastaliq;mso-bidi-language:FA"><br> <br> </span><span dir="RTL" style="font-size:36.0pt;line-height:107%; font-family:IranNastaliq" lang="AR-SA">بعضی با بوی عطرشان</span><span style="font-size:36.0pt; line-height:107%;font-family:IranNastaliq;mso-bidi-language:FA"><br> <br> </span><span dir="RTL" style="font-size:36.0pt;line-height:107%; font-family:IranNastaliq" lang="AR-SA">بعضی باموج مویشان</span><span style="font-size:36.0pt; line-height:107%;font-family:IranNastaliq;mso-bidi-language:FA"></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:36.0pt; line-height:107%;font-family:IranNastaliq;mso-bidi-language:FA"><br></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:36.0pt; line-height:107%;font-family:IranNastaliq;mso-bidi-language:FA"> </span><span dir="RTL" style="font-size:36.0pt;line-height:107%; font-family:IranNastaliq" lang="AR-SA">وبعضی با آهنگ صدایشان</span><span style="font-size: 36.0pt;line-height:107%;font-family:IranNastaliq;mso-bidi-language:FA"><br> <br> </span><span dir="RTL" style="font-size:36.0pt;line-height:107%; font-family:IranNastaliq" lang="AR-SA">می آیند ودر خاطر یک مردی به زیبایی</span><span style="font-size:36.0pt;line-height:107%;font-family:IranNastaliq;mso-bidi-language: FA"></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:36.0pt;line-height:107%;font-family:IranNastaliq;mso-bidi-language: FA"><br></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:36.0pt;line-height:107%;font-family:IranNastaliq;mso-bidi-language: FA"> </span><span dir="RTL" style="font-size:36.0pt;line-height:107%; font-family:IranNastaliq" lang="AR-SA">وعاشقانه نقش می بندند</span><span style="font-size: 36.0pt;line-height:107%;font-family:IranNastaliq;mso-bidi-language:FA"><br> <br> </span><span dir="RTL" style="font-size:36.0pt;line-height:107%; font-family:IranNastaliq" lang="AR-SA">ردپایشان درزندگی هرکسی</span><span style="font-size: 36.0pt;line-height:107%;font-family:IranNastaliq;mso-bidi-language:FA"></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 36.0pt;line-height:107%;font-family:IranNastaliq;mso-bidi-language:FA"><br></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 36.0pt;line-height:107%;font-family:IranNastaliq;mso-bidi-language:FA"> </span><span dir="RTL" style="font-size:36.0pt;line-height:107%; font-family:IranNastaliq" lang="AR-SA">کتاب شعری می شود</span><span style="font-size:36.0pt; line-height:107%;font-family:IranNastaliq;mso-bidi-language:FA"><br> <br> </span><span dir="RTL" style="font-size:36.0pt;line-height:107%; font-family:IranNastaliq" lang="AR-SA">زنها آغازگر تمام&nbsp;</span><span style="font-size:36.0pt; line-height:107%;font-family:IranNastaliq;mso-bidi-language:FA"></span><span dir="RTL" style="font-size:36.0pt;line-height:107%; font-family:IranNastaliq" lang="AR-SA">عاشقانه هایند</span><span style="font-size:36.0pt; line-height:107%;font-family:IranNastaliq;mso-bidi-language:FA"><br> <br> </span><span dir="RTL" style="font-size:36.0pt;line-height:107%; font-family:IranNastaliq" lang="AR-SA">تمام شعرهابرایشان ردیف خواهد شد</span><span style="font-size:36.0pt;line-height:107%;font-family:IranNastaliq;mso-bidi-language: FA"></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:36.0pt;line-height:107%;font-family:IranNastaliq;mso-bidi-language: FA"><br></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:36.0pt;line-height:107%;font-family:IranNastaliq;mso-bidi-language: FA"></span><span style="font-size:36.0pt;line-height:107%;font-family:IranNastaliq;mso-bidi-language: FA"></span><span dir="RTL" style="font-size:36.0pt;line-height:107%; font-family:IranNastaliq" lang="AR-SA">وقافیه عشق را خوب </span><span style="font-size:36.0pt; line-height:107%;font-family:IranNastaliq;mso-bidi-language:FA"></span><span dir="RTL" style="font-size:36.0pt;line-height:107%; font-family:IranNastaliq" lang="AR-SA"> بلدند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:36.0pt;line-height:107%;font-family:IranNastaliq;mso-bidi-language: FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>...<span dir="RTL" lang="FA"></span></span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="false" DefSemiHidden="false" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="371"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="header"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footer"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index heading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of figures"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope address"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope return"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="line number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="page number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of authorities"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="macro"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toa heading"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Closing"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Signature"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Message Header"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Salutation"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Date"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Note Heading"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Block Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Hyperlink"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="FollowedHyperlink"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Document Map"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Plain Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="E-mail Signature"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Top of Form"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Bottom of Form"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal (Web)"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Acronym"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Address"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Cite"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Code"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Definition"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Keyboard"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Preformatted"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Sample"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Typewriter"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Variable"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Table"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation subject"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="No List"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Contemporary"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Elegant"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Professional"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Balloon Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Theme"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="41" Name="Plain Table 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="42" Name="Plain Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="43" Name="Plain Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="44" Name="Plain Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="45" Name="Plain Table 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="40" Name="Grid Table Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 6"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--><br><span style="text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 204);"></span></div>