•●♥ رویای زیبای من♥●•٠ •●♥ با یاد خـــــــــدا ♥●•٠ ******* سلام حقیقتش از دنیای واقعی بیرحم و شلوغ پناه آوردم این جا تمام احساس درونی خودم رو در این کلبه نتی به تصویر و کلام کشیدم .... خالصانه وبی ریا حرف دلمو گفته ام امیدوارم به دل بنشینه... انتقاد سازنده رو دوست دارم اگر چه کمی به من بر بخوره ! ولی مهم نیست ! تایید رو هم راستش میپسندم و خوشم میاد ....! http://mynicedream.mihanblog.com 2018-12-09T20:49:08+01:00 text/html 2018-12-09T16:35:50+01:00 mynicedream.mihanblog.com رویــــROYAــا تسلیت منو پذیرا باشید .... http://mynicedream.mihanblog.com/post/2083 <div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/rkb9_images.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><font color="#009900">استاد عزیز سید&nbsp; بزرگوار </font><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans"> با چشمی اشکبار و دلی محزون&nbsp; پر کشیدن مادر عزیزتان را تسلیت عرض میکنم </font><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans"><font size="4">برایشان آرامش ابدی&nbsp; و بهشت برین آرزومندم <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></font></font></div></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/kitc_qqq.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center">سلام....ببخشید فعلا نمیتونم بخندونمتون<br> هرگز فکر نمیکرد م حداقل امسال این شعر را بسرایم<br> <i><font size="5" face="Mihan-Iransans">فقدان مادر<br> دلم بگرفته از فُـقدان مادر <br> چه سنگین است غم هجران مادر<br> میان کوچه هائی از جدایی<br> دل وجان می شود حیران مادر<br> مقدس واژه ی دنیای احسان<br> بوَد گلواژه ی جانان مادر<br> ندیدم در زمانه مثل ومانند<br> به لطف وهمت واحسان مادر<br> شبان هنگام آری، نا گهانی<br> بلند شد ناله و افغان مادر<br> برفتیم جانب دارالشفا را<br> که تا یابیم ره درمان مادر<br> سحرگاهان به روی تخت تریاژ<br> شنیدم خواندن قرآن مادر<br> ولی افسوس خزان آذرینش<br> به بست دفترچه سامان مادر<br> دوازده بود و آذر ماه ، افسوس<br> نشد احیاء تن بیجــان مادر<br> وآری تا ابد شد بسته آنروز<br> به اذن ایزدی چشمان مادر<br> دگر در گوش محزونی نپیچد<br> دعائی از لب خـــندان مادر</font></i></div> text/html 2018-11-16T08:48:30+01:00 mynicedream.mihanblog.com رویــــROYAــا میتونی ...بسم الله ! http://mynicedream.mihanblog.com/post/2073 <div align="center"> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;background:white; mso-background-themecolor:background1" align="center"><span dir="RTL" style="font-size:36.0pt;line-height:107%;font-family:IranNastaliq;color:#FFC000; mso-themecolor:accent4;mso-style-textoutline-type:none;mso-style-textoutline-outlinestyle-dpiwidth: 0pt;mso-style-textoutline-outlinestyle-linecap:flat;mso-style-textoutline-outlinestyle-join: round;mso-style-textoutline-outlinestyle-pctmiterlimit:0%;mso-style-textoutline-outlinestyle-dash: solid;mso-style-textoutline-outlinestyle-align:center;mso-style-textoutline-outlinestyle-compound: simple;mso-effects-glow-color:#1464F4;mso-effects-glow-themecolor:accent5; mso-effects-glow-alpha:40.0%;mso-effects-glow-colortransforms:satm=175000; mso-effects-glow-rad:5.0pt;mso-bevel-captop-bevelstyle:2;mso-bevel-captop-dpiwidth: 2.0pt;mso-bevel-captop-dpiheight:3.0pt;mso-bevel-capbot-bevelstyle:0; mso-bevel-capbot-dpiwidth:0pt;mso-bevel-capbot-dpiheight:0pt;mso-bevel-material: 12;mso-bevel-dpiextrusion:4.5pt;mso-bevel-dpicontour:0pt;mso-ansi-font-weight: bold" lang="AR-SA"><img src="http://uupload.ir/files/h8un_stock-photo-portrait-of-smiling-young-woman-with-beautiful-eyes-511475605.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:center;background:white; mso-background-themecolor:background1" align="center"><span dir="RTL" style="font-size:36.0pt;line-height:107%;font-family:IranNastaliq;color:#FFC000; mso-themecolor:accent4;mso-style-textoutline-type:none;mso-style-textoutline-outlinestyle-dpiwidth: 0pt;mso-style-textoutline-outlinestyle-linecap:flat;mso-style-textoutline-outlinestyle-join: round;mso-style-textoutline-outlinestyle-pctmiterlimit:0%;mso-style-textoutline-outlinestyle-dash: solid;mso-style-textoutline-outlinestyle-align:center;mso-style-textoutline-outlinestyle-compound: simple;mso-effects-glow-color:#1464F4;mso-effects-glow-themecolor:accent5; mso-effects-glow-alpha:40.0%;mso-effects-glow-colortransforms:satm=175000; mso-effects-glow-rad:5.0pt;mso-bevel-captop-bevelstyle:2;mso-bevel-captop-dpiwidth: 2.0pt;mso-bevel-captop-dpiheight:3.0pt;mso-bevel-capbot-bevelstyle:0; mso-bevel-capbot-dpiwidth:0pt;mso-bevel-capbot-dpiheight:0pt;mso-bevel-material: 12;mso-bevel-dpiextrusion:4.5pt;mso-bevel-dpicontour:0pt;mso-ansi-font-weight: bold" lang="AR-SA"><br></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:center;background:white; mso-background-themecolor:background1" align="center"><span dir="RTL" style="font-size:36.0pt;line-height:107%;font-family:IranNastaliq;color:#FFC000; mso-themecolor:accent4;mso-style-textoutline-type:none;mso-style-textoutline-outlinestyle-dpiwidth: 0pt;mso-style-textoutline-outlinestyle-linecap:flat;mso-style-textoutline-outlinestyle-join: round;mso-style-textoutline-outlinestyle-pctmiterlimit:0%;mso-style-textoutline-outlinestyle-dash: solid;mso-style-textoutline-outlinestyle-align:center;mso-style-textoutline-outlinestyle-compound: simple;mso-effects-glow-color:#1464F4;mso-effects-glow-themecolor:accent5; mso-effects-glow-alpha:40.0%;mso-effects-glow-colortransforms:satm=175000; mso-effects-glow-rad:5.0pt;mso-bevel-captop-bevelstyle:2;mso-bevel-captop-dpiwidth: 2.0pt;mso-bevel-captop-dpiheight:3.0pt;mso-bevel-capbot-bevelstyle:0; mso-bevel-capbot-dpiwidth:0pt;mso-bevel-capbot-dpiheight:0pt;mso-bevel-material: 12;mso-bevel-dpiextrusion:4.5pt;mso-bevel-dpicontour:0pt;mso-ansi-font-weight: bold" lang="AR-SA">وقتی تونستی چشمای یه آدمو بخندونی</span><b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="font-size:36.0pt;line-height:107%;font-family:IranNastaliq; color:#FFC000;mso-themecolor:accent4;mso-style-textoutline-type:none; mso-style-textoutline-outlinestyle-dpiwidth:0pt;mso-style-textoutline-outlinestyle-linecap: flat;mso-style-textoutline-outlinestyle-join:round;mso-style-textoutline-outlinestyle-pctmiterlimit: 0%;mso-style-textoutline-outlinestyle-dash:solid;mso-style-textoutline-outlinestyle-align: center;mso-style-textoutline-outlinestyle-compound:simple;mso-effects-glow-color: #1464F4;mso-effects-glow-themecolor:accent5;mso-effects-glow-alpha:40.0%; mso-effects-glow-colortransforms:satm=175000;mso-effects-glow-rad:5.0pt; mso-bevel-captop-bevelstyle:2;mso-bevel-captop-dpiwidth:2.0pt;mso-bevel-captop-dpiheight: 3.0pt;mso-bevel-capbot-bevelstyle:0;mso-bevel-capbot-dpiwidth:0pt;mso-bevel-capbot-dpiheight: 0pt;mso-bevel-material:12;mso-bevel-dpiextrusion:4.5pt;mso-bevel-dpicontour: 0pt;mso-bidi-language:FA"><br> </span></b><span dir="RTL" style="font-size:36.0pt;line-height:107%; font-family:IranNastaliq;color:#FFC000;mso-themecolor:accent4;mso-style-textoutline-type: none;mso-style-textoutline-outlinestyle-dpiwidth:0pt;mso-style-textoutline-outlinestyle-linecap: flat;mso-style-textoutline-outlinestyle-join:round;mso-style-textoutline-outlinestyle-pctmiterlimit: 0%;mso-style-textoutline-outlinestyle-dash:solid;mso-style-textoutline-outlinestyle-align: center;mso-style-textoutline-outlinestyle-compound:simple;mso-effects-glow-color: #1464F4;mso-effects-glow-themecolor:accent5;mso-effects-glow-alpha:40.0%; mso-effects-glow-colortransforms:satm=175000;mso-effects-glow-rad:5.0pt; mso-bevel-captop-bevelstyle:2;mso-bevel-captop-dpiwidth:2.0pt;mso-bevel-captop-dpiheight: 3.0pt;mso-bevel-capbot-bevelstyle:0;mso-bevel-capbot-dpiwidth:0pt;mso-bevel-capbot-dpiheight: 0pt;mso-bevel-material:12;mso-bevel-dpiextrusion:4.5pt;mso-bevel-dpicontour: 0pt;mso-ansi-font-weight:bold" lang="AR-SA"><br></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:center;background:white; mso-background-themecolor:background1" align="center"><span dir="RTL" style="font-size:36.0pt;line-height:107%; font-family:IranNastaliq;color:#FFC000;mso-themecolor:accent4;mso-style-textoutline-type: none;mso-style-textoutline-outlinestyle-dpiwidth:0pt;mso-style-textoutline-outlinestyle-linecap: flat;mso-style-textoutline-outlinestyle-join:round;mso-style-textoutline-outlinestyle-pctmiterlimit: 0%;mso-style-textoutline-outlinestyle-dash:solid;mso-style-textoutline-outlinestyle-align: center;mso-style-textoutline-outlinestyle-compound:simple;mso-effects-glow-color: #1464F4;mso-effects-glow-themecolor:accent5;mso-effects-glow-alpha:40.0%; mso-effects-glow-colortransforms:satm=175000;mso-effects-glow-rad:5.0pt; mso-bevel-captop-bevelstyle:2;mso-bevel-captop-dpiwidth:2.0pt;mso-bevel-captop-dpiheight: 3.0pt;mso-bevel-capbot-bevelstyle:0;mso-bevel-capbot-dpiwidth:0pt;mso-bevel-capbot-dpiheight: 0pt;mso-bevel-material:12;mso-bevel-dpiextrusion:4.5pt;mso-bevel-dpicontour: 0pt;mso-ansi-font-weight:bold" lang="AR-SA">اونوقت میتونی به وجودت&nbsp;&nbsp; افتخار کنی</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:center;background:white; mso-background-themecolor:background1" align="center"><span dir="RTL" style="font-size:36.0pt;line-height:107%; font-family:IranNastaliq;color:#FFC000;mso-themecolor:accent4;mso-style-textoutline-type: none;mso-style-textoutline-outlinestyle-dpiwidth:0pt;mso-style-textoutline-outlinestyle-linecap: flat;mso-style-textoutline-outlinestyle-join:round;mso-style-textoutline-outlinestyle-pctmiterlimit: 0%;mso-style-textoutline-outlinestyle-dash:solid;mso-style-textoutline-outlinestyle-align: center;mso-style-textoutline-outlinestyle-compound:simple;mso-effects-glow-color: #1464F4;mso-effects-glow-themecolor:accent5;mso-effects-glow-alpha:40.0%; mso-effects-glow-colortransforms:satm=175000;mso-effects-glow-rad:5.0pt; mso-bevel-captop-bevelstyle:2;mso-bevel-captop-dpiwidth:2.0pt;mso-bevel-captop-dpiheight: 3.0pt;mso-bevel-capbot-bevelstyle:0;mso-bevel-capbot-dpiwidth:0pt;mso-bevel-capbot-dpiheight: 0pt;mso-bevel-material:12;mso-bevel-dpiextrusion:4.5pt;mso-bevel-dpicontour: 0pt;mso-ansi-font-weight:bold" lang="AR-SA"><font face="Mihan-IransansLight"><font size="3"><font color="#FF0000"><i><font face="Mihan-IransansBold">پی نوشت رویــــRoyaـا<font size="4"> :</font> </font></i><br></font></font></font></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:center;background:white; mso-background-themecolor:background1" align="center"><span dir="RTL" style="font-size:36.0pt;line-height:107%; font-family:IranNastaliq;color:#FFC000;mso-themecolor:accent4;mso-style-textoutline-type: none;mso-style-textoutline-outlinestyle-dpiwidth:0pt;mso-style-textoutline-outlinestyle-linecap: flat;mso-style-textoutline-outlinestyle-join:round;mso-style-textoutline-outlinestyle-pctmiterlimit: 0%;mso-style-textoutline-outlinestyle-dash:solid;mso-style-textoutline-outlinestyle-align: center;mso-style-textoutline-outlinestyle-compound:simple;mso-effects-glow-color: #1464F4;mso-effects-glow-themecolor:accent5;mso-effects-glow-alpha:40.0%; mso-effects-glow-colortransforms:satm=175000;mso-effects-glow-rad:5.0pt; mso-bevel-captop-bevelstyle:2;mso-bevel-captop-dpiwidth:2.0pt;mso-bevel-captop-dpiheight: 3.0pt;mso-bevel-capbot-bevelstyle:0;mso-bevel-capbot-dpiwidth:0pt;mso-bevel-capbot-dpiheight: 0pt;mso-bevel-material:12;mso-bevel-dpiextrusion:4.5pt;mso-bevel-dpicontour: 0pt;mso-ansi-font-weight:bold" lang="AR-SA"><font face="Mihan-IransansLight"><font size="3"><font color="#FF0000">میتونی بسم الله !</font></font></font></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:center;background:white; mso-background-themecolor:background1" align="center"><span dir="RTL" style="font-size:36.0pt;line-height:107%; font-family:IranNastaliq;color:#FFC000;mso-themecolor:accent4;mso-style-textoutline-type: none;mso-style-textoutline-outlinestyle-dpiwidth:0pt;mso-style-textoutline-outlinestyle-linecap: flat;mso-style-textoutline-outlinestyle-join:round;mso-style-textoutline-outlinestyle-pctmiterlimit: 0%;mso-style-textoutline-outlinestyle-dash:solid;mso-style-textoutline-outlinestyle-align: center;mso-style-textoutline-outlinestyle-compound:simple;mso-effects-glow-color: #1464F4;mso-effects-glow-themecolor:accent5;mso-effects-glow-alpha:40.0%; mso-effects-glow-colortransforms:satm=175000;mso-effects-glow-rad:5.0pt; mso-bevel-captop-bevelstyle:2;mso-bevel-captop-dpiwidth:2.0pt;mso-bevel-captop-dpiheight: 3.0pt;mso-bevel-capbot-bevelstyle:0;mso-bevel-capbot-dpiwidth:0pt;mso-bevel-capbot-dpiheight: 0pt;mso-bevel-material:12;mso-bevel-dpiextrusion:4.5pt;mso-bevel-dpicontour: 0pt;mso-ansi-font-weight:bold" lang="AR-SA"><font face="Mihan-IransansLight"><font size="3"><font color="#FF0000"> نمیتونی !؟؟&nbsp; برو کنار بزار باد بیاد !</font><br></font></font></span></p> </div> text/html 2018-11-10T02:01:54+01:00 mynicedream.mihanblog.com رویــــROYAــا نکته .... http://mynicedream.mihanblog.com/post/2063 <br><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/dd4i_12345.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br><div><br></div><div><br></div><div><font color="#ff0000">پی نوشت&nbsp; رویا :</font></div><div>آخه&nbsp; کاش جماعت&nbsp; بی انصاف ها میفهمیدن !!<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/71.gif"></div></div> text/html 2018-11-02T15:22:04+01:00 mynicedream.mihanblog.com رویــــROYAــا سخن http://mynicedream.mihanblog.com/post/2062 <div style="text-align: center;"><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5">مشکل دنیا این است&nbsp;</font></div><div><font size="5">که آدمهای باهوش&nbsp;</font></div><div><font size="5">پر از شک هستند&nbsp;</font></div><div><font size="5">درحالی که آدمهای احمق&nbsp;</font></div><div><font size="5">پر از اعتماد به نفس.</font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5">#چارلز_بوکوفسکی</font></div></div> text/html 2018-10-29T16:32:45+01:00 mynicedream.mihanblog.com رویــــROYAــا دلنوشته http://mynicedream.mihanblog.com/post/2059 <div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/gk1v_bbb.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div> text/html 2018-10-27T16:48:01+01:00 mynicedream.mihanblog.com رویــــROYAــا تپش قلب http://mynicedream.mihanblog.com/post/2058 <div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/6ur_cyn0_jamnewsimage17361821.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div> <p class="MsoNormal" align="center"> </p><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div> <p class="MsoNormal" align="center"><span dir="RTL" style="font-size:28.0pt;line-height: 107%;font-family:IranNastaliq;mso-bidi-language:FA" lang="FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; آیا می دونید</span></p><p class="MsoNormal" align="center"><span dir="RTL" style="font-size:28.0pt;line-height: 107%;font-family:IranNastaliq;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><br></span></p><p class="MsoNormal" align="center"><span dir="RTL" style="font-size:28.0pt;line-height: 107%;font-family:IranNastaliq;mso-bidi-language:FA" lang="FA"> ضربانِ قلب انسان ها کجا&nbsp;<span style="mso-spacerun:yes"> </span>به تپش می اُفته<span style="mso-spacerun:yes"> !؟</span></span></p><p class="MsoNormal" align="center"><span dir="RTL" style="font-size:28.0pt;line-height: 107%;font-family:IranNastaliq;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes"><br></span></span></p><p class="MsoNormal" align="center"><span dir="RTL" style="font-size:28.0pt;line-height: 107%;font-family:IranNastaliq;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">به نظر من <br></span></span></p> <p class="MsoNormal" align="center"><span style="font-size:28.0pt; line-height:107%;font-family:IranNastaliq;mso-bidi-language:FA"><span style="mso-tab-count:1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span dir="RTL" lang="FA"></span></span></p> <p class="MsoNormal" align="center"><span dir="RTL" style="font-size:28.0pt;line-height: 107%;font-family:IranNastaliq;mso-bidi-language:FA" lang="FA">جایی که<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>انسان حس آرامش&nbsp; درونی پیدا می کنه <br></span></p><p class="MsoNormal" align="center"><span dir="RTL" style="font-size:28.0pt;line-height: 107%;font-family:IranNastaliq;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><br></span></p><div align="center"><span dir="RTL" style="font-size:28.0pt;line-height: 107%;font-family:IranNastaliq;mso-bidi-language:FA" lang="FA">&nbsp;رسیدن به اون&nbsp; مکان&nbsp; محیط&nbsp; وزمان </span><br><span dir="RTL" style="font-size:28.0pt;line-height: 107%;font-family:IranNastaliq;mso-bidi-language:FA" lang="FA"></span></div><p class="MsoNormal" align="center"><span dir="RTL" style="font-size:28.0pt;line-height: 107%;font-family:IranNastaliq;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><br></span></p><p class="MsoNormal" align="center"><span dir="RTL" style="font-size:28.0pt;line-height: 107%;font-family:IranNastaliq;mso-bidi-language:FA" lang="FA">&nbsp;هیجان&nbsp; آوره&nbsp;&nbsp; ...به&nbsp; سراغش می آید&nbsp; ...<br></span></p><p class="MsoNormal" align="center"><span dir="RTL" style="font-size:28.0pt;line-height: 107%;font-family:IranNastaliq;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><br></span></p><p class="MsoNormal" align="center"><span dir="RTL" style="font-size:28.0pt;line-height: 107%;font-family:IranNastaliq;mso-bidi-language:FA" lang="FA">و&nbsp; </span><span dir="RTL" style="font-size:28.0pt;line-height: 107%;font-family:IranNastaliq;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="RTL" style="font-size:28.0pt;line-height: 107%;font-family:IranNastaliq;mso-bidi-language:FA" lang="FA">به اون اتفاق </span>عشق می ورزه&nbsp; <br></span></p><p class="MsoNormal" align="center"><span dir="RTL" style="font-size:28.0pt;line-height: 107%;font-family:IranNastaliq;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><br></span></p><p class="MsoNormal" align="center"><span dir="RTL" style="font-size:28.0pt;line-height: 107%;font-family:IranNastaliq;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><br></span></p><p class="MsoNormal" align="center"><span dir="RTL" style="font-size:28.0pt;line-height: 107%;font-family:IranNastaliq;mso-bidi-language:FA" lang="FA">&nbsp;اون فضا <span style="mso-tab-count:1">تپش قلب می یاره&nbsp;&nbsp; ...</span></span></p><p class="MsoNormal" align="center"><span dir="RTL" style="font-size:28.0pt;line-height: 107%;font-family:IranNastaliq;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span style="mso-tab-count:1"><br></span></span></p><p class="MsoNormal" align="center"><span dir="RTL" style="font-size:28.0pt;line-height: 107%;font-family:IranNastaliq;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span style="mso-tab-count:1">یه سوال ! <br></span></span></p><p class="MsoNormal" align="center"><span dir="RTL" style="font-size:28.0pt;line-height: 107%;font-family:IranNastaliq;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span style="mso-tab-count:1"><br></span></span></p><p class="MsoNormal" align="center"><span dir="RTL" style="font-size:28.0pt;line-height: 107%;font-family:IranNastaliq;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span style="mso-tab-count:1"> شما&nbsp; کجا&nbsp; تپش قلبتون زیاد میشه&nbsp; !؟<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"></span></span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="false" DefSemiHidden="false" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="371"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="header"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footer"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index heading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of figures"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope address"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope return"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="line number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="page number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of authorities"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="macro"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toa heading"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Closing"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Signature"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Message Header"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Salutation"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Date"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Note Heading"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Block Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Hyperlink"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="FollowedHyperlink"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Document Map"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Plain Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="E-mail Signature"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Top of Form"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Bottom of Form"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal (Web)"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Acronym"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Address"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Cite"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Code"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Definition"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Keyboard"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Preformatted"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Sample"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Typewriter"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Variable"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Table"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation subject"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="No List"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Contemporary"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Elegant"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Professional"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Balloon Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Theme"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="41" Name="Plain Table 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="42" Name="Plain Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="43" Name="Plain Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="44" Name="Plain Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="45" Name="Plain Table 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="40" Name="Grid Table Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 6"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> text/html 2018-10-26T21:36:19+01:00 mynicedream.mihanblog.com رویــــROYAــا ... http://mynicedream.mihanblog.com/post/2056 <div class="postbody"><br><span style="font-weight: 400"><i><font size="4" face="Mihan-Iransans"><span style="font-weight: 400"> <p>........رابطه هایی که برای رفع تنهایی و به نام عشق پایه گذاری میشوند نهایتا به تنهایی بزرگ تری ختم خواهند شد با آسیب های روانی بیشتر و زخم های عمیق تر.چه بسا وابستگی هایی هم به بار می آورند که به اشتباه گاه دلبستگی نامیده میشوند.<br>اینکه آدمیزاد برای فراموشی رابطه ای به شخص دیگری پناه میبرد و بدنبالش این چرخه دایره وار تکرار میشود<font color="#FF0000"> فرصتی برای تجربه ی عشقی واقعی باقی نمیگذارد</font> جز اندوه و ناامیدی.دردناک است که آدمی با اختیار خودش ته مانده ای از بدبینی و خشم را در تکه ای از وجودش جای میدهد و مدام به عشقی نافرجام فکر میکند و شکست میخورد.<br>باید بپذیریم <font color="#CC0000">عشق اغلب بی موقع بسراغ آدم می آید</font> در بی خبری بی آنکه به انتظارش نشسته باشیم.بخصوص آن زمان که یاد گرفته ایم چگونه از تنهایی هایمان لذت ببریم.پاییز را با عشقی وصف ناپذیر به تماشای جفت های عاشق بنشینیم و زمستانی را با یک فنجان کوچک در دست،گرم نگه داشته باشیم.<br><br>#حاتمه_ابراهیم_زاده</p> <p>&nbsp;بفهم ......<br></p> <p>&nbsp;آن روز که با تو آشنا شدم نه تنها بودم&nbsp; نه از رابطه ای شکست خورده بودم.</p> <p>&nbsp; من روح تو را..و هر چیزی که بتو ربط داشت دوست داشتم بخاطر آرامش&nbsp; و بی نظیر بودنت</p> <p>&nbsp;تو نیمه کامل من بودی....و زمان بمن&nbsp; ثابت کرد که از نظر علمی هم..عشق واقعی بوده و هست</p></span></font></i></span></div><div class="postbody"><span style="font-weight: 400"><i><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></i></span></div><div class="postbody" align="center"><span style="font-weight: 400"><i><font size="4" face="Mihan-Iransans"><img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhwgElAPZmABi9GBCUEADGAErnShSkFBCcCGvWa6XvpdOPA/etAGvvY5trMP//AP+E1t3Gi/7nzWspCKVrMf/3vXs5CIQ5CGM5AGtCAP7+AS3KLXtKABjeEP/WcxgAY/+EvYxCCP9rra0ICKVaCP7+/pLSksa1c5xSCLHtsVop/5RKCIxSAFJj/3NCALDasP+UxoRKAFJz//+MxlJr/3MxCFJ7/1KE/1KM/5Lukq1jCFo5AFKU//+czlpK/1JS/1oxAP97tVJa/52ybO/evVpC/4SEhFKc/8ZzCP/nnGs5AJRaAP9ztXsxCJnecMbexv+lzlKl//+UzpRSAP97vXMpCKVSCLVjCP/UOSC5IxCWDtLz0k/UTWKtXE/nT2/RbXDqb4u9h2qiN2PQTl3TGPn8Xb3mFK3GkISQOdW9i1rXWF+xXdPu0//Oe1ieMf/Wa1fPG873raDmLev/sXdzKc7vAIS9hMb3c63nlPf/IYSEMZxaAK1aCP/WewAAAAAAAAAAAAAAAAAAACH/C05FVFNDQVBFMi4wAwEAAAAh+QQJMgBmACwAAAAAwgElAAAH/4BmgoOEhYaHiImKi4yNjo+QkZKTlJWWl5iZmpuXVQlVoKGco6SlpqeoqaqrrK2soZ+hoq60tba3uLm6u7SyVQjAsI8JglVmxrzJysvMzc6cnsegxJAJscDY1p+Onr7Iz+Dh4uPkr6AS09+MsNjY56CLsN7w5fX295cZg0cZFfir6Lp5CkhtHShgJBIGo2cMWUFf7qYV/EexYq4bVG7cmEIpQ4YjFlZ4dOEihcVR7yJOa8QOoUpv2wRZO9hOm4STOHOi+sCTAoUbPil88AABwqMME0KuEEkyRQooOi/F+lUzATpG2hK0yzZVVtdpWxGcuxq17KoFEdCaWaA2GQUUE/8+hJgbYgIFCB9uoDDKqIJfCxYmeMyQAoVTJEjMQqoiAR02hQvpKZK1dd5LyggSkoisuLMptGzRpmXLi0IJoBNK0DW9N8QNvomO+P27VKSHDCVTlDDpmSVNzSoJRYNHTd48bZU9xdLqMrK63tArjR7toDroCLkozNVYonsJCChav15UwcLswCFHOj0cfTJYhJudD5pGUKLVeYxp1oTFfKu25+0F2EhoEaQVwQPWpZWdanPdFR4KbxFFF2yJ9NCDXzKEJJhHKZRUkoCH5EdVO/kJl847wzHQTUDSUAWcWLKomJxkINaYiGihLfAAgtYtkAsEDE4QAgR23eXBXap1R97/heeJJBJuJJFko4mhkChLMSKqRIwsV8D0WDa+fHXllGQWcp2OO+64gAM+ZhdCd6YV5QFRd9nlHYWG4NADDjiUB5gFSHnkAUn6lCnNTMuNOdOIwFhDlidXHGOFcv1VlVVA3hiqKSFopskjabhoB+F3Rd5FZFF7hZcIDoJU0IMRf2m4oUebHlPfiYI0NiJkslhhhSBXWCGAAJNWaSVDVTDwSX0T1WojWp7uyKaCoYaw1wRFTaAtkdiaQVRRciqCA6zm/bmUtoVqyp9XyBibmUKhDEusGVcE6yt+ArUbSpc0Oktmpw/oWJ2BuqBwpKngEikDX3MmTIEiRfRZXoa1reBs/7L7zoLlrvFNJSyx9dpbrDcSaGNipP36a+OBCELrQBDW7TIntjLULMXCsAXlE7ZFJWIEk+dZoPIgVkRqCGOOVYZOsCEbHbJy+U1lhq9UAzv0pmixyRaPMesyqE8emNGEDi18YIi2gihRcyJFRDxbebVSXXXRIWLmXNP11l0Fv/RcIe+vRl9d69Yvf+q1GXZlGxdPHfBkSNhm4ClIDCdUTkMNORBBxAnO+j2sr4EXYpNAsRgSerDE/vprIfX6CrLgzqaFIMwDt5kLDB3wTKQHuDd+yMPeFqIC5SfMUAPmRDjBea0iFx26IfWV/Mnzz7ueOiLO5w071iy3rLXXFLjQAf8MFBDlggwd+L4IB+yrMPwLxR+fQ+ZE+Js93YnII8Hn1AtCtb2vQ0TTtrcp2alJWqA6RGhQQTYdkM0FLcAd7hy3CB78gAfDiwH8ZnA5GsyvBstTGf6qdoiipQ51AhgEAIeFt18xQBGR+ti8LGEAWhzghgcg4CSglSa2TEuBBspRKVpAxCISEXeLYwQPdvAD96mgcjPg4PGOF0KKGOCKZsghJopmvXmJzH9+cx7VUkiv5vlKEAywAhZJSIgVXq8SDDDACzdxQ0Tg0Io1dAaaHKCmAiWQU2caDSmK+IEjSrBxZlOEEHbAAwtWLgYajOLlakCDk9RQi5po3d9A9jHQ2Sv/UgAEXOtARwgrpLGTpjPj6jSRR0VcEYt2bGUWYQmJASjClowYAC5zuUtDvFCWpmBBIWyACCwMwmXV4doPBQGa6kzrOqSAAQw+ML7epc8HiVTkInfQvve9QJLFG0Uc50gJYPZyELSEhK8UUEoSitGTZZSh89qItxeGbBBxNGHqXHdGep2CnIugZQ3TaQYDYPKVgwCAI3R5zkbk8ZwDNScaG4pFgCbComh0BBfMYAJBYKELHTWECACpTGdCcy1ZMyl2EMEEMVyAEulr3PhiOoAOYLMR7Mup+yD5gp6e4JuI6CUZzdDQQ4yTEAR15UD9Z8tdXrIQqxwEO0sILM+dMXv3/5zaKEmJxTyGzApFzedWQwk4M2CUlUpNaERf2coBaLGVN1SoIXRJ1KLStQGF6GVSCypHRABgAAAAwFHReVZfMgCjLyysIYxpBhawAAsjZURKk+lMrbUpAiZlUyIuoAUziIEQI7jASxExVDOkjycCiGlqsVnaROSUfT9ogAoOoMGe9rQQeDUEGVvLCAMoYKqJaKUauxop4fYyhzfspxaLKlUFiPJzWi2j0Wr4zqIBs5RTMwR1D9C6rwqrrIIYAAN4u4jAKlSuci1oHH2ZUL5mka811OVDzVAA8xIit4U4gELpeogGDACv5y2oIHKb3oIC1rwDQOgVE3xOueYRABUVBP96+VuIAEi4qRI2w0hFYIIRDAILNjCBDSA7Usgak7EeNcECgLAmBKWpsmzBbHUcgQUToLizIogsIXK4gQ0IYgNRwOYHQDAAAYCgxyAAAAgEcM6GCoB9/uVBAwSwARUUOQYDiMFuBZDbofrYDA3wLxl32c8ym9V/MBTEdbNI5l+lDpNXyO0qjYZhqA7Au/g7c3gNXNCrMiDBcXzlr/Q66NUNt6oDFAQZn0fUQ9wRADjM4bASLMtKLxiw+nVwAHL4UFzaMgCABXNgbxiAAv+VEPY1g1wLEOYBh1mhS1X1fhlK1xoGoK+qRnUNA2thpOLzzwPoNX0LIAhi0zXAghABFkb/kAUCjMDZNYasGW48YkKwADRLyAIfPZXMlLZJx4NwbGeJ6VFBPPalHCaELans4w0U2QcgWLKR403kequ7wGbI6RPCXIAD/EAAVh5ekTkXZvyOeRDyQrgg6vjeOzKZ0sE1QOuSW9zw5g2Xg77CAQZgBbz+irsqzG6js/srdjaNblc47BljTbVd9jLltuxnfE9JLzXCt2ksHGprddlPVL8X0vQNwHgpPOzDPvSOg7ihAdyqZgxbeNRaPEDBcVnHBvx11LCG9AEM0ACu5xAAXa+vmk8dXlgaQAABKECwGRBYWRcUwgaAu6pfCWFQ6zLtbTdDr4l99VwLwgSdrXEWzKAF/wJ4FNwc3oKHNWxMG7NFC1l4wAi4PS2tRaDG0+aoCZjAhMZy1AwvzYJjna2F0g8ipD9m5waSkIQB+OAA8d6AkWE/rHibocdytWVuA5BTARRAAI1k8gFkPywwF9wMQz1+8dX93lWesV6HFcB6VXiAQNdV4/6ktaeZnEI1BovMxscr1afm8SweIKp4s5ccg6VmooF16XwVwBWWrnLkr+7P3JV4Hq8Iupyn0YvPw3FR5XNQR2w31G+qVmoHUF9f51abdnXV90KCFWzrBmqyFmoKdUMNIHX/1WhgJ35tl0ILKGFk1AAFUF+pBlhcZnVjZ2FYVGrFFlgNcGt8B4MDtXWBdf93gsV2WGde56UB6YUBGEAAW4ABg5cFWXABJoABZtAFXTACi+d5xuSEJlAGkOcAWnABZOAFW3ABLJYFS7AmX1AGLNAFWWACojUIBKAFXvCEneVhWsAFGHABzgZ6pccC7FRkPqYAdjcASMZutKdLIKAAR6ZLM4hwQzAEATAsUOZ7btVjC8gD6zZlGZhDDNVoAqBQfDdD56c63KVxOAQ4adQ6U2MFOcQ0GmdKWQRWTPZVTEVypmh8I1dkHTc1GPdx9ecrh0VWeSQsudhKEhddrbOLd2ZCv+JVBpA951dzIjgvVwVWqDZqbKeAi8h2egcAaRdX6WUACjhyBbBppZaJw8L/jbj0V1oUAE+3gGC3SwAwVb1GRjWUQmgnav7ldraEjf+Vd1kkAFuHd1pXagHAbxoAhHiXRXx3d8TGdwdQaufFg4KgAXpnBlzgbBfABVvwBQTABXQ4hARAABeQBRtFABhQeiIAUmYABlkIBA7AWQ8gWguwBFloHV1QhCGWBSNQeASQBUKYkR0pBmNwAWMwAizAWWxoBoYXkUXWjgFgBP/VY6VWABtAe381AAVAb2CHjgpQfLqkiFPpVowEABtQABxQZFQ5ZRaolfu1iIHFZAqFOqtYNOeXcnHJcX6zjKpTc4BjS9wVl0wmLAk2f8mol9EFOg0Ajf5jBcA1f6X1cSmX/0Z0pUZgJSyNeZeSlox+EywHIH+NGUPg1TQMpT1Tk1xUwwDspwG9xAAKuJCCZZAAUAAaUF/fyGsniI0HoAC0iY0n+HXoWGTzaGG7aV6vloNmoAChpgBih40QZl7+6HusRlS8ll4ymEJAiEMAkImziUPfuJC55oJvh5z36INAh43TyQB1BACveYIdaZQdCQYEEAYiOYRmMIcdaXiGt1EbiQFbIJIPIJLVsZEt2ZFboJ5FKAgEYAL02YUi2Z4XEAZDKITqOZ98SF+2aQTGeXXouJZsqWQ5qEsRuoig5puLOAAc8Ffc941jyQGZSJVod4K+54PfSF8qWAAKkHK+AnJuFv+X9ZKZqahxqMhOpgg6IKdV3EdhV3BnIFOYfulcxTij7Ac6yQgsWfmJh0Vy80dU+9R9BpVDVjCQmHlDOUqKv6IBglZzRSo3wqJFV6ABpkie1acBWVVq51kABnCCJ0iQMlpfaYenuJmnrYmOfvqngOqnxgmQWTmnhHqhsqmWeoeO8oJgd6qW4QiQw4KOsfmND5iJQIh28iIACjCnvLaIaIecNDipv4d2ftqadJqnOZmf8zmfD+qqzzafseoA89lsIsmqHMmqrbqrrYqE87mT80mHv0oA9VWhxomCrUmVtvl7ozabJ1ihT/eNwfaNv/ebjXpgsfmcswlYswme7VgA9eL/pq0jceHaoyATRoh5cun3VelXNEzqPJw6o77iW0yjmZeZPZsEVnjDSd3FQvLaNNyVOpvqr59kQupaLyzkOU3DpHhDXxqQdpsGmwGgAaYqL5kpAHHnp3TKh5S6kH5qqh4aqJNKqYAqABR7qn6qd6ZarbtpqaaKjYEKjgHAsXg6sovIjStqnSjLqHsaqBz7sL+Vp3y4q7bakYXHkSJZtOnZkUjLqwnqtEwbtU4rrFCboLDZmsdaX7qEqihIp62JtVwrsV57gv54tS6KrKgatlcro8uKN58YMjk3LOeHsUyDVVfAsG9rr5eZfnq7r+OoSTjXt0UKt5ppt196tye3pfZKva9wy66Na7ghw6Ru+luImzcDCbGYG6i+dUWWGrNYKbOeW6i/Nanc+LmmS6mdCrJ/Wqimq7p/yqmle7ppd3Zpt6KdKqMQJqO+hbEz67p8+Fu+BbFyOqgzqwBVe7zI67RKm7zMy6sYMLZ0Gr3SO73UC5vRi6p5Wr1qW73aqwDierjrekV0u67p97brKroJS64LG7l3S7dMyrCdOqNMKrgLq76d2jS7i7D18r7k6lv36zfqW7kzyrh3S8C/ZQaBAAAh+QQFMgBYACwAAAIAwQEjAAAH/4BYgoOEhYaHiImKi4yNjo+QkZKTlJWWl5iZmplVVZSdoAgICQlVpI8Jgp6em62ur7CxsrO0tba3WKSgqayOulWioqSnjqa7nbjJysvMzc7P0FirpRKdpY+7wcGd1YzH1rvR4uPk5ZoWhBUZR+biVdXGpvCpjaEIJCTCyKrSgvTSoICNstatncGDCF3doHLjxpRJ6jJUWLEiQwYXLlIkTFbqnUAEAf8pyqZtYK+QvX5pIyWh4MaXMGMW+vAhBAUKN25S+OABAoRHFY9QrIgxRQooMmd1/CgsAbxFwxKUHHUqIDhk1qYGTMr15YIIX7EsCDuOwoQJEEKotYn2Q8OfjP8qyLVgYQJRFyiMIkHSddO7aqLw5RO19dC/gMGGYe20DRRAgfj07etLmdzXsV/BjhV3M+eEEmsplECR9gZcRXLnWqh4MaPREhorX1oaLDJha4Oq4n681OqwldY6Si2pWLZxaJo1m3FgZjM0CmoblpheAgIK0iFMnz40d+5Qix6M6j1eiSTx3f7kXR0Gbxc1xueDT3Uq4Rr5+7cwRwAb4cFy/gs4Q0Faag14HWko9LSWT4v00INqE1gEXkYZ4RcJN/A1JkEh33hkiioMvKcKfLaBFBADTJk4mYUsvpIZZgs88ABzZmgWIDMQgBbCBCFAMMFNEHgwIGjTbWeIBQ+qZkH/BqxRiFGL2LgXVUf+vCdQYYRcIYgVVthzT2K+WYUllGRichlYMqYZgQMvNgPddKL55EFPPv1InZGFVNADDjhUYIEMq2UQ4UWtlVmPKaUIR2WVGYJETJZbWvHbfKmwJ+aKhmZaSYxpyugAmxE8Ax2CPt6E1lk+IYhCIz0YMdcEdAkqoabezBOOKi19NNhSWHApyBVcCtCll7/s00mIHtpH67KQfNWpjDU652YIpKFV6qloYUGaTwwqgoOrFvi5GkV2rcDsSJ5wiamXkXUkwLvvYnEFsFwOKyav/XRyBabn9qsIpzLGuNxlol4HwYDc1ikDXHMmvEgRfYpL11D+LmKF/5aGsJuPLvC+e/G89T4WUH2PqoJxxSgn0t+MaJoRxH/QzEmnDDRLsfBpOpnKbSJGJCnXEXSlnMjFh/yVIjepfDwvhx1Vs6gVHlvxq9BUF/KVGdHOuFyNMWPRsAdYNKFDCx8YchYWEyhBcyJFQJyan1XXGzLRGYdUbC/yLk2IAAD1uuIVUctb9eBWx+hAEP45EKqoWJhV5wQ0fdABTYnIcEgMJ2ROQw05EOHECYMDHvXJhViq6CGkYwHvlqjLnTrhVLccBHNs3ujMj6hyCwMMHUxuCFyWF6IC5ifMUAPnnoNeNb1c6o2I09TQk3rqwUot9SFKvw57ys56GkG00dB8lv8S1h7Re9mLcKC+CsO/UPzxOXROBOFK062ILhJoKcD0kV5cvfa/mhcAtxcLBiAETTJaGaieMTYdOLAFEIQBBCaHPkXw4Ac8GF4M3DeDzdEgfjVQHuzoFi9EXOwAzYMa334FtXoJEGSM0JIKSwgTA9jwAAdIigE20r2AfQ8sz4CgECMoQRlQbhE7uCD7VJC5GXTweMcT4SZsqIwc5hAT/psh1Ji3JXqBDGqDmJew5DaI6/UqWIVgXrBWmJABGACH5DAgIwwoR4Rwygw+1EwQIfgBIfJugkdMhBB2sIMf/CBzMdigEzdXAxrAwoA7bAUcDzHJTIgRXs2j1xi/qCVN8k3/gC4khPVmyMYAkpGGj7BhHQkRyUW0UhADQMQrIQEABSgAE7FUxABWSQhezrKXWOBlfvqztcR9CoiE0M+ZpHWBC2Rid5LbXe9654MKCnKQO1hf+16wyOLRYoe/PIQNqYiISmLhAOFcxAByaUqpDeBjLuykJz+WpRdiTICFyKLcWji1TTDAl5AAZyQBgAV27vCKgyCoIW5pCAMolJXiNAQ7BSFQQky0EHU8aCHYSMdJpEEQHy2ECETACGcth3bHxMwgvoLSZQ4CDZmYpgB4N80O+KCajVCfTtmXyBf49ATcrAUkXdlKKoYToeRkXSPWyc4v9sqeGINnKI0awHnF8p8X/5WqAdQoNdIJkxIGYGgikgoAgRqgAOQEQC4JekUcPtQRCnhoAyhaCKo21ABfLegAHipHtOIVhwgVxD8NwQAB5HURIxUEAUhKUhMMIg0wLdynlmPMGiHzav8BS7QWN4JBNFMSKzyf5GRq00AqQqfq+wEbePqCAfj0BYwo4UUDOtYyjhML45xlDsmJQ1+d06KwREQuYUg0Ad5WqhdLp7y4xAA35jNv9eOnlrBK2EU8VKF8RUQdA4BbjQ7iAOtMKG4BQF6EzhULb+WuXg8BgAYMoAHYbeV56YpbQqj1tjZ040XLWlBBlPWV2C2l6iTaX/RigbEhVWwabECANLhhCWdIg/8IPgpZCRNAEAsAwgIc4J80bU1xLN2ajfSDBWdiwQYmxkKCE5vg327gxVhggwCiQBMQDEAAG1DDBkAgABDYmI0FmC1qB6BaAahBADeOwTqV1wABnHeFA1CDIOZ64+D274xKDaYVlOurV5IzlpGMZcjCON9e/dYKsZxtMBkAyuRedRC5BLPcmovX3LqTlVIzwPW2HEZ7FhijsJwtYAUB2By+a5deZqUNA7DXA5C3oAcdQAEKvMMBBCDIBi7vAdTrX4KGF73XtfSUp9wA+NZ3oJ6OM5ixEAC8+peVsSQvdwl6W8HCS72FLUR4CfrQCQ9iBCwQgQkIsAQ4iKCzgkCDDSL/6+vLII7DnaodWFJ64DgsAAOYYQEaYGqDxwZbxc68wAiQXdAD4PjFbPCBAA7g43f5mMc8rjKcNzoA9T2h1DtwsgCWqGQBgK7Ug2AjO1dXiElaEY5IdqNyqfjO3tIVYztMeKWtioVSS+0AMjzzp83sTjaDEmP/7HJ9z4hmpk4UWGK+nkB9RTobvnCdztMbyt9pxlfnEAA5LEAACjvYQRSgAP8McwBwqF6Tp5lvfFu0Q3+L84qXOpdwNDV6Hf1d3DbAAA04QAHae1aFzlLhFBXApS3NgEc/2r2W/i9FbVjWAMCrsI9mtX33amBBmACmLDgDGjq72DOcgQ4kxYIJhH2G/xE4VthpwIAJvoKGDncKa5olGCFYgAEmMCENnXWsM8/AAhZceNuOPTAhDqAGhiYhCTc1Nwg20GNzI9nHWNjAIBhdcUGgtskC4AEPkPzid/271FlHMqnnisr+5tCMLL/CP5H8yiscgAEMH4A5zwl98P4qzcttuBWBX+Dju5dLx9ezFcC7Vb1tmc0qDy+X9Nvd/RlglwyQmrDWzqWt6rm7mRxAJ0Mmc736thC8hnNad05ad3MBgHNbd3PSN2sH+HwGBADNZWlpF2tqZXbnlHXuFVztRWW8NnWdxmrt9XPkRV6VBgBOJnVL111YsHWCsHUhmIEAwIJ0ZQACAACMdoAPWP9eZsdrGvBQGIABBKB3Z4AFBEAAFzBsWOB34xZSnbd3BGACabAGaHAGHCYHQAAEZ3ABGkYAa7AGCzBu5PZZLECEBDAHnAdTnTWFGHABBIBsEoYFt3RjUqYAjLZOLwYCAaBj7FaDAwACCpBj69QA3BUADTAEhuh2AqA+TbZOB5BjOMQDsbRuK9R0TNVfNag6e6UA14NC1oNxzgdYXRV/xDV+8iIs0mcFBoRCN3YFN7Y/MkRzvpJDABdnwjJXaGZGlTRG/wQsYyRKhhV/qrNVFCVD8oSKHgcs9EJFu+VO44eKgAM1KCQs8/d/oIZzZdeAbld2K2iDBeBWD2UADVhgOrf/aSZogovmRuQlfYIQALOmde3FTgR1S9zlULRWd5MGXzCYjnvFaPD1UOaGTpemaQdIiA1QABrQg5cmd+yoVpbGXZOGcwfIa2WnUBogd2fQhhdwkWsQhGxYhEWYkXxHAGggkmngWGiwBlpoBheABkHQTAuwBCiJGeN2YiNQeCOJARcJhBf5hCxgAm8AbCsJUyP5Udx1Y7UUAEbwXjl2gEa2hwzZhzvWXuyoAAIwBHoldiZ3AEkEABugPjcmaTdGe/GyV2rldgSFZATFi+fUPCikfG35TsBibhy3XF0VSxjXlkgGRsIIS+v2VGd0BQ2AZmWUZ/0UcB7jliXXK5XWPCFn/2Y4JAB6Bjhx+TG7iGVxKTh6pX8nM37RyFzAggUVOQgM0IDkmIpbZ5AHqHOyJoJDF1dDx43diF7sWGWxNGmzOYKlNoKZuI8K4II2WFaPFpAIWAAc+Jv9RV5NBpoC6GgCoAEBCVjjOGtyB07YtZARWV7oZZDWiENlpwE/VwBFSIZBSABtQAA/KAhr6JFEmIQlZp44SQAyYp4OAARsiAEP0JERdpEXqVgjcGEcaZ7keQFtAITn6ZFFSIcrGFdG0Jtq9XMReWjkBQL6OAAI6nY3yGpuV29qhWQCoHMcUG98WABi93MdOoIxOGt71aEKoHzgl3HrpjTm5nz7g3Efc0vNeP9CUQU4rXgyrOhFgQk1FFpQwLKiMtRl1nMFeiYsymdARxpJUBN/fLNlcMQlGhCXODQvnmg9oElF8FRQ+0SK8qIB48cAcFSlS3OA3vlzZ/WdPahzDHppWzeQOieCOseOdnqnd2qDAUCHA0mVdBin4Hidl2aWeoqINZiOBdCbZrl1YmeD78KOqlmnjrZ1PSh2HaMAXaenqjOQeiqiYoeIefqdcwqefmeg6mmqF9afHqmqDuCRO/meADqeqDqrQbiT7mmgHVmEQLh1DNqbvhlkiRqDh6p1p5moDpqdNzinn5qi71KBJzqCqbl1eyWCJkpevTkvZgos5XcFVVqjSso8RAr/MlD1ceNKpB8jAJj6jLaEjK4omUqDSaZoT0oKT6JzBSuaPa63Rh1jr150Me2qrZcUsMY1rqg5jqcZABrwqfDieg5lp9/Jp5e2aXb6qRaKp6BqsezYnBRbqBkLqRQraR07kBgrsXwapyY4seA4ojVYpyJrlhg7lezonLYEp3RoqrYqkrFqnjfrn7JKq0BIq7H6s6iaqz5LAKcZg74qrdNKraJ6mnElqif6nTE4p+R1tCZKrVVbrFLrtE9rT54oQO8iOi8Kme5qT+H6tf/6r2A7rpdEtrz4QmFrT5pZr8gIVZ4YrmLbrmH1QvUDt+xarthqrysargc5qIZrsWFlQyz7nLJ0KLGMC5m29KiBuqd2CrGXhqkUe6dUGah8mrl3iq6TS7kOS4OXNqKYGqxnhambu6eeS4e2FFaDilZJG1ZAW7u2O6s7e7u6a6oYsLVN+7vAG7xT67twKrzBe7xQqwDZ6nxsi6Q0uK3Ni6XRu7lU6YrQOy/hOrhkS6TZu7dEqrZmu63palxUKUbYi73lF1bj67bny697i77ZqwCBAAA7" alt=""></font></i></span></div><div class="postbody"><span style="font-weight: 400"><i><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></i></span></div><div class="postbody"><span style="font-weight: 400"><i><font size="4" face="Mihan-Iransans">آدم جنگیدن نباشید!<br> به خصوص برای آنهایی که ثابت کرده اند ارزش این جنگ، ارزش وقت و نیرو و ارزش زخمی شدنِ شما را ندارند.<br> آدم آرامش باشید!<br> بگذارید کسانی‌ که از صمیمِ قلب و با تمام وجود دوستتان دارند و شما را به حقیقت همانطور که هستید و فقط به خاطر خودِ شما میخواهند، یا برای رسیدن به شما بجنگند یا به عشقِ شما به آرامشی دست یابند که در کنارِ شما، برای همیشه، دوست باقی‌ بمانند.</font></i></span></div><div class="postbody"><i><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-weight: 400"><font size="4"><br></font></span></font></i></div><div class="postbody"><i><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-weight: 400"><font size="4"><br></font></span></font></i></div><div class="postbody"><i><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-weight: 400"><font size="4"> اگر همه ما درکِ بهتری از دوست داشتن و دوست داشته شدن و دوست ماندن می‌‌داشتیم، آنوقت چه لحظه هایی را می‌‌تو<span class="text_exposed_show">انستیم ماندگار کنیم ... .<br><br></span></font></span></font></i><div align="center"><i><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-weight: 400"><font size="4"><span class="text_exposed_show"> <img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhyAEmAKIFAAAAAMYAEP8AAP8x/////wAAAAAAAAAAACH/C05FVFNDQVBFMi4wAwEAAAAh+QQFCgAFACwAAAAAyAEmAAAD/li63N7iyUmrvTjrzbv/YCiOZGmeKDUIQ+q+cCzPdG3fXgsP6xDgwKBwSCwajyydSyAIBCLHqHRKrVpvLOZv5Nsqmjxv4am8ms8yMXq9Di+e4IWbwyK/w8pmYMXu+0ECBGp/hEU9Twp4OisETRtOPnFjK3sKjXtPBIWbFWVmmU6cokGQTz9OexE8BJePkGA9K0mBTD2ao7hjlWh1Prm/aa97sbWMTBd5il08SV2BqIPAfWGhJ9EZPGWoPAxz0t8U11/KkLHOtxSB6GFMBMsDjdSYUOB/iid6Hs1KPoxy7PUCdtslgV2gd/G6WAjAilU3eKxKscrWT+AZZg9RMWj4/oEMCzr7tnRxWCDJMHQWpckLtyoiponcFjakt0CdwYSeUk5xR+ufP0usAuVIRRPDPmbunMx0mUrnqJ6JkC7gyCAVTDjxHngrmVTMLEGlmojN6bSI1YlRGd466ORYBbEPG9GEJAGKO4pqBbGFEylmWULq3KUluTcRGUbbTMF9g4oePIXjwnTtN0zjXyRMaOlpfOlxuQqY/BpTgqkag8xfoGUCM5mZ6Mt92mnRlWlSa3MMl4Xucgqa23ctNvvoSisbGXGwXeSMl3lzW1jl/D4oPieTIMOlyjCn5xv6MGZikiZHI0tL98rfKUk81+w4NPCr9CTlqTQJTzx1xtMw5SBh/ulysFzCUAX39VNHc65FQhBXSTQwTIDyecJQg/pZYRJvD54UYW7y2RdLKhg2xkg8Jx0CDwt6leZahTE0Fo15qnkUFFlqmPJOHee52E1zVYmoTi/wdBMPSixKAaNqWcxYYi9DigRgC0iOCOR9ezQJxpMQOCccM5nF2JaU/TzGJIo2PomklttweaRvYC7Zj5UqHpJjW2mW5xybP4ZJ5YnwlPlgiEduaaeXMpK4iolw3ggomtE1R2iShor5JplX/nmmb3U66iWkUyJKaZw4NsboMKc92uahY/bJGEZviIVia/W1c1yYhznwSl/pYQUoXxOVE+szvVQ2S4ggzmpcO7vW/tIrenIBSxk7rsV4CJA3JfvqO7/q9Wxfcr53YJjVIskrrBPKGiy03W7zba7Iiqssuc1qu9thoaqLK17tYvoutuU6O++w0q5L0UD6Xutrv/JW9ZGtxD7bTkRd1VkVl0jhCB5fqlGWcWgPCxJxdNFSPBqAz4Wo8XscB5ZbxhQBWUxxJGOMcsMpN7Tyey2H+TKJGcqcGM0GqvxxeibKUvGNJW8MNFE2D01R0TtbrF4tSktbM8Qm5/zgV1LXVG9oVgfdNGQsaQHGt5k1BFZ5n6WFSJGPmARHx2nWQnXGZhebRcdrd/ndYc/RDeDeDec9bXlqv2JeNnADQXjAYumNuM1E/rGkbmBqZ6555gpsvWDjnXjOHqCyfMxb6ZunnrrOlcKM516lTMK36rQTCXqLe5t+ee2bTyDPblkQlVdnMPMpj3S3+368evPih0cBK+lMiSzDn20oTnX/TOuHA3ceJvRnN6G29UwmX4OBymAoffjVW6W8PLAQQ4vaIT/tDOPmh34Y9XRmh4dIxklNNmYxv4bU72lf4pKL/LctB9noH7KhX9HyV4O/+QJ6xvlB/AjYCAkubDpa8MVBuEGGifzIPzlTHwUvULfpEY4b3uiSDkYILRMGBYWMi14Pzma0BAXOQUJpAESk5J8V2uBDXpNEAe5SQ57c8INaed4SeWIX5gBl/mX2w1FRjBiONNHpGe8jCBXBhDks4k+LnUOPWAThw/Q0wHYzKmNSkMfFF1AoKhWRg93imDjbOSASXqOLJdziNSY6jyx1jGJlKJMFOsrhbRMbjlzGhyz8lUSK0ANbI8mBl3AEBXNp614ijxiJLUpmkjPZIjIeOIEu3UVmFxylBCzoHv4hEnq+QyUlVamLPBLMlrUU5R91mUrxAUSWNHhaqeKDuU86YgOWfIBiGqkWPcwGmVkqRWki1wxeTqA+EOngNGdJSIUpBoMNUuEsh3TDaR7Cj9hMAam8Rw12itNVfNAAPAcJLBC5DhPxXNV/vAgkDTBiJE/s5yxnWRl6vk017RPoikM0owkeejOgJvBCHZyI0A6aqykkIEbhdnjLOlKzBS2b4iwyQDVa2S1ayNFKENFJEgyWdDfjoBBEMVqDvZ2rlCK1DBeGRZtQNBKK2KQmHvOZkItmaVt8AVhMLYCUfRaEIJtkzFR5agKfXtAgUQlVCYiRRsuQlKs98Ek+L1lSB7T0B0BFJ9k+8BNAxIKrQygPP0qpx7kOlTt706NVAzq3rX6zez8sCZ1G4FSWrhWvQVBiJuHQo8aKAD2QtcBiAFHTxPzDsDawbGaPuI3INmK0C5FnM1CLTW6xNjmSfW0i+SNb2IC2to0TrQISAAAh+QQFCgAFACwCAAUAwwEfAAAD/li6zDLhrTDgmIGKxrv/YCiOZGmeaKqGAhGscCzPdG0OT6RU1FVYL1EGIqAoNMYCZdmyOZ9Qmy9qi7iC1Kx2y+UMI6+M5gdJhsS43gO3Fj8ehK58XjXTT7nmfc/ve9BFFWsCbRkfcQptFWWCixktYlh+k5Q8hk6SKIsMYgSIOxCUoqMomQ2Klo2WGx0trGRgSz0EhUykt3c8FU5FpiRruzsan46vuMe4FiA8vYwDtJYdaFNkOIwBnovKyNxSOAyWkj0rEdYohNpBZZeo1N3vuesgPdZf2cFezRwWzK6u8ABhEGAzRduUZp9OWCCkyWC6WM+ujAtIEQq6BQYX9GrQ/oNeBH+gJLUo46ARGjCeBlZcKYRgMF1BRj4y5qFIwgq0jA2pCSrdOpkfieBjSVQFupdAEg28JLTeF5ue3GCkRUtjMUJLiGD1VXQloa9pIgWiQHXNGa0YtU2Qd4phgV5uspZdZDZR17u/0BVR8ijMM1d0r47VCtcthJQX4B6mVQ5YOa54b7krAO0r3JkdEU8u6fhILAUSt4F+80psoMUD0zDwRDOy6x2WI33MfE8xNsZvHA1JgxPw4bCAcy8M9RoZGA7QgEw7PZeFteFiNYOh5pujoFnVOQEuzl1RpOu9k2MDXvm5rEc4WPMz2XT6bgncb8VtZVN2Y/XSOI5Vs87K/uW9GFnGiRvpQUMPOOVsFl9RWElEYAsGapNDe8Kcd1+EgTHBjCyNNMBYXLux0aB9b6hHTz3t7WeSGx/2FWJsDqIH4YQZpsihU4+0GAs9MJJYII3sJegef9H9N42I9clWIoZBtqEijv6JdWSPSv64HopCPpkDi0a++BU2Ps545YRZ3rhljl1OlAiYVYp5IpltYHABGOhks9sQYD3GT4JeaCDUiR8N5GARdS7VkQbo6NnRIP3h+Wc6hAgqZaHO4Jkomcys+F0eVwb6zKRwGJpKnpg2dSYgj14laVyU3okop1mZ2qifeqr6KauhVvrqo4tqimqt/azaV6uHishrplA6/gosNbcOm6urxj6m3Vr2AeHSSd8NpcYgj6kxU7NZVZvVUdgeyZ5LhDrTS53fWfjFQrU0ahCNR6X73rcOKtcuvOHIKyE/9XZ7XVD5uhvutV9kWyO6AgMHx77i8ruOvwsHvOXA7J40q7XkJmwuigxffNDDGkeMaL+XWIdVIJx+Ccm706T1yIJbCPlRpGcKQtrGK9NKGqGhnVfMKl8Z+N7O1fZcz89WlBwizQEhLRsb07W8ctDupMTyIIGk5PWekSCyrR1QOwHwWBC6S5qgXjOGbtdtLxVOBnbqzERUja4dkddKvE1W3GB3klDZxzQ2Utxb27331x2t5nWsbyA6DFbg/onZr4KEx6DbtonqMtxhlPENMG+U++OtlZdbtqcubfB9BD8/bD35aSx7knk3n9/WNuSk1075Nwt4vS6Pdqddo2ZlAHP7E8nTVZjGMIGm9ZqBUW08e8ijZ7eLsQJh+4CBpHW1C8cv341HxAn/wmnPjU+8A5Svn9qcS7IG1kI5zY25+TAsR7pLF+CBRiinFEgVyH7kSs8GwkGGyFnjKOa5mX4GFzvh3Q8y/BOFeQYYPtAYEEIIhE9atpENt7Dmeyu70opak8EaZKsvrPmAI6YwEL2cEIHLSkTyPLOK2zDKGUOhDHKogkMatZAbdemJHQgyI62trANEGOBORjO4+80w/olHNNvq7gYNGerAOosBYWUgeBBdYCRclkOfI+ZxQ/VYcX9ZHEU/9hFG4QFPBEQgW1vSNbEvxLEKMxSYK/SIES+q7i9f+UNW9oEntzVsEx4gzBpykkKS/JEbGdHIou5HSQCFQBDzIFRuDjWbS8pgK9egU4LuSAJHMZFOLFSCW/RDpwbuoj+Y89MrRYkiU3JDTd7SpV5gyUoPUBAckaqataLkyxUMcmOpMgFiHsQGF3jyFIoUYN+iyBcxHOInb6nmW2jVTONYRXeGakw1qwaD9vHsgXAsZ016KaFwDqIEndukO1NGAnOAAkIjnAfs7BkM2cizGz+zllb2yU9NMKqbkIbIjQgP+ot69AR47cNnqYLCqIY2BKA3MINwMIBBivohoepAiy29uYKMQlQduTHpDURYTx3GE35JWehKSzqC9JzyOTINiLFkNkunyIANEyBNgI4Z1FZ+qX9q4Usix3mcU9LgDU2N2hJnAj4oHCqrV/1iO+94EpkdI5ZghcfE5LCEtNKApylYpVvnqhA+gSABAAAh+QQFCgAFACwCAAEAwwEiAAAD/li63K5DjEervTjrzbv/YCiOZGmeaKoQKhENgSrPdG3feK7vKeH2gkBAwCsaj8ikcsmk+AjBUDC2CA5gjOGkye16HdSvePyBhgXmbeEavki0iwBbLZQTyfj8Dd3W+/MvQxAwVxByfRRCMFYKdnKNhEMsf5QganmSQpWbX4pDMXURazCPGKFWLxESpFoSk5ywFop+b1ixt0incqkCq3UVar5XpFerpHy/uMqDySiIHMNZipdsy9Ygz1VzbLvGQncOjMxTxANQ3Ifg17HbKVMgxmoRZgvDguv4F4QWbOTT56Qe+NjFYNibQz6G7cv350lBVlkKYZMgwUNCexCeUBEm/pGhR2aaKuwKhNBFxwZmShUcOQSNsY9+XPSSp7CKolcdCPXyoLDnPHIDp8G8NrNeTQXvIhLq53JLtSouQiKFcjDdp4pDx8h8OerQ1GPqKARRd4WqtEsM7vg89C1qy0VQsiqbKXHORreGXFZddLUOOHMBpwYldgid3C96Kdb5VtjtyQeFaUaD1GyB2QJT/DYuN+8V2sO0ZkbRXECO42Ia2UZC19LQSMwtUX1LtcgW6CKfoVDttbjlrmmPG1DEWPoTFVaAGeje2civ7JER2jy9HbMX78W8uSkcm/0Y7VDRy5KDIfPbquE6bVPPEYAAIt2RwKNK+Vl4KjustNx3f8nl/g+l843XwFv1recFGvFNE+A07UVHIHpszYbGOdDVol9LabxgIHuMPYBMb634gNWAA/aSYVXmYSeddThh11ktJ9VW4IZcfNgbRSIuVUwkvqxghYsTwrhjOkydiNZ1jAlhEosgSphjhTwWiQqKvmmmZDEmNhkihdtFuYhL3eRXZZINqmIjkE92SeSXRt6YmXFlMtkkjlwa5CWGU4qJJJxLZjnnizoGIiOeYbqp4pVmuvdnkIFa6IuJeRpqZYPKaUmnkIJeaNMEksyUEIN2zKSFaQOtAoZptaHKpp5UmXOaItal6qp754mJ6qiArXpjq5/+FuobtWhUK4iA4WoShqx6/vrqr7IKO2RvxQZbZLKuLGtms6U+u1i0hBxrIrWulgOrqMFmS9K2UUmrK3a8WhurseZSeau6K7GrrLjMjpoFOBGGEpUq6Bxj0kndnDdqN+aJmaC/OvniiSQ+wUjXWOVMIeq2/d7UcMBtRbzUxAcXkzC0Gd8KMHId9ySxwQeJ/BbJthZ7cigpq4mlyC07eDHNMf9LF80Qq/wxyxWPjHHPG6MctM0nUywUUlQurHGoHD8T6ieBUMTbhwl2xE1YNHJwYWzDyad1zFvj18rWihYG3qBkn3vzzqeMpbbWY7XddXBh73A2sWlnbWYmnqAVYdNWPKH4Ur1NUrBKfW8wdMZ6/qri1sNUq0Kq4v+K+SmWlN9oeX5YZJ4d5597jlPkOqx9+eETJ4464w8d/YIV2emFcLfePM26BvYoyDPjtE1g2Mfh5U7V7qb1jnDhxMczWWlLrYE77suL3O3vuOG31vCKaf7TlA9djgovdvM3pE/e8c09Be1rTqaOpg0SFVIjnZd+/oEGbwySmaFfrgaENaOkTX2CmtH7aMASc9gvIOfT3ycQOCLMZCcGCCpEK37VlEaxRoELPFWYcHcy49nGOqXIYD+SxyKOFOJ4t8MPXe5jnbBIwgEshNR0QriD+1QhO5ZRyAbN1JQG2GMLCWHOkwTjM4AcBGw8NAV4GMMHYMwh/oiieRKdmniHJzbna5nYEWfQsroCaLEzPosiD0xllIVAIIsU2uIDFvHDWfgoLK2alffUmBPiEYmNc7yHUtqzG3NAahU+0IYbV9OKI25jh2AQkacOWZYy8lEHTMEheQpJFUsGUhxi2Zp4VJONSw7oiCG7zoxWGTdDWicRhcHhuDyRs+nJsobiQSEioWhKG/QkLb/BpSt5kwFbgoE7CXROKXupyofZ7X8dgNXcrsLL1hzzKqMwFelEgr7oILMWvSwCQSChHf158y28VA4/skRCt3kinJBx57ZkBUIjIsgvt+NDFCADy6cEszmVQQkriKA1FrQTnjw4A3nmMdB80soOvyJ4wrlOcbt6qrFsJiwGZpy4AXLFcXEHycmIUOMZ9zWiiGaUKEClgtA1XqtTcJFoVSKaRE4tBjMVbWlaAjEIjZrxPB0F1kdlGpgQkLQDLrGMSgGqUyPgzRZCXcG5aCqTlR5nOE2tx0gNokgOeHQNkmCBTIpqVDSQYHFZXcK1tHHDN5IVBCKKg9a06sm0xmaZphiG4zCEv0+UIJ0dcEhalwBKM5pHGoANga8Gq4GxkMCnxYEoM75QV8YmIYAXSAAAADs=" alt=""></span></font></span></font></i><br><i><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-weight: 400"><font size="4"><span class="text_exposed_show"></span></font></span></font></i></div><i><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-weight: 400"><font size="4"><span class="text_exposed_show"> من تو زندگی خیلی جنگیدم، بعضى وقتها پشیمون شدم، اما برای بعضی ها ارزشش رو داشت. شما چطور؟ از جنگ هاتون راضی هستید؟<br> <br> </span> </font><p><font size="4"><span class="text_exposed_show"><span class="_5afy"><span class="_58cm"><br></span></span></span></font></p><font size="4"> </font><p><font size="4"><span class="text_exposed_show"><span class="_5afy"><span class="_58cm">+پی نوشت من:</span></span></span></font></p><font size="4"> </font><p><font size="4"><span class="text_exposed_show"><span class="_5afy"><span class="_58cm"> من به شخصه خودم برای کسی که دوستش دارم وارزش داره برام با همه چی میجنکم..</span></span></span></font></p><p><font size="4"><span class="text_exposed_show"><span class="_5afy"><span class="_58cm"><br></span></span></span></font></p><p><font size="4"><span class="text_exposed_show"><span class="_5afy"><span class="_58cm">اما برای نفر دوم بودن برای هیچ کسی نمی جنگم</span></span></span></font></p><font size="4"> </font><p><font size="4"><span class="text_exposed_show"><span class="_5afy"><span class="_58cm">اونی لیاقت داره بجنگی بخاطرش که تو رو بخواد <br></span></span></span></font></p><p><font size="4"><span class="text_exposed_show"><span class="_5afy"><span class="_58cm">ولو هزار مانع&nbsp; سر راهت باشه <br></span></span></span></font></p><font size="4"> </font><p><font size="4"><span class="text_exposed_show"><span class="_5afy"><span class="_58cm">اونی که هزار مانع میذاره سر راهت..باید بیخیالش شد....</span></span></span></font></p></span></font></i></div><i><font size="4" face="Mihan-Iransans"></font><font face="Mihan-Iransans"><br><font size="4"></font></font></i><div class="postbody"><br><i><font size="4" face="Mihan-Iransans"><span style="font-weight: 400"><h2 class="linko">&nbsp;</h2><p>زن می‌تواند چندان نفرت بیاموزد که دلبری را از یاد ببرد.&nbsp;<font color="#CC0000">&nbsp; <i><font size="4" face="Mihan-Iransans"><span style="font-weight: 400">نیچه</span></font></i></font><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhyAEmAKIFAAAAAMYAEP8AAP8x/////wAAAAAAAAAAACH/C05FVFNDQVBFMi4wAwEAAAAh+QQFCgAFACwAAAAAyAEmAAAD/li63N7iyUmrvTjrzbv/YCiOZGmeKDUIQ+q+cCzPdG3fXgsP6xDgwKBwSCwajyydSyAIBCLHqHRKrVpvLOZv5Nsqmjxv4am8ms8yMXq9Di+e4IWbwyK/w8pmYMXu+0ECBGp/hEU9Twp4OisETRtOPnFjK3sKjXtPBIWbFWVmmU6cokGQTz9OexE8BJePkGA9K0mBTD2ao7hjlWh1Prm/aa97sbWMTBd5il08SV2BqIPAfWGhJ9EZPGWoPAxz0t8U11/KkLHOtxSB6GFMBMsDjdSYUOB/iid6Hs1KPoxy7PUCdtslgV2gd/G6WAjAilU3eKxKscrWT+AZZg9RMWj4/oEMCzr7tnRxWCDJMHQWpckLtyoiponcFjakt0CdwYSeUk5xR+ufP0usAuVIRRPDPmbunMx0mUrnqJ6JkC7gyCAVTDjxHngrmVTMLEGlmojN6bSI1YlRGd466ORYBbEPG9GEJAGKO4pqBbGFEylmWULq3KUluTcRGUbbTMF9g4oePIXjwnTtN0zjXyRMaOlpfOlxuQqY/BpTgqkag8xfoGUCM5mZ6Mt92mnRlWlSa3MMl4Xucgqa23ctNvvoSisbGXGwXeSMl3lzW1jl/D4oPieTIMOlyjCn5xv6MGZikiZHI0tL98rfKUk81+w4NPCr9CTlqTQJTzx1xtMw5SBh/ulysFzCUAX39VNHc65FQhBXSTQwTIDyecJQg/pZYRJvD54UYW7y2RdLKhg2xkg8Jx0CDwt6leZahTE0Fo15qnkUFFlqmPJOHee52E1zVYmoTi/wdBMPSixKAaNqWcxYYi9DigRgC0iOCOR9ezQJxpMQOCccM5nF2JaU/TzGJIo2PomklttweaRvYC7Zj5UqHpJjW2mW5xybP4ZJ5YnwlPlgiEduaaeXMpK4iolw3ggomtE1R2iShor5JplX/nmmb3U66iWkUyJKaZw4NsboMKc92uahY/bJGEZviIVia/W1c1yYhznwSl/pYQUoXxOVE+szvVQ2S4ggzmpcO7vW/tIrenIBSxk7rsV4CJA3JfvqO7/q9Wxfcr53YJjVIskrrBPKGiy03W7zba7Iiqssuc1qu9thoaqLK17tYvoutuU6O++w0q5L0UD6Xutrv/JW9ZGtxD7bTkRd1VkVl0jhCB5fqlGWcWgPCxJxdNFSPBqAz4Wo8XscB5ZbxhQBWUxxJGOMcsMpN7Tyey2H+TKJGcqcGM0GqvxxeibKUvGNJW8MNFE2D01R0TtbrF4tSktbM8Qm5/zgV1LXVG9oVgfdNGQsaQHGt5k1BFZ5n6WFSJGPmARHx2nWQnXGZhebRcdrd/ndYc/RDeDeDec9bXlqv2JeNnADQXjAYumNuM1E/rGkbmBqZ6555gpsvWDjnXjOHqCyfMxb6ZunnrrOlcKM516lTMK36rQTCXqLe5t+ee2bTyDPblkQlVdnMPMpj3S3+368evPih0cBK+lMiSzDn20oTnX/TOuHA3ceJvRnN6G29UwmX4OBymAoffjVW6W8PLAQQ4vaIT/tDOPmh34Y9XRmh4dIxklNNmYxv4bU72lf4pKL/LctB9noH7KhX9HyV4O/+QJ6xvlB/AjYCAkubDpa8MVBuEGGifzIPzlTHwUvULfpEY4b3uiSDkYILRMGBYWMi14Pzma0BAXOQUJpAESk5J8V2uBDXpNEAe5SQ57c8INaed4SeWIX5gBl/mX2w1FRjBiONNHpGe8jCBXBhDks4k+LnUOPWAThw/Q0wHYzKmNSkMfFF1AoKhWRg93imDjbOSASXqOLJdziNSY6jyx1jGJlKJMFOsrhbRMbjlzGhyz8lUSK0ANbI8mBl3AEBXNp614ijxiJLUpmkjPZIjIeOIEu3UVmFxylBCzoHv4hEnq+QyUlVamLPBLMlrUU5R91mUrxAUSWNHhaqeKDuU86YgOWfIBiGqkWPcwGmVkqRWki1wxeTqA+EOngNGdJSIUpBoMNUuEsh3TDaR7Cj9hMAam8Rw12itNVfNAAPAcJLBC5DhPxXNV/vAgkDTBiJE/s5yxnWRl6vk017RPoikM0owkeejOgJvBCHZyI0A6aqykkIEbhdnjLOlKzBS2b4iwyQDVa2S1ayNFKENFJEgyWdDfjoBBEMVqDvZ2rlCK1DBeGRZtQNBKK2KQmHvOZkItmaVt8AVhMLYCUfRaEIJtkzFR5agKfXtAgUQlVCYiRRsuQlKs98Ek+L1lSB7T0B0BFJ9k+8BNAxIKrQygPP0qpx7kOlTt706NVAzq3rX6zez8sCZ1G4FSWrhWvQVBiJuHQo8aKAD2QtcBiAFHTxPzDsDawbGaPuI3INmK0C5FnM1CLTW6xNjmSfW0i+SNb2IC2to0TrQISAAAh+QQFCgAFACwCAAUAwwEfAAAD/li6zDLhrTDgmIGKxrv/YCiOZGmeaKqGAhGscCzPdG0OT6RU1FVYL1EGIqAoNMYCZdmyOZ9Qmy9qi7iC1Kx2y+UMI6+M5gdJhsS43gO3Fj8ehK58XjXTT7nmfc/ve9BFFWsCbRkfcQptFWWCixktYlh+k5Q8hk6SKIsMYgSIOxCUoqMomQ2Klo2WGx0trGRgSz0EhUykt3c8FU5FpiRruzsan46vuMe4FiA8vYwDtJYdaFNkOIwBnovKyNxSOAyWkj0rEdYohNpBZZeo1N3vuesgPdZf2cFezRwWzK6u8ABhEGAzRduUZp9OWCCkyWC6WM+ujAtIEQq6BQYX9GrQ/oNeBH+gJLUo46ARGjCeBlZcKYRgMF1BRj4y5qFIwgq0jA2pCSrdOpkfieBjSVQFupdAEg28JLTeF5ue3GCkRUtjMUJLiGD1VXQloa9pIgWiQHXNGa0YtU2Qd4phgV5uspZdZDZR17u/0BVR8ijMM1d0r47VCtcthJQX4B6mVQ5YOa54b7krAO0r3JkdEU8u6fhILAUSt4F+80psoMUD0zDwRDOy6x2WI33MfE8xNsZvHA1JgxPw4bCAcy8M9RoZGA7QgEw7PZeFteFiNYOh5pujoFnVOQEuzl1RpOu9k2MDXvm5rEc4WPMz2XT6bgncb8VtZVN2Y/XSOI5Vs87K/uW9GFnGiRvpQUMPOOVsFl9RWElEYAsGapNDe8Kcd1+EgTHBjCyNNMBYXLux0aB9b6hHTz3t7WeSGx/2FWJsDqIH4YQZpsihU4+0GAs9MJJYII3sJegef9H9N42I9clWIoZBtqEijv6JdWSPSv64HopCPpkDi0a++BU2Ps545YRZ3rhljl1OlAiYVYp5IpltYHABGOhks9sQYD3GT4JeaCDUiR8N5GARdS7VkQbo6NnRIP3h+Wc6hAgqZaHO4Jkomcys+F0eVwb6zKRwGJpKnpg2dSYgj14laVyU3okop1mZ2qifeqr6KauhVvrqo4tqimqt/azaV6uHishrplA6/gosNbcOm6urxj6m3Vr2AeHSSd8NpcYgj6kxU7NZVZvVUdgeyZ5LhDrTS53fWfjFQrU0ahCNR6X73rcOKtcuvOHIKyE/9XZ7XVD5uhvutV9kWyO6AgMHx77i8ruOvwsHvOXA7J40q7XkJmwuigxffNDDGkeMaL+XWIdVIJx+Ccm706T1yIJbCPlRpGcKQtrGK9NKGqGhnVfMKl8Z+N7O1fZcz89WlBwizQEhLRsb07W8ctDupMTyIIGk5PWekSCyrR1QOwHwWBC6S5qgXjOGbtdtLxVOBnbqzERUja4dkddKvE1W3GB3klDZxzQ2Utxb27331x2t5nWsbyA6DFbg/onZr4KEx6DbtonqMtxhlPENMG+U++OtlZdbtqcubfB9BD8/bD35aSx7knk3n9/WNuSk1075Nwt4vS6Pdqddo2ZlAHP7E8nTVZjGMIGm9ZqBUW08e8ijZ7eLsQJh+4CBpHW1C8cv341HxAn/wmnPjU+8A5Svn9qcS7IG1kI5zY25+TAsR7pLF+CBRiinFEgVyH7kSs8GwkGGyFnjKOa5mX4GFzvh3Q8y/BOFeQYYPtAYEEIIhE9atpENt7Dmeyu70opak8EaZKsvrPmAI6YwEL2cEIHLSkTyPLOK2zDKGUOhDHKogkMatZAbdemJHQgyI62trANEGOBORjO4+80w/olHNNvq7gYNGerAOosBYWUgeBBdYCRclkOfI+ZxQ/VYcX9ZHEU/9hFG4QFPBEQgW1vSNbEvxLEKMxSYK/SIES+q7i9f+UNW9oEntzVsEx4gzBpykkKS/JEbGdHIou5HSQCFQBDzIFRuDjWbS8pgK9egU4LuSAJHMZFOLFSCW/RDpwbuoj+Y89MrRYkiU3JDTd7SpV5gyUoPUBAckaqataLkyxUMcmOpMgFiHsQGF3jyFIoUYN+iyBcxHOInb6nmW2jVTONYRXeGakw1qwaD9vHsgXAsZ016KaFwDqIEndukO1NGAnOAAkIjnAfs7BkM2cizGz+zllb2yU9NMKqbkIbIjQgP+ot69AR47cNnqYLCqIY2BKA3MINwMIBBivohoepAiy29uYKMQlQduTHpDURYTx3GE35JWehKSzqC9JzyOTINiLFkNkunyIANEyBNgI4Z1FZ+qX9q4Usix3mcU9LgDU2N2hJnAj4oHCqrV/1iO+94EpkdI5ZghcfE5LCEtNKApylYpVvnqhA+gSABAAAh+QQFCgAFACwCAAEAwwEiAAAD/li63K5DjEervTjrzbv/YCiOZGmeaKoQKhENgSrPdG3feK7vKeH2gkBAwCsaj8ikcsmk+AjBUDC2CA5gjOGkye16HdSvePyBhgXmbeEavki0iwBbLZQTyfj8Dd3W+/MvQxAwVxByfRRCMFYKdnKNhEMsf5QganmSQpWbX4pDMXURazCPGKFWLxESpFoSk5ywFop+b1ixt0incqkCq3UVar5XpFerpHy/uMqDySiIHMNZipdsy9Ygz1VzbLvGQncOjMxTxANQ3Ifg17HbKVMgxmoRZgvDguv4F4QWbOTT56Qe+NjFYNibQz6G7cv350lBVlkKYZMgwUNCexCeUBEm/pGhR2aaKuwKhNBFxwZmShUcOQSNsY9+XPSSp7CKolcdCPXyoLDnPHIDp8G8NrNeTQXvIhLq53JLtSouQiKFcjDdp4pDx8h8OerQ1GPqKARRd4WqtEsM7vg89C1qy0VQsiqbKXHORreGXFZddLUOOHMBpwYldgid3C96Kdb5VtjtyQeFaUaD1GyB2QJT/DYuN+8V2sO0ZkbRXECO42Ia2UZC19LQSMwtUX1LtcgW6CKfoVDttbjlrmmPG1DEWPoTFVaAGeje2civ7JER2jy9HbMX78W8uSkcm/0Y7VDRy5KDIfPbquE6bVPPEYAAIt2RwKNK+Vl4KjustNx3f8nl/g+l843XwFv1recFGvFNE+A07UVHIHpszYbGOdDVol9LabxgIHuMPYBMb634gNWAA/aSYVXmYSeddThh11ktJ9VW4IZcfNgbRSIuVUwkvqxghYsTwrhjOkydiNZ1jAlhEosgSphjhTwWiQqKvmmmZDEmNhkihdtFuYhL3eRXZZINqmIjkE92SeSXRt6YmXFlMtkkjlwa5CWGU4qJJJxLZjnnizoGIiOeYbqp4pVmuvdnkIFa6IuJeRpqZYPKaUmnkIJeaNMEksyUEIN2zKSFaQOtAoZptaHKpp5UmXOaItal6qp754mJ6qiArXpjq5/+FuobtWhUK4iA4WoShqx6/vrqr7IKO2RvxQZbZLKuLGtms6U+u1i0hBxrIrWulgOrqMFmS9K2UUmrK3a8WhurseZSeau6K7GrrLjMjpoFOBGGEpUq6Bxj0kndnDdqN+aJmaC/OvniiSQ+wUjXWOVMIeq2/d7UcMBtRbzUxAcXkzC0Gd8KMHId9ySxwQeJ/BbJthZ7cigpq4mlyC07eDHNMf9LF80Qq/wxyxWPjHHPG6MctM0nUywUUlQurHGoHD8T6ieBUMTbhwl2xE1YNHJwYWzDyad1zFvj18rWihYG3qBkn3vzzqeMpbbWY7XddXBh73A2sWlnbWYmnqAVYdNWPKH4Ur1NUrBKfW8wdMZ6/qri1sNUq0Kq4v+K+SmWlN9oeX5YZJ4d5597jlPkOqx9+eETJ4464w8d/YIV2emFcLfePM26BvYoyDPjtE1g2Mfh5U7V7qb1jnDhxMczWWlLrYE77suL3O3vuOG31vCKaf7TlA9djgovdvM3pE/e8c09Be1rTqaOpg0SFVIjnZd+/oEGbwySmaFfrgaENaOkTX2CmtH7aMASc9gvIOfT3ycQOCLMZCcGCCpEK37VlEaxRoELPFWYcHcy49nGOqXIYD+SxyKOFOJ4t8MPXe5jnbBIwgEshNR0QriD+1QhO5ZRyAbN1JQG2GMLCWHOkwTjM4AcBGw8NAV4GMMHYMwh/oiieRKdmniHJzbna5nYEWfQsroCaLEzPosiD0xllIVAIIsU2uIDFvHDWfgoLK2alffUmBPiEYmNc7yHUtqzG3NAahU+0IYbV9OKI25jh2AQkacOWZYy8lEHTMEheQpJFUsGUhxi2Zp4VJONSw7oiCG7zoxWGTdDWicRhcHhuDyRs+nJsobiQSEioWhKG/QkLb/BpSt5kwFbgoE7CXROKXupyofZ7X8dgNXcrsLL1hzzKqMwFelEgr7oILMWvSwCQSChHf158y28VA4/skRCt3kinJBx57ZkBUIjIsgvt+NDFCADy6cEszmVQQkriKA1FrQTnjw4A3nmMdB80soOvyJ4wrlOcbt6qrFsJiwGZpy4AXLFcXEHycmIUOMZ9zWiiGaUKEClgtA1XqtTcJFoVSKaRE4tBjMVbWlaAjEIjZrxPB0F1kdlGpgQkLQDLrGMSgGqUyPgzRZCXcG5aCqTlR5nOE2tx0gNokgOeHQNkmCBTIpqVDSQYHFZXcK1tHHDN5IVBCKKg9a06sm0xmaZphiG4zCEv0+UIJ0dcEhalwBKM5pHGoANga8Gq4GxkMCnxYEoM75QV8YmIYAXSAAAADs=" alt=""></p></span></font></i><i><font size="4" face="Mihan-Iransans"><span style="font-weight: 400"><p>آنڪه می گفت منم <br>بهر تو غمخوارترین<br><br>چه دل آزارترین شد،<br>&nbsp;چه <i><font size="4" face="Mihan-Iransans"><span style="font-weight: 400"> دل آزارترین</span></font></i><br>&nbsp;<br>#فریدون_مشیرى</p></span></font></i></div><font size="4"></font><a href="http://vazneboodan.blogfa.com/?p=2"><font style="font-weight: 400" size="1" face="Tahoma"></font></a><div style="width:100%"> </div> text/html 2018-10-24T17:18:35+01:00 mynicedream.mihanblog.com رویــــROYAــا زن ها ..... http://mynicedream.mihanblog.com/post/2049 <div align="center"><span style="text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 204);"></span><span style="text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 204);"></span> <p class="MsoNormal"><span dir="RTL" style="font-size:36.0pt;line-height: 107%;font-family:IranNastaliq" lang="AR-SA"><br></span></p><p class="MsoNormal"><span dir="RTL" style="font-size:36.0pt;line-height: 107%;font-family:IranNastaliq" lang="AR-SA">هر زنی شروع یک شعراست</span><span style="font-size:36.0pt;line-height:107%;font-family:IranNastaliq;mso-bidi-language: FA"><br> <br> </span><span dir="RTL" style="font-size:36.0pt;line-height:107%; font-family:IranNastaliq" lang="AR-SA">بعضی با نگاهشان</span><span style="font-size:36.0pt; line-height:107%;font-family:IranNastaliq;mso-bidi-language:FA"><br> <br> </span><span dir="RTL" style="font-size:36.0pt;line-height:107%; font-family:IranNastaliq" lang="AR-SA">بعضی با بوی عطرشان</span><span style="font-size:36.0pt; line-height:107%;font-family:IranNastaliq;mso-bidi-language:FA"><br> <br> </span><span dir="RTL" style="font-size:36.0pt;line-height:107%; font-family:IranNastaliq" lang="AR-SA">بعضی باموج مویشان</span><span style="font-size:36.0pt; line-height:107%;font-family:IranNastaliq;mso-bidi-language:FA"></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:36.0pt; line-height:107%;font-family:IranNastaliq;mso-bidi-language:FA"><br></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:36.0pt; line-height:107%;font-family:IranNastaliq;mso-bidi-language:FA"> </span><span dir="RTL" style="font-size:36.0pt;line-height:107%; font-family:IranNastaliq" lang="AR-SA">وبعضی با آهنگ صدایشان</span><span style="font-size: 36.0pt;line-height:107%;font-family:IranNastaliq;mso-bidi-language:FA"><br> <br> </span><span dir="RTL" style="font-size:36.0pt;line-height:107%; font-family:IranNastaliq" lang="AR-SA">می آیند ودر خاطر یک مردی به زیبایی</span><span style="font-size:36.0pt;line-height:107%;font-family:IranNastaliq;mso-bidi-language: FA"></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:36.0pt;line-height:107%;font-family:IranNastaliq;mso-bidi-language: FA"><br></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:36.0pt;line-height:107%;font-family:IranNastaliq;mso-bidi-language: FA"> </span><span dir="RTL" style="font-size:36.0pt;line-height:107%; font-family:IranNastaliq" lang="AR-SA">وعاشقانه نقش می بندند</span><span style="font-size: 36.0pt;line-height:107%;font-family:IranNastaliq;mso-bidi-language:FA"><br> <br> </span><span dir="RTL" style="font-size:36.0pt;line-height:107%; font-family:IranNastaliq" lang="AR-SA">ردپایشان درزندگی هرکسی</span><span style="font-size: 36.0pt;line-height:107%;font-family:IranNastaliq;mso-bidi-language:FA"></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 36.0pt;line-height:107%;font-family:IranNastaliq;mso-bidi-language:FA"><br></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 36.0pt;line-height:107%;font-family:IranNastaliq;mso-bidi-language:FA"> </span><span dir="RTL" style="font-size:36.0pt;line-height:107%; font-family:IranNastaliq" lang="AR-SA">کتاب شعری می شود</span><span style="font-size:36.0pt; line-height:107%;font-family:IranNastaliq;mso-bidi-language:FA"><br> <br> </span><span dir="RTL" style="font-size:36.0pt;line-height:107%; font-family:IranNastaliq" lang="AR-SA">زنها آغازگر تمام&nbsp;</span><span style="font-size:36.0pt; line-height:107%;font-family:IranNastaliq;mso-bidi-language:FA"></span><span dir="RTL" style="font-size:36.0pt;line-height:107%; font-family:IranNastaliq" lang="AR-SA">عاشقانه هایند</span><span style="font-size:36.0pt; line-height:107%;font-family:IranNastaliq;mso-bidi-language:FA"><br> <br> </span><span dir="RTL" style="font-size:36.0pt;line-height:107%; font-family:IranNastaliq" lang="AR-SA">تمام شعرهابرایشان ردیف خواهد شد</span><span style="font-size:36.0pt;line-height:107%;font-family:IranNastaliq;mso-bidi-language: FA"></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:36.0pt;line-height:107%;font-family:IranNastaliq;mso-bidi-language: FA"><br></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:36.0pt;line-height:107%;font-family:IranNastaliq;mso-bidi-language: FA"></span><span style="font-size:36.0pt;line-height:107%;font-family:IranNastaliq;mso-bidi-language: FA"></span><span dir="RTL" style="font-size:36.0pt;line-height:107%; font-family:IranNastaliq" lang="AR-SA">وقافیه عشق را خوب </span><span style="font-size:36.0pt; line-height:107%;font-family:IranNastaliq;mso-bidi-language:FA"></span><span dir="RTL" style="font-size:36.0pt;line-height:107%; font-family:IranNastaliq" lang="AR-SA"> بلدند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:36.0pt;line-height:107%;font-family:IranNastaliq;mso-bidi-language: FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>...<span dir="RTL" lang="FA"></span></span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="false" DefSemiHidden="false" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="371"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="header"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footer"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index heading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of figures"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope address"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope return"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="line number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="page number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of authorities"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="macro"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toa heading"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Closing"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Signature"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Message Header"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Salutation"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Date"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Note Heading"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Block Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Hyperlink"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="FollowedHyperlink"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Document Map"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Plain Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="E-mail Signature"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Top of Form"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Bottom of Form"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal (Web)"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Acronym"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Address"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Cite"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Code"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Definition"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Keyboard"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Preformatted"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Sample"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Typewriter"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Variable"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Table"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation subject"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="No List"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Contemporary"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Elegant"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Professional"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Balloon Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Theme"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="41" Name="Plain Table 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="42" Name="Plain Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="43" Name="Plain Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="44" Name="Plain Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="45" Name="Plain Table 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="40" Name="Grid Table Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 6"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--><br><span style="text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 204);"></span></div> text/html 2018-10-18T07:51:22+01:00 mynicedream.mihanblog.com رویــــROYAــا بارون .... http://mynicedream.mihanblog.com/post/2043 <div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/cya6_11.jpg" alt="" width="422" vspace="0" hspace="0" height="268" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/0p7i_axhaye-tabiat-barani-5.jpg" alt="" width="435" vspace="0" hspace="0" height="294" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/t0sv_axhaye-tabiat-barani-3.jpg" alt="" width="436" vspace="0" hspace="0" height="315" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/lui_rain-photo-rouzegar-15-400x267.gif" alt="" width="451" vspace="0" hspace="0" height="300" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"> <p class="MsoNormal"><span dir="RTL" style="font-size:36.0pt;line-height: 107%;font-family:IranNastaliq;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><font size="3" face="Mihan-Iransans">پی نوشت&nbsp; رویـــ<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif">ــRoyaــا :</font> <br></span></p><p class="MsoNormal"><span dir="RTL" style="font-size:36.0pt;line-height: 107%;font-family:IranNastaliq;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><br></span></p><p class="MsoNormal"><span dir="RTL" style="font-size:36.0pt;line-height: 107%;font-family:IranNastaliq;mso-bidi-language:FA" lang="FA">&nbsp;با تو&nbsp; ! &nbsp; بارانم آرزوست ....</span></p><p class="MsoNormal"><font color="#006600"><i><font size="3" face="Mihan-Iransans">بقیه اش بماند .... !</font></i></font><br><span dir="RTL" style="font-size:36.0pt;line-height: 107%;font-family:IranNastaliq;mso-bidi-language:FA" lang="FA"></span><span style="font-size:36.0pt;line-height:107%;font-family:IranNastaliq;mso-bidi-language: FA"></span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="false" DefSemiHidden="false" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="371"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="header"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footer"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index heading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of figures"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope address"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope return"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="line number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="page number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of authorities"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="macro"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toa heading"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Closing"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Signature"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Message Header"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Salutation"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Date"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Note Heading"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Block Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Hyperlink"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="FollowedHyperlink"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Document Map"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Plain Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="E-mail Signature"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Top of Form"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Bottom of Form"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal (Web)"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Acronym"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Address"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Cite"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Code"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Definition"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Keyboard"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Preformatted"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Sample"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Typewriter"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Variable"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Table"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation subject"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="No List"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Contemporary"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Elegant"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Professional"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Balloon Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Theme"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="41" Name="Plain Table 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="42" Name="Plain Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="43" Name="Plain Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="44" Name="Plain Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="45" Name="Plain Table 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="40" Name="Grid Table Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 6"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--></div> text/html 2018-10-15T07:39:09+01:00 mynicedream.mihanblog.com رویــــROYAــا تلنگر http://mynicedream.mihanblog.com/post/2033 <div><br></div><div><br></div><div><div><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><span style="font-size: 12px; text-align: justify;">مرد هر روز دیر سر کار حاضر می‌شد</span><br style="font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; text-align: justify;">وقتی می‌گفتند : چرا دیر می‌آیی؟</span><br style="font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; text-align: justify;">جواب می‌داد : یک ساعت بیشتر می‌خوابم تا انرژی زیادتری برای کار کردن داشته باشم، برای آن یک ساعت هم که پول نمی‌گیرم!</span><br style="font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; text-align: justify;">یک روز رئیس او را خواست و برای آخرین بار اخطار کرد که دیگر دیر سر کار نیاید.</span><br style="font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; text-align: justify;">مرد هر وقت مطلب آماده برای تدریس نداشت به رئیس آموزشگاه زنگ می‌زد تا شاگردها آن روز برای کلاس نیایند و وقتشان تلف نشود .</span><br style="font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; text-align: justify;">یک روز از پچ پچ‌های همکارانش فهمید ممکن است برای ترم بعد دعوت به کار نشود</span><br style="font-size: 12px; text-align: justify;"><br style="font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; text-align: justify;">مرد هر زمان نمی‌توانست کار مشتری را با دقت و کیفیت ، در زمانی که آن ها می‌خواهند تحویل دهد، سفارش را قبول نمی کرد و عذر میخواست!</span><br style="font-size: 12px; text-align: justify;"><br style="font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; text-align: justify;">یک روز فهمید مشتریانش بسیار کمتر شده اند</span><br style="font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; text-align: justify;">مرد درحالیکه نشسته بود و دستی به موهای بلند و کم پشتش می‌کشید به فکر فرو رفت ،</span><br style="font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; text-align: justify;">باید کاری می کرد ، باید خودش را اصلاح می‌کرد!</span><br style="font-size: 12px; text-align: justify;"><br style="font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; text-align: justify;">ناگهان فکری به ذهنش رسید :</span><br style="font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; text-align: justify;">"او می توانست بازیگر باشد!"</span><br style="font-size: 12px; text-align: justify;"><br style="font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; text-align: justify;">از فردا صبح، مرد هر روز به موقع سرکارش حاضر می شد، کلاس هایش را مرتب تشکیل می‌داد، و همه‌ی سفارشات مشتریانش را قبول می‌کرد!</span><br style="font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; text-align: justify;">او هر روز دو ساعت سر کار چرت می‌زد!</span><br style="font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; text-align: justify;">وقتی برای تدریس آماده نبود در کلاس راه می‌رفت، دست هایش را به هم می‌مالید و با اعتماد به نفس بالا می‌گفت : خوب بچه‌ها درس جلسه‌ی قبل را مرور می‌کنیم!</span><br style="font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; text-align: justify;">سفارش‌های مشتریانش را قبول می‌کرد اما زمان تحویل بهانه‌های مختلفی می‌آورد تا کار را دیرتر تحویل دهد : تا حالا چند بار مادرش مرده ، دو سه بار پدرش را به خاک سپرده و ده‌ها بار به خواستگاری رفته بود ....</span><br style="font-size: 12px; text-align: justify;"><br style="font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; text-align: justify;">حالا رئیس او خوشحال است که او را آدم کرده!</span><br style="font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; text-align: justify;">مدیر آموزشگاه راضی است که استاد کلاسش منظم شده و مشتریانش مثل روزهای اول زیاد شده اند!</span><br style="font-size: 12px; text-align: justify;"><br style="font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; text-align: justify;">اما او دیگر با خودش «صادق » نیست</span><br style="font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; text-align: justify;">او الان یک بازیگر است ، همانند بقیه مردم</span></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></div></div><div><br></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans">سلام مجدد&nbsp;</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans">کل موضوعیت این داستان این بود&nbsp; که اون فرد در لباس&nbsp; کارمند شرکت و یا استاد در آموزشگاه و یا در&nbsp; رستوران خواهان شرایطی بود که حضورش در هر یک از این اماکن&nbsp; مثمر ثمر تر و پر راندمان&nbsp; باشد&nbsp;</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 11px;"><br></span></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans">نه اینکه حضور فیزیکی !!</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans">حضور منفعل و کارآمد !! که در هیچکدام موارد&nbsp; رییس ها نپذیرفتند و او بناچار برای اینکه کارش را از دست ندهد به جبر روزگار&nbsp; در محل کار بود ولی جسمش ....نه روحش&nbsp; &nbsp;و نه نیروی منفعل او&nbsp; ‌‌... و. او شروع بدروغ گفتن (نقش بازی کردن ) شد و به تعبیر&nbsp; او&nbsp; مشغول بازیگری شد&nbsp;</font></div><font size="4" face="Mihan-Iransans"> </font> text/html 2018-10-04T06:42:59+01:00 mynicedream.mihanblog.com رویــــROYAــا چرا ..... http://mynicedream.mihanblog.com/post/2029 <div>زمین قانون عجیبی دارد،&nbsp;</div><div>هفت میلیارد آدم و فقط با یکی از آنها احساس تنهایی نمی کنی&nbsp;</div><div>و خدا نکنه که آن یک نفر تنهایت بگذارد،&nbsp;</div><div>آنوقت حتی با خودت هم غریبه میشوی[ناراحت]</div> text/html 2018-09-27T18:50:21+01:00 mynicedream.mihanblog.com رویــــROYAــا عشق ... http://mynicedream.mihanblog.com/post/2024 <div align="center"> <p class="MsoNormal"><font size="6"><span dir="RTL" style="font-family:IranNastaliq; mso-bidi-language:FA" lang="FA">چند روزیست که با&nbsp; یاد تو عادت کرده ام </span></font></p> <p class="MsoNormal"><font size="6"><span dir="RTL" style="font-family:IranNastaliq; mso-bidi-language:FA" lang="FA">خواستم مطرح کنم اما رعایت کرده ام </span></font></p> <p class="MsoNormal"><font size="6"><span dir="RTL" style="font-family:IranNastaliq; mso-bidi-language:FA" lang="FA">این اواخر شاپرک جان بد نگاهم کرده ای </span></font></p> <p class="MsoNormal"><font size="6"><span dir="RTL" style="font-family:IranNastaliq; mso-bidi-language:FA" lang="FA">کی گناهی کرده ام<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span> من&nbsp; ؟ کی جنایت کرده ام؟</span></font></p><p class="MsoNormal"><font size="6"><span dir="RTL" style="font-family:IranNastaliq; mso-bidi-language:FA" lang="FA">من دلم مهتابی است&nbsp; ازماه می گویم&nbsp; فقط <br></span></font></p><p class="MsoNormal"><font size="6"><span dir="RTL" style="font-family:IranNastaliq; mso-bidi-language:FA" lang="FA">تیره گی ها دیده ام&nbsp; اما نجابت کرده ام <br></span></font></p> <p class="MsoNormal"><font size="6"><span dir="RTL" style="font-family:IranNastaliq; mso-bidi-language:FA" lang="FA">فکر کردم<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>شاید<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>این عشق فروزان<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>واقعیست</span></font></p> <p class="MsoNormal"><font size="6"><span dir="RTL" style="font-family:IranNastaliq; mso-bidi-language:FA" lang="FA">با تو<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>گفتم راز خود گویا شهامت</span></font><font size="6"><span dir="RTL" style="font-family:IranNastaliq; mso-bidi-language:FA" lang="FA"> کرده ام<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span></span></font><span style="font-family: IranNastaliq; font-size: xx-large;">&nbsp;&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><font size="6"><span dir="RTL" style="font-family:IranNastaliq; mso-bidi-language:FA" lang="FA">من طریق عشق بازی را نمی دانم ولی </span></font></p> <p class="MsoNormal"><font size="6"><span dir="RTL" style="font-family:IranNastaliq; mso-bidi-language:FA" lang="FA">هر چه از من خواستی<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>گاهی اجابت کرده ام</span></font></p><p class="MsoNormal"><font size="6"><span dir="RTL" style="font-family:IranNastaliq; mso-bidi-language:FA" lang="FA"> <span style="mso-spacerun:yes"></span></span></font></p><br><p class="MsoNormal"><font size="6"><span dir="RTL" style="font-family:IranNastaliq; mso-bidi-language:FA" lang="FA">من دلی گم کرده ام شاید دلم را برده اند<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span></span></font></p> <p class="MsoNormal"><font size="6"><span dir="RTL" style="font-family:IranNastaliq; mso-bidi-language:FA" lang="FA">در عدالت خانه ها<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>هر شب شکایت کرده ام</span></font></p><p class="MsoNormal"><font size="6"><span dir="RTL" style="font-family:IranNastaliq; mso-bidi-language:FA" lang="FA">خیلی از حال خود احساس نفرت می کنم</span></font></p><p class="MsoNormal"><font size="6"><span dir="RTL" style="font-family:IranNastaliq; mso-bidi-language:FA" lang="FA">بارها&nbsp; دل بردگان رامن&nbsp; ضمانت می کنم <br></span></font></p> <p class="MsoNormal"><font size="6"><span dir="RTL" style="font-family:IranNastaliq; mso-bidi-language:FA" lang="FA">هاله ای<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>از نور آرام از کنارم می گذشت </span></font></p> <p class="MsoNormal"><font size="6"><span dir="RTL" style="font-family:IranNastaliq; mso-bidi-language:FA" lang="FA">از عبور گرمش<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>احساس طراوت<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>کرده ام </span></font></p> <p class="MsoNormal"><font size="6"><span dir="RTL" style="font-family:IranNastaliq; mso-bidi-language:FA" lang="FA">هیچ میدانی زمستان ها به هنگام غروب </span></font></p> <p class="MsoNormal"><font size="6"><span dir="RTL" style="font-family:IranNastaliq; mso-bidi-language:FA" lang="FA">از لبانش بوسه های پر حرارت کرده ام </span></font></p> <p class="MsoNormal"><font size="6"><span dir="RTL" style="font-family:IranNastaliq; mso-bidi-language:FA" lang="FA">صبر کن<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>امشب<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>هوای قلب<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>من طوفانی است </span></font></p> <p class="MsoNormal"><font size="6"><span dir="RTL" style="font-family:IranNastaliq; mso-bidi-language:FA" lang="FA">موج های شیشه ای را من کتابت کرده ام<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; <br></span></span></font></p><p class="MsoNormal"><font size="6"><span dir="RTL" style="font-family:IranNastaliq; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes"><font color="#FF0000">دکتر امیر دانش زاده <br></font></span></span></font></p><p class="MsoNormal"><font size="6"><span dir="RTL" style="font-family:IranNastaliq; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes"></span></span></font></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="false" DefSemiHidden="false" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="371"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="header"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footer"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index heading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of figures"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope address"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope return"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="line number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="page number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of authorities"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="macro"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toa heading"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Closing"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Signature"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Message Header"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Salutation"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Date"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Note Heading"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Block Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Hyperlink"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="FollowedHyperlink"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Document Map"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Plain Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="E-mail Signature"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Top of Form"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Bottom of Form"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal (Web)"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Acronym"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Address"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Cite"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Code"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Definition"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Keyboard"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Preformatted"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Sample"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Typewriter"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Variable"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Table"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation subject"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="No List"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Contemporary"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Elegant"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Professional"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Balloon Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Theme"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="41" Name="Plain Table 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="42" Name="Plain Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="43" Name="Plain Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="44" Name="Plain Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="45" Name="Plain Table 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="40" Name="Grid Table Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 6"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--></div><font size="6"> </font> text/html 2018-09-27T09:24:01+01:00 mynicedream.mihanblog.com رویــــROYAــا .... http://mynicedream.mihanblog.com/post/2020 <div align="center"><i><font size="5" face="Mihan-Iransans"><img src="http://uupload.ir/files/7w2z_www_pichak_net-18.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></i></div><div align="center"><font size="4"><i><font face="Mihan-Iransans"><br></font></i></font></div><div align="center"><font size="3"><i><font face="Mihan-Iransans">چقدر خوب بود&nbsp; با معرفت تر بودیم <br></font></i></font></div><div align="center"><font size="3"><i><font face="Mihan-Iransans">درک بیشتری از هم داشتیم&nbsp; و انجام برای&nbsp; هر کاری <br></font></i></font></div><div align="center"><font size="3"><i><font face="Mihan-Iransans">&nbsp; به&nbsp; ابهامات دوستمان&nbsp; جوابی قانع کننده می دادیم <br></font></i></font></div><div align="center"><font size="3"><i><font face="Mihan-Iransans">دلم برای خیلی ها&nbsp; تنگ شده <br></font></i></font></div><div align="center"><font size="3"><i><font face="Mihan-Iransans">خیــــ<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/2.gif">ـ ـ ــ ــــ<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/2.gif">ــلی ....<br></font></i></font></div><br> text/html 2018-09-23T17:59:33+01:00 mynicedream.mihanblog.com رویــــROYAــا کجااایی؟؟! http://mynicedream.mihanblog.com/post/206 <div align="center">&nbsp; <br></div> <div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/dnk_untitled-1.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><font color="#33cc00"><font color="#009900"> <font size="5"> </font></font></font><p class="MsoNormal" align="center"><font size="5"><span dir="RTL" style="font-family:IranNastaliq; mso-bidi-language:FA" lang="FA">سکوتم را دست کم نگیر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></font><font size="5" color="#3366FF"><span dir="RTL" style="font-family:IranNastaliq; mso-bidi-language:FA" lang="FA">من<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>جایی رسیدم<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>که هر روز بی صدا</span></font></p><p class="MsoNormal" align="center"><font size="5"><span dir="RTL" style="font-family:IranNastaliq; mso-bidi-language:FA" lang="FA"> دلم برایت تنگ می شود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></font><font size="5" color="#3366FF"><span dir="RTL" style="font-family:IranNastaliq; mso-bidi-language:FA" lang="FA">خدا میداند و پنجره<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>وآسمان وباران</span></font></p><p class="MsoNormal" align="center"><font size="5"><span dir="RTL" style="font-family:IranNastaliq; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><img src="http://upir.ir/951/guest/Untitled_9ee3c.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></span></font></p><div align="center"> </div><p class="MsoNormal" align="center"><font size="5"><span dir="RTL" style="font-family:IranNastaliq; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>و من می مانم<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>و این&nbsp; پنجره<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><font color="#3366FF">که رو به شب است </font><br></span></font></p><div align="center"> </div><p class="MsoNormal" align="center"><font size="5"><span dir="RTL" style="font-family:IranNastaliq; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>وشهری که بسوی&nbsp; تو در آن<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>باز می شود<span style="mso-spacerun:yes"></span><font color="#3366FF">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ویک آسمان پر<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>از فانوس نقره</font><span style="mso-spacerun:yes"><font color="#3366FF">&nbsp; </font><br></span></span></font></p><p class="MsoNormal" align="center"><font size="5" color="#3366FF"><span dir="RTL" style="font-family:IranNastaliq; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes"></span><font color="#000000">وخوب میدانم <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>که !&nbsp;</font>&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; هر جا با هر که بروی</span></font></p><p class="MsoNormal" align="center"><font size="5"><span dir="RTL" style="font-family:IranNastaliq; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes"> </span>همین آسمان با همین فانوس ها<font color="#3366FF">&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; مرا به تو می رساند</font></span></font></p><p class="MsoNormal" align="center"><font size="5"><span dir="RTL" style="font-family:IranNastaliq; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes"> </span>ماه دیگران شو مرا بگذار&nbsp; <span style="mso-spacerun:yes"></span></span></font><font size="5" color="#3366FF"><span dir="RTL" style="font-family:IranNastaliq; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes"> &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>با همین فانوس ..<font color="#009900"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b>.</b></font></font></span></font><font color="#33cc00"><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif"><b><font color="#009900"> &nbsp; <br></font></b></font></font></p><p class="MsoNormal" align="center"><font color="#33cc00"><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif"><b><font color="#009900">&nbsp; <img src="data:image/gif;base64,R0lGODlh0QBVAOZ/AAIeqlXdBG+mMszMzZ5ibtHtzg2WBeUdsXrFdXL1Ah69CzjHB1vkA4zMi7S1tY6Ojv8x1mzxAmPqA2xsbEzWBX3/AKbXpkqtRzuoMkPLBSkpKSG9CwBozhSjBvXr843JJ3X3Aff894rhYSeoFQCB1kNDQwD7//+Q6SW8CgDx/wDL8a+GXBRsVAC46un35hBZZf9e35WwOTm5FGnsAgBBvxaIOlG9LWq9Znv8AC3CCTmFTRuzCi54VsZcgDW9CU2TOgDj+YFuXie9Cq1GhYuQ1yueKmWFR53Vmbfhs8PmwU3bBmPlBWTRP2TXHN7z2Xj6ASCiFkTUBxBFeCm0Fnr2BCO1CCxqZTCsGs01mnvqMf/A8kDCDT3PB1leyVm4Uu/57R2uFBmrCCKxCCa5CTC0D4TgFRmfJh24CihZdkjQBN7e4BmYGlvIIlXWCw0yiYj2Fl3eCKbfnEzMDXLqCx65DiS6EQCf4XN7zR6+DB6/DAAIqx69DAAAAP8AzP///////yH/C05FVFNDQVBFMi4wAwEAAAAh+QQFCgB/ACwAAAAA0QBVAAAH/4B/goOEhYaHiImKi4yNjoR+kZKTlJWWl5OPmpucnZ6fkJiifpujLkgWCAg3Fxdrr2sYrTcIFklfo6C6u7y9oaPAlYqYXxY3RbCvUMtQI84jzMuvFw1IuJe+2drbv8He2N2TIRauyiNiZOlkPuzt7upi0Ms3SODc9/il3/uigpYuDZA1W+djgcGDCBMmZJfO2ZUG1zLlm0jRULAQBVCpYtWq4wVVCBrYcsEvRANl6w5mWLCyJcuXLmO+XLDFR7orR0JQqsgzn6gQSBrcwACL2bOjSJlh8FKNpKgkREeQ2ZKhqtWrWLNqxVrThw0nO3uK9XWpQINyy6QS3MJ2K1u2DP/JPPMSR2elk1CmptnLt6/fv4ADZ2Arp0DYsYg7WRrnaqAPqnspSJ5MuXLlvYO3yCBjI464G2uubEljubTp06fTZGgDVlK4YIl73kU2QsZoCkoC6N7Nu7fv35Izi7DrZQ0Z0r+TK1/uWwnuJnb59Yt9j1IBV6LT8IbDvHtv7roppBHhBwEUGRQCgPfOnjn4NPWkw6auT6K/SUjMjNjShoH//wD6x0aABBZoIHdpIFBbfwY26OCDBY4n3zf0JTJhAUWQIQcDS0jg4YcfLqEDAHoAwAOIKKaoYohwyCFHAB2uKOOMNKa4hBJMWJKRBamo0pEXF3ihyhFJtIZJhYNMKIn/F2S0IcEMUEYp5Qw66GGllTpMqeWWXC6xBJdghilmmAxk4UcISQh1QVpXtJmODLa9BedNMtwQh1PCUKfkJF/IIIcEEQQq6KARVHmllQDAQeiijDbq6KOQRtpoFkxAcwUZtsnRRhvqweFljBJ4CQccm8rBlgxMxHeYWN58UcCrBRg5iRNywJHArbjmeqsbV5Jo5QW6BivssMQWa+yxwkawRBuaejpDBMjqGsEMy7rIhqquyUZMUEM1M0Kb4F5hAwJ3+vHFFkuAoO666rKhAxsX9ErClVawa++9+Oar77789ssurv7eO8cc9iagLKkiRBQJT5c4cYQXzVyR6aYUU+yi/2Y2NGDDEk907PGIV/JqJQfzYunxySinrPLKLLfs8sswowyCDVT8ILIbOuBwMggJhDoHngv7ZAkSa9am6ZcJgIDD0kzrDMLBzLYxQ9M4GHrolSrQcKUNVDc9R9dghy322GSXbTbVVFhx9aFodP3ErW8oLDQl5JxX6wxKV6D33nz3rfOtT/Btw9q9pqC1lTb0rbcOvOKs+OOQRy755JRXrrcNIhNuZdt+K22mfdpU4gTEMkgNguWW89ArB4eSYPiVbCiOxtVooG777bhLTkXmhwLgK5aK41BBBIZlGzolRxRxhRwzBJ575E0c2sLhVrbwOuJ9q742D8937z3l2ltJvf8KQFDvxuM4SECe8dlQ0gAUW9j6PeTh05DC1SlcrwfNe1td4qEXmJ8A5xe9K7nODnrgQP6A8Ls5BE8Cnwta+yahoC00b4CK+50dVIA//VnJCmk7FA3Kd6XaYfCEtwsfAEyQPzsAIX/6S1zfnsCAJoCOF8gTTfPOxkOmDQ5RKUDgofJHON4BwHocvNLXesjEJjoRBxpkIQxh+LsmdC0BOLrhLmYlmnTF7Isns5oCWTfE+2kOUdbLH/UuAMaVuYsNMWvCD5rQxpYVsEQmkCIJVJC/kpVIZyibARfWJ8FeUFAGtgqYIu0lhStZj3pWSkELxEcCSJaIjzD0ow4WeS82ZM7/DWzYl82uJIUmcDJfT4iiJEvUAiFaiQfseqMSciCrCUrCBsyLli6D9bsX/k4P9iPBETMpvSnGcJfB4p0e3MAzYf1gbVJoJjKDFb4E2uGXIZvDrTwZsgtYwpCScAJ/JEVOR5XxavajASbzN8mRGdOPenhWOQmltrXZgFEzUKaVmjBPR93xjIgLVAKUSYPpfGISBahVPxfKhivZz4wOBQIfW4BJIQIACHagAQ04AEkrLFRQPxzZlXjAKKsBgIx6+IE8CXUBHkjBChjgJ6SeCdCUCsp/VxoAMDwxqzbAYUxABZMEQkoDE7TTgClQga8UeDgVJHFtbvhSULVUv6NKYQY2/9CBDaLUSCuRwI882FI1S5QloUqADV0dqRTQ8AM2eGgGDb0SSu/gDU6IAw4MqJFeZ4QBh5oACL1zqgYBqwcSMLCIGNjrijRo1d+5AQMh1QMQwJqivhLOCnrNKhq0CiIGYIAHGDDpUd0wAgzcgEgKW5UjJiECCLnWQRIQYx5Rukdf0aAFJtAaB0yA0kNZAa+vDRAGPFs4V15Wrry9kg4IVE/CLTe4AOIBNq1kh9FmhgyXogvQ2NeIWeUmANANbgBcasA8msAOHBgjDfaYRwSS4Ly+1Wp4/xOA2W1OrimAJ0BxS73hAiiyLRDmoWwAXuim9WoXdaUUGBAA55hKM2RAgP+sCskISoggCt9tj3cwoMz3mvfDHwYCB4AAX1LqJsMaDoA+q5dfBPf2Snnsb2+aW1QTKJVeKT7w1XYL1uaopiYJ0+IiKMEELkRBBkpIspKXzOQmN3msXgWxlM2bghcj2clYbnJz19bHq9nBxr+scX+ZnLkvt7BXWXbylgFQySvZocWvzHIUBsMGI9UnEl+wAolMhJo+T6YImlPBlEHcAg5gUwd+Rs2BLdnlwuXxxuKL8ZUwQBnLlsiYv6N0ogEd0b/66pGTRk0UuMCFNjjlzn4gwtV4EIVWu/rVsI51FEBmQCBQNKkpmHKhp6sHHcj617JeNJwjOezCftiPRdVfEV7/HT4FThGlrAb2q1/Qqxfmj4wUPZSRpT3qKDBBJ5qghBoIxwJSm/vc6D73Fch7qDfDUKkAcGH+VCDgIl4h3fjONxeo3StMUq/Rl57iU+2X2ysVwdxbSOswiWmlcuub1EWo5q7txzoA0PtKL3g4uhdQj9VWQtWI6pUMNL6AIkT8BSt2HQxJWNOQOVzj6b43qas5Qhi6EuAXNaZD1WhwUstAx3pwd5WVq3EWoPOp8Kbo73gAc3PnIEfdpYRJ0npNqLrh6is+4wE52uaWu+EFRVCI2BFyBRaIDABSMHpEp3hUnjt0nRB96KEOAnQWKxshEWcBC8IO9BZM9rYqcLf5xj72/xxMgRQVRihRMje9ljueA3x8MUABAPaD5IDwCbkCv89ocWPe3IOXZOfOIaoHg2wemCK08dwXoHleczl/UkyBiA/Fg8tj3vJj6ADihzEJC7wCDIcCs+MJBwAayDuImpOCFHz19RpMIQfQj770py99tddU6Av8HRHX9lBkr9JKbsjB6SF/KB6TMgfW57wd7KDyKVb9/NSPf/TFAIXdI4JuazCDGIQQfBZW0vUitFF7ZEyQdjUvIH8ImIB1Z0lvJmIksH7UAwBJpTkvRD0K5Eco1zuzhygk9jssUHfoZG2yZ2jFB1UJGH9CEAbeNGSSUABrAAX7x39XkmtS1gI2SFGDZv9MsgdJNcACNYACQhCEQjiERFiERahj8cZCGPVVfFSA6JRca/NmxuU6ltRvT6UHuOVKaOdiX6U1JyVwAEhaRjiGQVgFHdAA9mcRk+AKYACEMmglgxaHVEaAkMQCZHiHeHh68QZ7c7iDZ7Rb0+U6h+VmVxhY+vNlg6gHeoh9UzRZJCB5h2KHeFiEYxAGBgAWvBcJSLAGYEAHKPCJvSSHOdiI9WYlL/CJqJiKqriKrIiKNSBC6/RhMFSF7WZc1OV2WAOJI4Z81GVjtAhMcAeGAPV1ZtCKxviJO2AAN0BhhTAJNwAFO7AB0rgBaeVhoiiL72ZoVyMF09iN3viN4PiNmZP/czCEjb2lfFKwebbYeSzXbmszTCqAUm+mX+MoggTIay8ABTUQjvzojTvQAWtwahYiCRjQid2Yfq5zjVIUYNoITf34kP1oBociaLEni+c4ja9IOCMWjwAoQrYGSQ+ITQcWjAx3NW6wjxD5kGfQAQZgAdzVjJIABjtABwpQkwpAB9gkgF+1kzupUR0JACyQBzY5lERZlEZZlNY3YpW0UX6XR40XMmBgk2DAazQwXVn3P473AklJbxq1XgGGTVppBntwlGRplGdgicv4kt0wBTtQlDXQkcMHfixwBmVZl3W5BxIZco7nBmZAlG/peFKgAOmHlY4HADWAl72SlXa5mDV5/5YGcAHRkYYwGQk2QAdj6ZdXWZgvUAM0yZieWZRwaZJ9WZRgUAObeXouZ5Nm8IEssJqEs3wGSJc1GZqIUgOfWZf/+JiRKZndcARkSQcfGJfLFJa3WZxEOZgAJQVRWZZ7QAebR3m2SZR5MJ01yQK+knZ9WZovgJ3H2XKUJ5vGSZRnyZI3sJssGAkuUAfgaZR00IMsoJUAOJrhOZ+CuWdp14Np1Xyf2Z5Q8JlQIJRDeZkAepz26YOm2XzrSZ/jaQBr4JKqdX+SEAc7cAZ7UKEWeqEXmn7sdyhugKEe+qEgGqIiugdQMKImeqIomqIVWqIq2qJ7sJIGYAAIkFq8eQiUcP8DE3qimaNyxiWWLvqjQBqkQjqkRLoHO4AT28WMmXgmXhAGORqieVkiIohSLFCkVnqlWPqjPhqkZwAGNFqjA0lBHeCkFPqhSTlF1LOlWbqmbGqlpSmWm/cCatqiO4CGQhZ1kwAVYzqhlnmhVAdDR6UHbTqohPqjYKBwa1OlP0oHMnCnHkc3GGAAY+qkE3oGCImLL1ComrqpIpqZVnKYLnqWtXRQluAEARGjktoBGdkrPMiprvqqqOlQvdOnKnqWR+Coj7oYacIKGLBlBviqwKqpqwpMS8WLnxqqYYAAuPoI3+AAVhms0Dqoz7mD5IiBHnqgm/mhZ5mWSspTwBAHYPD/Ar+jnHhQruZ6ruiaruq6ruzaru76rvAar+8apVi4QOs0WnlwrqjJl/lqriuprGoJCqPQAGBwBnlgBjUABvK6sAzbsA77sPFqfQ+lgxhornmAnMtUA+f6j7casDhUCUcwkxA7siRbsia7rn/KTs5WgDXQr/SKYGdQrgpgicXTrbbkBwVgmdO5szzbsz77s0AbtEI7tERbtEZ7tDwrsXxEQrcVgXSws89ZaIfyAvn6j97kscdDmRWKtFzbtV77tWA7tPQab78YlNNJr+4GT3mQmzULplnrB0mQo2E7t3Rbt3Y7nbFKOFS7sxKLpleyBizZsVh7s34QB06qAHhwt4q7/7iM+7MgiHE9m7L58zsxKrg2yw3IEwZhQKGN27meW7eDmY7N17MK0EslCQBFkAQPOhGVUAAYMKZ0mbh1iwdjuQefe7tei5esaQZDq3AN+DtosJtuWx1S9z6TOqEKkJLeqABncAY7oLma25bKO73UW73W+43OG73NK5vLy7yDqVG94gF5ghiLcQSR2gHHW6nby7zb67w78LxhwJKoWgRegAHJe73X675ngL/8K41WWwQxir6TCr2aK8BXSQSrOxaX4AIWADGoKsAQLMCoiqqmRSR2EQf727/TC6MYMJMabL10YIm44ASpcAEYEKkTbAAn7AU34KtW0gUJTL4/UQBHsP8KNzAUJ7wUN9wAR4AEEyYJIWADZ0AHH/yQudkAIXAFHlzEypuM3LrAlqAGXdArdLWsMrwnwFAAYjChKMDE33jEkVAAMpnBXsyPMNq2JTEAOjW4FYLFwJAEMlkFxzjHxuiYDZqnI+CkdLzHc+yYdurGw4skrwHIkZAEeSwGY8DHdDwGYsCSRYDGfuAEFzCmVZDIinzJVWCJV6skgqwL0mGjk+ACXkDJlnzJqTgGmRyj5YkJFgAFpGzKc4zKLHkBqXV/nXzLkzkJR+DKYVDJbjiJQojK8WsAqQsMX2AeYyoGvgzMZIgCmcySXmCeuDzNiScOxhsGypzIeIjKYmCJxJyZE3lSvuebzJXMzEGIAsLMknccw9TczvdBCV9gvqmKzWKgzFVwz/XczegboxgAzuP7B5hgql4QwJpbz/c8Bgid0AiNz8PMoDP6z+4c0blsHQhwARO8zyn8mA3ww2r5E0iAAAAcwAJMwBIco2vgBRYgvIEs0e08CjR8BDd8wwjQwwWg0lgbDE6QBDBtwhgQ0rGgw0cAyVZMEYEAACH5BAUKAH8ALBIACQCxAEYAAAf/gH+Cg4SFhoeIiYlsio2Oj5CRkpOUlZaHcAI9B30HPQKXoaKjpKWmfyt9qqt9K3CnsLGys5KprKwxtLq7vKYft7c9vcPExYkfKz2sfsysZcbQj01N0ZQxysDMzB6rudXfgjEfm6qe3uCJtsB92s2qwobP6LNPK1jrqyvzhzH47H4PHrhrhWPQOE6ePuwzRQWbP1UrqCwURIXTKgh+IKhipsGBnxPdBqljpW9iqIoPb5Vc2G9VOwgn/Kjh4xFGSFT+VhQ0WcmhKpv/BqpSuPDeRpkCtT2g6QdoH4Uj153jGamlqpjtPHgQCm+e1X8lajIrwdQplqjaWB2QRxWS0T5Y/z1y5DNg4IGFDpkN4NOMGZ+y/rYJXdm20VdmSycA/MtnK6s386gs8zNBQ18/f2vi00vXrihkRB2VWcFWVF6ZjMky1qxqajWrGGcq9vPvr2CQkz1o4GOZ9qrSkSr47NO1UIWDqw4QtmTx3wTG0Ds7+wO6mjrEfJLW5tvu41EPqplya13pLSssOwlFXYWlwqUyy2Yyrvx3dvLhBIxReTsWsN8SzDjwgFxY6QadfRBN8sRwrBRH3UPLTdIcM8/xAaAaJcyGWx/mXWTMZH+p4Zsfez0A3nzthJeZd+TVwgpGGq1SyHC+lWPIHDHY00MMwBFyGkAliNhdSj8RkwCI3PUBg/8fDtC0W2pKRYegKnNIksBbGDETYx85KnRYWquE9kcMza3Sg5iDfNkdmMDAyEoIw/zi0l5JxtTkbiU8OdtMYQlYF4scTvKldsA4FJMHhLaSJoSHdMjmLc1lmdEqWvQigVVLNgkgbdhp8OdScmnQWzsbKgrJpac5sGlKiCW6ggR/LFHmOstJICeR2QA00AnDYMqkbdropsFWFPa2lJBLFgqJPbmWsOpDfk25whJjTubHeDcR8kGHRDKD4UBY8AKHT9hlp01lxKrKFKhCqfWKIwz2EZuFA7np0mKuCsLfkOwhssKs3N47wbMc+nAII6QIMGu5fEwgIE0C6rnYlMG82wj/AZtN7A6/YAGmCihfZkgsLgEYEkAAAtizQlQxgYSRB/TWGC4hAgyB0CehCLAOw9FBp8EDu81WI3ugOKJEVE71Z5+3SY2Imcd9CKDEaXQOO9AQjuhsbTuJDZTfIKWu8jUlCrOCFc89R9c0KwQUXbIjGFvLjV8NX/ac1U39CrUAAUxWYcysNNJGmUz/6QdZUxLwthb+jA2JAHHf286Taaf2gJBDY6GEEpFEfpRcxNYnGMx/WW3nik4JoLW810Yn4pZFHxLFSJyF2J9HG8a+5TqxH5KG6kGQc0uUefJWeQmXv3SLDY8UHcTwJNatjejnHqhNk3sPce9S0CUaBAWHlH0v/+l/JZWnUHIIgm1QwGDhPhazPkSsihqoMcDfGkxgeLuqMI9IFEYgwFscda0nyeVpQpMPY0aFPdb0QXsXkYmKEicIAQSBAG3z3FGQ54EmCUQ3U5rZHzbkLf7hCnqUic7+1jS089ggA4gwQsAmQ6e/bAqB2lAgY66HOnwQK4XlG0gQIAgtJo1KA18AT/0AFYRBJI0yIjrhzrhmoQHpj4XbaFwiBDBDGkbnhivCygAoxx29mTAo2lBNXaSIRsSpSgNqFErsJnQ40OEKBktaE9DMxTEiHWAIAsgBIp7XrQJKaXr+kcmTbog9EwaoHXc64xQR2bNEPTAHgvwDiPCGxU5ey/8BfxPaVsKGjz8aQQaK0CAa1/Q3xhgOWPeik9A0xb8AjUpjLVSFpFzmrQxxDzpBatcPBrEGJDVsAD/spAMG8AD6+ExIUhyCER6hwe6ssELNHJjhZtIbyf3FcF1robf42LrOrG+V1lSb/Q7YwiYSwphfdFbxKtezP+HjLabEQCYbYQQUqqFC+Wvmbjy1pkzx8SgpvOFi6rK+bYgqRdLzZ0AewNBf8maF7XKcIOBJz44u0J7tMwIKNiCIkUbiCtDzQCvruaZ/LKUuGqkeHzBHmW4iVA27OeDdoDm+lR5oAmtT0jqwgIJCbICjHqXnBHgqNiOMgaSWGIPn9ELGnsklVxP/WBqFVsQpP/xsYwGiXgoJOjSqVo6sjwIGAaBaiH1ZNKnR+RnmbuHOUUxGh2mzpMBoilOuHgVBveSNTqVXVtSclaa7g9QwB7kKrLzVo77cX9g0eokfRNCrHdXrKpIZVrkOZEhb0RQ7s2q4F80lbUJ7CBYIME1FWLax18tmVmebVQc4gKbaSGwfCHCGUhDSpfmz7QPCE5Z2EbEPW+FGpvaHQpfglrNhQ0xwbTuwK5rwAEYwAh0icdyzeZKF/qgrKV7LOoy2lBVD2MBxtzYpVrVjs2nVJYk8ScoHXoESdYhfHrHoAaf4Ywg/yAMstnaC/b73PIK4Qvx+wsYGS+4jMPgh/ymDMEwBV4IOC87VtVIC4FmsV4oi3MMVPhzeLuJqCCQmUmtFUYcUP5h/prwvLcjLRqwVQsRGQPF/F4uBIQbht5AK6R9ofGIZl+IHQQgYVjLEpgNggBhA9qN4B4lPaRrZED+wmSqwQOE/XCGAQwjCkwcR5f+uOBZ1QPJkuEexMQ8jywgJM5IHyNopRCLNbn5Enh0B507IOYCrlSF7znwK8r6se0KMxp4LYwg3ByHDW170KH7LszWuYrGMbouLbyHpUBCxPzYUSqYLo0p/HKAOp6D0Vjsjs1FTpZ+sGI+khmbjUujAWgO46ioI7Wp0TIFw1nyUnQUxBUDXmRJl8q5ahv/d630AOUBCCueGWmuEWR2Aso1gHDDOyetmf2Nf8hmAAilYZvagOhJa0C3b9uDtfdAY1MYLtcyIDIxTT2KGtW43OPagauz1LHHmSWu+IZHj5hxgyvr+xqcPZ7nSiWja7C1Vt/VshCsnHB2qHuM3mVQCkG55fMhjxoZEePGSC+LdMnHYeVVx3FVb0uQwFwSw05LWfkPH0qrQQcxNDmvJlVhg0ImijHZe8j2UGh/5geeUIEB0mJcbUq3dl0pthy0YNN3kCvhBh64daGY/O0Ae70Olrg5zIwxxAjpHxK3Zywqrk93kaxjEEW6QSmD4VxVjf7veDVFfs+3974ZINz54BfgUwhPiBLuDQd4Nz/g/+EELiydEIAAAOw==" alt=""></font></b></font></font></p></div><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif"></font> text/html 2018-09-16T05:47:53+01:00 mynicedream.mihanblog.com رویــــROYAــا . http://mynicedream.mihanblog.com/post/2009 <div style="text-align: center;"><img src="http://uupload.ir/files/gwhu_b.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#ff0000">دل نوشت رویا :</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="4">عشق آدم را بی سروپا نگه نمی داره&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">آدم با عشق احساس میکنه بایدخودشو&nbsp; تصفیه کنه&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">آدم بخاطر عشق متعهد میشه&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">عشق قابلیت اای زیادی را در انسان تولید میکنه&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">صبوری گذشت&nbsp; تحمل فروتنی&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">و آدم به یک وحدت خاص میرسه ...</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansLight"><i><font size="4" color="#FF0000">چون عهد به تو بستم&nbsp; &nbsp; &nbsp;عهد همه بشکستم&nbsp;</font></i></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansLight"><i><font size="4" color="#FF0000">بعد تو رواباشد نقض همه پیمان ها&nbsp;</font></i></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">عشق وقتی در سطح جان بروز میکنه موجب شفای انسان میشه&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">و اینکه آدم باعشق سطح وسیع تری از جهان را درک میکنه ....</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><i><font size="5" color="#993399">نشانه های یک‌ عاشق واقعی&nbsp; از نظر من :<br></font></i></div><div style="text-align: center;"><i><font size="5" color="#993399"><br></font></i></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhFAAUAOZfAP4jRP0hQ/0rTP0kRf4kRf0qSvwnR/1GYv0iRP/7+/0oSf0iQ//9/v/T2f4oSf/7/PwhQv4wUPw/XP+yvfwpSf5CX//N1P/c4vwsTP5hef05V/1WcP7c4f4nSPxRa/tKZv/M1PuWpv1KZvylsv7Gz/0wUP0pSv/d4v5lff2Imf/y9P4lR/6rt+uNnO7Jz/w9Wv1qgP24w/1Tbv0yUf64w/78/f68xv/9/fedq/0mR/0jQ/5gePvw8fby8/4kRv7N1f+Wpv6El/0lR//L0/6suf1Pav0sTf+yvv7g5f0xUP6ksvwmRv0jRP5fd/wtTP/n6//p7fbu7/5pgPj19v1NaPtMZ//K0vqhrv1/kvwlRv7m6fz29+3P0/4iRP4hQ////wAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACH/C05FVFNDQVBFMi4wAwEAAAAh+QQJFABfACwAAAAAFAAUAAAHvoBfgoOCExQYBRUbHQIRFoSQX0U+XV5dAJUETZGDDC8EXqGiXSKcg1gDoqIBQaaCWkmVqyVQroIkAggBXgEODbaDHBkGEAcXwD1cLlFfPzEMpls8NV8jHh8htlM4M1lVMA4rA0JXri0KmDpeAOsEBzemEgWysl4DGg+mVCb1ogAorogsYaIqFAIarhKkyNGvi4wEwIAoWGBpgYATwAQ12GHAiZEhGQnZkAIiJCckSo6o+GKFxRNghhApYuRIUCAAIfkECRQAXwAsAAAAABQAFAAAB7yAXxIFXV5ehYYDGg9fjY6NVCaIhoYAKI+YREtMlJQINJiPCSk5k4cyCaGYQAoLhwsCJ6qhDTsGTkZDs7M2UiC7wF9ISkcqX1YsT8ETFBgFFRsdAhEWwEU+hV0AhQRNuwwvBJ2GXSLAWAPjXgFBwFpJpgElUMEkAggB6w4NwY0cGQYgHLgQrAcXF1G+/IjBYNYWHjW+jPDwIQSwKThmZKkCw8GKAUKu7GqhYJsOLwBQEjhwY9YgRJMUMQoVCAAh+QQFFABfACwAAAAAFAAUAAAHvIBfgoOEHBkGEAcXhIyCPVwuUV8/MQyNgls8NV8jHh8hl4NTODNZVTAOKwNCV6FfLQoAXTpeALUEBzehEgVdXl6+vwMaD6FUJsG/vwAorkRLTMrKCDSuCSk5ycAyCa6CQAoLwAsCJ96DDTsGTkZD54w2UiDvoUhKRypfVixP5xMUGApU2NBBQAQL3or48NVFlhcCTVwxeEFA2q8uIrxhGWDRS4Ag3rQk0RagBJRzJAQgCODRQQN6hhApIhQIADs=" alt="">اشتباهات گذشته شما را فراموش میکند&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhDgAOAJECAL1S/969/////////yH/C05FVFNDQVBFMi4wAwEAAAAh+QQJFAACACwAAAAADgAOAAACMZQPcLsQoVh7UYoURmoJZ915zzgMo+KMJIWoanWl5IbID1i7JhTJ4WlwdIKYHo2jKAAAIfkEBRQAAgAsAAAAAA4ADgAAAiqUj5kAuhGaMwBKxHIYmVEIboN1VOEWPedVmpunoilmafMHM7cAY+yEKAAAOw==" alt="">کسی رابا شما مقایسه نمیکند&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhFAAUAOZfAP4jRP0hQ/0rTP0kRf4kRf0qSvwnR/1GYv0iRP/7+/0oSf0iQ//9/v/T2f4oSf/7/PwhQv4wUPw/XP+yvfwpSf5CX//N1P/c4vwsTP5hef05V/1WcP7c4f4nSPxRa/tKZv/M1PuWpv1KZvylsv7Gz/0wUP0pSv/d4v5lff2Imf/y9P4lR/6rt+uNnO7Jz/w9Wv1qgP24w/1Tbv0yUf64w/78/f68xv/9/fedq/0mR/0jQ/5gePvw8fby8/4kRv7N1f+Wpv6El/0lR//L0/6suf1Pav0sTf+yvv7g5f0xUP6ksvwmRv0jRP5fd/wtTP/n6//p7fbu7/5pgPj19v1NaPtMZ//K0vqhrv1/kvwlRv7m6fz29+3P0/4iRP4hQ////wAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACH/C05FVFNDQVBFMi4wAwEAAAAh+QQJFABfACwAAAAAFAAUAAAHvoBfgoOCExQYBRUbHQIRFoSQX0U+XV5dAJUETZGDDC8EXqGiXSKcg1gDoqIBQaaCWkmVqyVQroIkAggBXgEODbaDHBkGEAcXwD1cLlFfPzEMpls8NV8jHh8htlM4M1lVMA4rA0JXri0KmDpeAOsEBzemEgWysl4DGg+mVCb1ogAorogsYaIqFAIarhKkyNGvi4wEwIAoWGBpgYATwAQ12GHAiZEhGQnZkAIiJCckSo6o+GKFxRNghhApYuRIUCAAIfkECRQAXwAsAAAAABQAFAAAB7yAXxIFXV5ehYYDGg9fjY6NVCaIhoYAKI+YREtMlJQINJiPCSk5k4cyCaGYQAoLhwsCJ6qhDTsGTkZDs7M2UiC7wF9ISkcqX1YsT8ETFBgFFRsdAhEWwEU+hV0AhQRNuwwvBJ2GXSLAWAPjXgFBwFpJpgElUMEkAggB6w4NwY0cGQYgHLgQrAcXF1G+/IjBYNYWHjW+jPDwIQSwKThmZKkCw8GKAUKu7GqhYJsOLwBQEjhwY9YgRJMUMQoVCAAh+QQFFABfACwAAAAAFAAUAAAHvIBfgoOEHBkGEAcXhIyCPVwuUV8/MQyNgls8NV8jHh8hl4NTODNZVTAOKwNCV6FfLQoAXTpeALUEBzehEgVdXl6+vwMaD6FUJsG/vwAorkRLTMrKCDSuCSk5ycAyCa6CQAoLwAsCJ96DDTsGTkZD54w2UiDvoUhKRypfVixP5xMUGApU2NBBQAQL3or48NVFlhcCTVwxeEFA2q8uIrxhGWDRS4Ag3rQk0RagBJRzJAQgCODRQQN6hhApIhQIADs=" alt=""></font><font size="4">به رابطه دو طرفه اعتقاد دارد</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhDgAOAJECAL1S/969/////////yH/C05FVFNDQVBFMi4wAwEAAAAh+QQJFAACACwAAAAADgAOAAACMZQPcLsQoVh7UYoURmoJZ915zzgMo+KMJIWoanWl5IbID1i7JhTJ4WlwdIKYHo2jKAAAIfkEBRQAAgAsAAAAAA4ADgAAAiqUj5kAuhGaMwBKxHIYmVEIboN1VOEWPedVmpunoilmafMHM7cAY+yEKAAAOw==" alt="">صحبت و مکالمه با شما در الویت اوست&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhFAAUAOZfAP4jRP0hQ/0rTP0kRf4kRf0qSvwnR/1GYv0iRP/7+/0oSf0iQ//9/v/T2f4oSf/7/PwhQv4wUPw/XP+yvfwpSf5CX//N1P/c4vwsTP5hef05V/1WcP7c4f4nSPxRa/tKZv/M1PuWpv1KZvylsv7Gz/0wUP0pSv/d4v5lff2Imf/y9P4lR/6rt+uNnO7Jz/w9Wv1qgP24w/1Tbv0yUf64w/78/f68xv/9/fedq/0mR/0jQ/5gePvw8fby8/4kRv7N1f+Wpv6El/0lR//L0/6suf1Pav0sTf+yvv7g5f0xUP6ksvwmRv0jRP5fd/wtTP/n6//p7fbu7/5pgPj19v1NaPtMZ//K0vqhrv1/kvwlRv7m6fz29+3P0/4iRP4hQ////wAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACH/C05FVFNDQVBFMi4wAwEAAAAh+QQJFABfACwAAAAAFAAUAAAHvoBfgoOCExQYBRUbHQIRFoSQX0U+XV5dAJUETZGDDC8EXqGiXSKcg1gDoqIBQaaCWkmVqyVQroIkAggBXgEODbaDHBkGEAcXwD1cLlFfPzEMpls8NV8jHh8htlM4M1lVMA4rA0JXri0KmDpeAOsEBzemEgWysl4DGg+mVCb1ogAorogsYaIqFAIarhKkyNGvi4wEwIAoWGBpgYATwAQ12GHAiZEhGQnZkAIiJCckSo6o+GKFxRNghhApYuRIUCAAIfkECRQAXwAsAAAAABQAFAAAB7yAXxIFXV5ehYYDGg9fjY6NVCaIhoYAKI+YREtMlJQINJiPCSk5k4cyCaGYQAoLhwsCJ6qhDTsGTkZDs7M2UiC7wF9ISkcqX1YsT8ETFBgFFRsdAhEWwEU+hV0AhQRNuwwvBJ2GXSLAWAPjXgFBwFpJpgElUMEkAggB6w4NwY0cGQYgHLgQrAcXF1G+/IjBYNYWHjW+jPDwIQSwKThmZKkCw8GKAUKu7GqhYJsOLwBQEjhwY9YgRJMUMQoVCAAh+QQFFABfACwAAAAAFAAUAAAHvIBfgoOEHBkGEAcXhIyCPVwuUV8/MQyNgls8NV8jHh8hl4NTODNZVTAOKwNCV6FfLQoAXTpeALUEBzehEgVdXl6+vwMaD6FUJsG/vwAorkRLTMrKCDSuCSk5ycAyCa6CQAoLwAsCJ96DDTsGTkZD54w2UiDvoUhKRypfVixP5xMUGApU2NBBQAQL3or48NVFlhcCTVwxeEFA2q8uIrxhGWDRS4Ag3rQk0RagBJRzJAQgCODRQQN6hhApIhQIADs=" alt="">با مشکلات در ارتباط با شما بسادگی و راحت بر خورد میکنه و اونها را پیچیده نمیکنه&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhDgAOAJECAL1S/969/////////yH/C05FVFNDQVBFMi4wAwEAAAAh+QQJFAACACwAAAAADgAOAAACMZQPcLsQoVh7UYoURmoJZ915zzgMo+KMJIWoanWl5IbID1i7JhTJ4WlwdIKYHo2jKAAAIfkEBRQAAgAsAAAAAA4ADgAAAiqUj5kAuhGaMwBKxHIYmVEIboN1VOEWPedVmpunoilmafMHM7cAY+yEKAAAOw==" alt="">منطقی و مسولیت پذیره</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhFAAUAOZfAP4jRP0hQ/0rTP0kRf4kRf0qSvwnR/1GYv0iRP/7+/0oSf0iQ//9/v/T2f4oSf/7/PwhQv4wUPw/XP+yvfwpSf5CX//N1P/c4vwsTP5hef05V/1WcP7c4f4nSPxRa/tKZv/M1PuWpv1KZvylsv7Gz/0wUP0pSv/d4v5lff2Imf/y9P4lR/6rt+uNnO7Jz/w9Wv1qgP24w/1Tbv0yUf64w/78/f68xv/9/fedq/0mR/0jQ/5gePvw8fby8/4kRv7N1f+Wpv6El/0lR//L0/6suf1Pav0sTf+yvv7g5f0xUP6ksvwmRv0jRP5fd/wtTP/n6//p7fbu7/5pgPj19v1NaPtMZ//K0vqhrv1/kvwlRv7m6fz29+3P0/4iRP4hQ////wAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACH/C05FVFNDQVBFMi4wAwEAAAAh+QQJFABfACwAAAAAFAAUAAAHvoBfgoOCExQYBRUbHQIRFoSQX0U+XV5dAJUETZGDDC8EXqGiXSKcg1gDoqIBQaaCWkmVqyVQroIkAggBXgEODbaDHBkGEAcXwD1cLlFfPzEMpls8NV8jHh8htlM4M1lVMA4rA0JXri0KmDpeAOsEBzemEgWysl4DGg+mVCb1ogAorogsYaIqFAIarhKkyNGvi4wEwIAoWGBpgYATwAQ12GHAiZEhGQnZkAIiJCckSo6o+GKFxRNghhApYuRIUCAAIfkECRQAXwAsAAAAABQAFAAAB7yAXxIFXV5ehYYDGg9fjY6NVCaIhoYAKI+YREtMlJQINJiPCSk5k4cyCaGYQAoLhwsCJ6qhDTsGTkZDs7M2UiC7wF9ISkcqX1YsT8ETFBgFFRsdAhEWwEU+hV0AhQRNuwwvBJ2GXSLAWAPjXgFBwFpJpgElUMEkAggB6w4NwY0cGQYgHLgQrAcXF1G+/IjBYNYWHjW+jPDwIQSwKThmZKkCw8GKAUKu7GqhYJsOLwBQEjhwY9YgRJMUMQoVCAAh+QQFFABfACwAAAAAFAAUAAAHvIBfgoOEHBkGEAcXhIyCPVwuUV8/MQyNgls8NV8jHh8hl4NTODNZVTAOKwNCV6FfLQoAXTpeALUEBzehEgVdXl6+vwMaD6FUJsG/vwAorkRLTMrKCDSuCSk5ycAyCa6CQAoLwAsCJ96DDTsGTkZD54w2UiDvoUhKRypfVixP5xMUGApU2NBBQAQL3or48NVFlhcCTVwxeEFA2q8uIrxhGWDRS4Ag3rQk0RagBJRzJAQgCODRQQN6hhApIhQIADs=" alt="">از شما حمایت میکنه&nbsp;&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhDgAOAJECAL1S/969/////////yH/C05FVFNDQVBFMi4wAwEAAAAh+QQJFAACACwAAAAADgAOAAACMZQPcLsQoVh7UYoURmoJZ915zzgMo+KMJIWoanWl5IbID1i7JhTJ4WlwdIKYHo2jKAAAIfkEBRQAAgAsAAAAAA4ADgAAAiqUj5kAuhGaMwBKxHIYmVEIboN1VOEWPedVmpunoilmafMHM7cAY+yEKAAAOw==" alt="">براحتی کلمه ببخشید را بزبان میاره&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhFAAUAOZfAP4jRP0hQ/0rTP0kRf4kRf0qSvwnR/1GYv0iRP/7+/0oSf0iQ//9/v/T2f4oSf/7/PwhQv4wUPw/XP+yvfwpSf5CX//N1P/c4vwsTP5hef05V/1WcP7c4f4nSPxRa/tKZv/M1PuWpv1KZvylsv7Gz/0wUP0pSv/d4v5lff2Imf/y9P4lR/6rt+uNnO7Jz/w9Wv1qgP24w/1Tbv0yUf64w/78/f68xv/9/fedq/0mR/0jQ/5gePvw8fby8/4kRv7N1f+Wpv6El/0lR//L0/6suf1Pav0sTf+yvv7g5f0xUP6ksvwmRv0jRP5fd/wtTP/n6//p7fbu7/5pgPj19v1NaPtMZ//K0vqhrv1/kvwlRv7m6fz29+3P0/4iRP4hQ////wAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACH/C05FVFNDQVBFMi4wAwEAAAAh+QQJFABfACwAAAAAFAAUAAAHvoBfgoOCExQYBRUbHQIRFoSQX0U+XV5dAJUETZGDDC8EXqGiXSKcg1gDoqIBQaaCWkmVqyVQroIkAggBXgEODbaDHBkGEAcXwD1cLlFfPzEMpls8NV8jHh8htlM4M1lVMA4rA0JXri0KmDpeAOsEBzemEgWysl4DGg+mVCb1ogAorogsYaIqFAIarhKkyNGvi4wEwIAoWGBpgYATwAQ12GHAiZEhGQnZkAIiJCckSo6o+GKFxRNghhApYuRIUCAAIfkECRQAXwAsAAAAABQAFAAAB7yAXxIFXV5ehYYDGg9fjY6NVCaIhoYAKI+YREtMlJQINJiPCSk5k4cyCaGYQAoLhwsCJ6qhDTsGTkZDs7M2UiC7wF9ISkcqX1YsT8ETFBgFFRsdAhEWwEU+hV0AhQRNuwwvBJ2GXSLAWAPjXgFBwFpJpgElUMEkAggB6w4NwY0cGQYgHLgQrAcXF1G+/IjBYNYWHjW+jPDwIQSwKThmZKkCw8GKAUKu7GqhYJsOLwBQEjhwY9YgRJMUMQoVCAAh+QQFFABfACwAAAAAFAAUAAAHvIBfgoOEHBkGEAcXhIyCPVwuUV8/MQyNgls8NV8jHh8hl4NTODNZVTAOKwNCV6FfLQoAXTpeALUEBzehEgVdXl6+vwMaD6FUJsG/vwAorkRLTMrKCDSuCSk5ycAyCa6CQAoLwAsCJ96DDTsGTkZD54w2UiDvoUhKRypfVixP5xMUGApU2NBBQAQL3or48NVFlhcCTVwxeEFA2q8uIrxhGWDRS4Ag3rQk0RagBJRzJAQgCODRQQN6hhApIhQIADs=" alt="">همیشه برای بهبود رابطه بینتان تلاش میکنه <br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#006600"><i><font size="6">یک سوال :</font></i></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#006600"><i><font size="6"><br></font></i></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">&nbsp;صادقانه !!</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">کدامیک از این موارد در تـو !</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">صدق میکنه ؟؟؟؟؟؟؟؟</font><div style="text-align: center;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/39.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/30.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/43.gif"></div><div style="text-align: center;"><br></div></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#FF0000">&nbsp; بعدا نوشت رویا&nbsp; در ادامه&nbsp; :</font></div><br> text/html 2018-09-12T06:29:22+01:00 mynicedream.mihanblog.com رویــــROYAــا * http://mynicedream.mihanblog.com/post/2002 <div style="text-align: center;"><img src="http://uupload.ir/files/s9q_sss.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div> text/html 2018-09-10T20:08:44+01:00 mynicedream.mihanblog.com رویــــROYAــا دلنوشته http://mynicedream.mihanblog.com/post/1999 <div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/vsen_w1.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansLight">وقتی با همه وجودت منتظر یک نگاه خاصی و او نیست&nbsp;</font></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansLight">انگار کشتی هات غرقه&nbsp;</font></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansLight">انگار زندگی خصوصی ات فلجه و تو بیمار .....</font></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansLight">همه هستن&nbsp;</font></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansLight">فقط یه نفر نیست&nbsp; انگار هیشکی نیست <br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansLight">شاید براتون پیش اومده در مهمانی یا جمعی هستید و چشم‌ انتظار یه عزیز <br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansLight">انگار اون نباشه&nbsp; روزگارت خوش نمیگذره&nbsp;</font></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansLight">یه تکه وجودت نیست تا اون شکل منسجم وجودت کامل بشه <br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansLight">دوستان&nbsp; انتظار کشیدن را کی تحمل کرده و کی تجربش کرده !؟</font></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansLight">واقعا زجر آوره <br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansLight">عقربه های لعنتی ساعت گویی خوابیدن ....</font></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansLight">چقدر زمان برای آدم منتظر لاک پشتی و دیر میگذره !!</font></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansLight">تنها نشستم و فکر میکنم&nbsp;&nbsp;</font></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansLight">و دعاااااا</font></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansLight">که خدایا هیچ دلی را منتظر نگاه محبت اآمیز ناجی&nbsp; نذار&nbsp;</font></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansLight">خدایا خوشی های زندگی را هم بزار توی سفره ی آدمهات&nbsp;</font></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansLight">والله بخدا. رودل نمی کنیم !!</font></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansLight">ای&nbsp; خدای من&nbsp; &nbsp;بزار یه کم هم روزگار روی خوشتری نشونمون بده<br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansLight">یه معجزه کن !!</font></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansLight">آدمها&nbsp; را مهربون ترشون کن ....واسه تو کاری نداره&nbsp;</font></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansLight">یه شب بخوابیم صبح پاشیم&nbsp;&nbsp;</font></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansLight">با یه خواب متحول بشیم .....</font></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansLight">یادمه یبار یه جوک بود در مورد&nbsp; شفاعت امام رضا در مریض ها&nbsp;</font></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansLight">نمیخام بازگویی جوک را بکنم که با خود عهد کردم با&nbsp; رهبران دینی ام هرگز زبان به جوک گویی باز نکنم&nbsp; جوک را برای فردی تعریف کردم و خوابیدم&nbsp;</font></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansLight">خواب وحشتناکی&nbsp; در مورد بینایی چشم دخترم دیدم&nbsp;</font></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansLight">&nbsp;&nbsp;کابوسی وحشتتاک !!</font></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansLight">پریدم از خواب&nbsp; و همونجاااا&nbsp; در دم&nbsp; توبه کردم ...گفتم خدایت بزرگی تو شکر خواب بودم <br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansLight">غلط کردم !!</font></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansLight">این&nbsp; جهش فکر در من برای من معجزه بود <br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansLight">پس برای خدا معجزه کاری نداره&nbsp;</font></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansLight">خدایا دل سنگدل آدم ها&nbsp; را هر جوری میدونی&nbsp; یکم نرمش کن !</font></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansLight">نمیخام خیلی مهربون و تو دلبرو بشن <br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansLight">فقط یه کم&nbsp; به ترشی و تلخی نزنن&nbsp;</font></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansLight">بقیش&nbsp; قابل تحمله .....یه معجزه ازت در خواست دارم <br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansLight">بزرگی تو بمن نشون بده&nbsp;</font></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansLight">یا ارحمن الراحمین&nbsp;</font></div><font size="5" face="Mihan-IransansLight"> </font> text/html 2018-09-08T04:29:20+01:00 mynicedream.mihanblog.com رویــــROYAــا جانم بااااش .... http://mynicedream.mihanblog.com/post/1989 <div align="center"><b>۱</b><img src="http://uupload.ir/files/1sy6_14494273-1394-l.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"> <p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; color: rgb(68, 68, 68);">&nbsp;شعر از&nbsp; عاطفه حبیبی</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; color: rgb(68, 68, 68); text-align: right;">&nbsp;</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; color: rgb(68, 68, 68); text-align: right;"><span id="more-3494" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box;"></span></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; color: rgb(68, 68, 68);">جانم باش</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; color: rgb(68, 68, 68);">نوش دارو بعد مرگ فایده نداره</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; color: rgb(68, 68, 68);">جانم باش</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; color: rgb(68, 68, 68);">رخ نمایان کن و این ماه شب تابانم باش</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; color: rgb(68, 68, 68);">جانم باش</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; color: rgb(68, 68, 68);">داد از دل</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; color: rgb(68, 68, 68);">بی قرارت شدم ای فریاد از دل</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; color: rgb(68, 68, 68);">صبر من رفته دگر بر باد از دل</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; color: rgb(68, 68, 68);">داد از دل</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; color: rgb(68, 68, 68);">داد ای دل</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; color: rgb(68, 68, 68);">دیوانه و دیوانه و دیوانه و مستم</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; color: rgb(68, 68, 68);">غیر از تو و غیر از تو کسی را نپرستم</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; color: rgb(68, 68, 68);">دل دست تو و مست تو و بسته به جانم</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; color: rgb(68, 68, 68);">از عشقت حیرانم</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; color: rgb(68, 68, 68);">دیوانه و دیوانه و دیوانه و مستم</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; color: rgb(68, 68, 68);">غیر از تو و غیر از تو کسی را نپرستم</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; color: rgb(68, 68, 68);">دل دست تو و مست تو و بسته به جانم</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; color: rgb(68, 68, 68);">از عشقت حیرانم</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; color: rgb(68, 68, 68);">تو ساغر عشقی</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; color: rgb(68, 68, 68);">بال و پر عشقی</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; color: rgb(68, 68, 68);">یک کوچه ی پیدا نشده توی بهشتی</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; color: rgb(68, 68, 68);">رسوای زمانم</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; color: rgb(68, 68, 68);">افتاده به جانم</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; color: rgb(68, 68, 68);">عشق توئه عاشق کش شیرین زبانم</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; color: rgb(68, 68, 68);">دلتنگ تو ام یار</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; color: rgb(68, 68, 68);">در چنگ تو ام یار</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; color: rgb(68, 68, 68);">مجنون قسم خورده ی دلتنگ توام یار</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; color: rgb(68, 68, 68);">تو روح و روانی</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; color: rgb(68, 68, 68);">ارامش جانی</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; color: rgb(68, 68, 68);">عاشق تر از آنم که بگویم که بدانی</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; color: rgb(68, 68, 68);">جانم باش</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; color: rgb(68, 68, 68);">نوش دارو بعد مرگ فایده نداره</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; color: rgb(68, 68, 68);">جانم باش</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; color: rgb(68, 68, 68);">رخ نمایان کن و این ماه شب تابانم باش</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; color: rgb(68, 68, 68);">جانم باش</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; color: rgb(68, 68, 68);">داد از دل</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; color: rgb(68, 68, 68);">بی قرارت شدم ای فریاد از دل</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; color: rgb(68, 68, 68);">صبر من رفته دگر بر باد از دل</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; color: rgb(68, 68, 68);">داد از دل</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; color: rgb(68, 68, 68);">داد ای دل</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; color: rgb(68, 68, 68);">دیوانه و دیوانه و دیوانه و مستم</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; color: rgb(68, 68, 68);">غیر از تو و غیر از تو کسی را نپرستم</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; color: rgb(68, 68, 68);">دل دست تو و مست تو و بسته به جانم</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; color: rgb(68, 68, 68);">از عشقت حیرانم</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; color: rgb(68, 68, 68);">دیوانه و دیوانه و دیوانه و مستم</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; color: rgb(68, 68, 68);">غیر از تو و غیر از تو کسی را نپرستم</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; color: rgb(68, 68, 68);">دل دست تو و مست تو و بسته به جانم</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; color: rgb(68, 68, 68);">از عشقت حیرانم</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; color: rgb(68, 68, 68);">جانم باش</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; color: rgb(68, 68, 68);">نوش دارو بعد مرگ فایده نداره</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; color: rgb(68, 68, 68);">جانم باش</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; color: rgb(68, 68, 68);">رخ نمایان کن و این ماه شب تابانم باش</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; color: rgb(68, 68, 68);">جانم باش<span style="font-family: IranNastaliq; font-size: xx-large;">&nbsp;</span></p><font size="6"> </font> </div> text/html 2018-09-06T02:34:51+01:00 mynicedream.mihanblog.com رویــــROYAــا دریای خزر http://mynicedream.mihanblog.com/post/1969 <br><div><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><font size="4" color="#FF0000"><i><font face="Mihan-IransansBold">کنار<font color="#33CCFF"> آبی نیلگون</font> دریـــ<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif">ـــای شمــ<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif">ــالم </font></i></font><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansLight">غروب رسیدیم&nbsp; یک سره رفتم&nbsp; تو آب تا پاسی از شب</font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansLight"> در آب لذت می بردم&nbsp; از آب تنی وشنا در دریا <br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansLight">&nbsp;نامردها بزور منو از آب کشیدن بیرون !!!<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/5.gif"></font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansLight">من بشدت عاشق دریام و شنا&nbsp; در آب دریا و رودخانه و استخر وحتّی تشت آب&nbsp; <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/24.gif"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansLight">شب ساعت&nbsp; یک بامداد&nbsp; قفل کردن&nbsp; دریا را برامون و تعطیل شد !!</font></div><div><br><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><font size="3" face="Mihan-IransansLight">عه ! یهویی&nbsp; فردا صبح ساعت ۷ صبح باز کردن قفل دریا&nbsp; را ......</font></font></div><div><font size="3"><font face="Mihan-IransansLight"> منم&nbsp; </font></font><font size="3" face="Mihan-IransansLight">رفتم&nbsp; لب ساحل&nbsp;&nbsp; به تماشای&nbsp; امواج آرامش بخش دریا <br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansLight"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansLight">منم&nbsp; اینو نوشتم روی ماسه ها&nbsp; و یک&nbsp; سگه را دیدم خیلی&nbsp; باحال بود</font></div><div><font size="3" face="Mihan-IransansLight"> کلی فیلم&nbsp; هم گرفتم ازش....<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/12.gif"></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://uupload.ir/files/og64_exd_۲۰۱۸۰۹۰۶_۰۷۱۹۵۹.jpg" alt="" width="277" vspace="0" hspace="0" height="145" border="0" align="bottom"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div align="center"><br></div></div><div style="text-align: center;"><img src="http://up2www.com/uploads/cc64۲۰۱۸۰۹۰۶-۱۵۰۱۱۱.jpg" alt="" width="275" vspace="0" hspace="0" height="388" border="0" align="bottom"></div><div style="text-align: center;"><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">مثل من عاشق دریا بود <br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">اومد آروم آروم&nbsp; رفت توی آب دریا&nbsp; اول صبحی !!!</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><img src="http://uupload.ir/files/wg6u_۲۰۱۸۰۹۰۷_۱۳۱۰۵۲.jpg " alt="" width="320" vspace="0" hspace="0" height="239" border="0" align="bottom"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">خدایی اینم&nbsp; دیگه خودتون میدونید&nbsp; اول&nbsp; وآخر عشق هاست <br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">&nbsp;عشقش همچین&nbsp; دست وپامو شل میکنه !!<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">رفتنه از فیروزکوه&nbsp;&nbsp; در پل سفید خریدم <br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">هنگام بر گشت&nbsp; از شمال&nbsp; مجددا خریدم<br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">وسط ترافیک&nbsp; هراز&nbsp; چه&nbsp; حالی داد خوردن اون جاتون خالی !!</font><br></div></div> text/html 2018-09-04T12:59:53+01:00 mynicedream.mihanblog.com رویــــROYAــا *** http://mynicedream.mihanblog.com/post/1968 <p class="MsoHeader" align="center"><span dir="RTL" style="font-family:IranNastaliq; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><br></span></p><p class="MsoHeader" align="center"><span dir="RTL" style="font-family:IranNastaliq; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><font size="6">شب چو در بستم و&nbsp; مست از می نابش کردم</font></span></p><p class="MsoHeader" align="center"><span dir="RTL" style="font-family:IranNastaliq; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><font size="6">ماه&nbsp; اگر حلقه به در کوفت &nbsp; جوابش کردم <br></font></span></p><p class="MsoHeader" align="center"><span dir="RTL" style="font-family:IranNastaliq; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><font size="6">دیدی آن ترک ختا&nbsp; دشمن جان بود مرا</font></span></p><p class="MsoHeader" align="center"><span dir="RTL" style="font-family:IranNastaliq; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><font size="6"> گرچه عمری به خطا دوست خطابش کردم</font></span></p><p class="MsoHeader" align="center"><span dir="RTL" style="font-family:IranNastaliq; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><font size="6"> منزل مردم بیگانه چو شد خانه ی&nbsp; چشم <br></font></span></p><p class="MsoHeader" align="center"><span dir="RTL" style="font-family:IranNastaliq; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><font size="6">آنقدر گریه نمودم&nbsp; که خرابش کردم <br></font></span></p><p class="MsoHeader" align="center"><span dir="RTL" style="font-family:IranNastaliq; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><font size="6">شرح داغ&nbsp; دل پروانه&nbsp; چوگفتم با شمع</font></span></p><p class="MsoHeader" align="center"><span dir="RTL" style="font-family:IranNastaliq; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><font size="6">آتشی در دلش افکندم و آبش کردم &nbsp; </font><br></span></p><span dir="RTL" style="font-family:IranNastaliq; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><br></span><div align="center"><font size="6"> </font></div><p class="MsoHeader" align="center"><font size="6"><span dir="RTL" style="font-family:IranNastaliq; mso-bidi-language:FA" lang="FA">غرق خون بود ونمی خفت &nbsp; زحسرت&nbsp; فرهاد <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; <br></span></span></font></p><p class="MsoHeader" align="center"><font size="6"><span dir="RTL" style="font-family:IranNastaliq; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">خواندم افسانه شیرین و به خوابش کردم <br></span></span></font></p><div align="center"><font size="6"> </font></div><p class="MsoHeader" align="center"><font size="6"><span dir="RTL" style="font-family:IranNastaliq; mso-bidi-language:FA" lang="FA">زندگی کردن من<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>مُردن تدریجی بود <br></span></font></p><p class="MsoHeader" align="center"><font size="6"><span dir="RTL" style="font-family:IranNastaliq; mso-bidi-language:FA" lang="FA">آنچه&nbsp; جان کند&nbsp; تن ام عمر حسابش کردم <br></span></font></p><p class="MsoHeader" align="center"><font size="6"><span dir="RTL" style="font-family:IranNastaliq; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><font color="#CC0000">فرخّی یزدی</font></span></font></p><p class="MsoHeader" align="right"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><span dir="RTL" style="font-family:IranNastaliq; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><font color="#CC0000">پی نوشت رویا :</font></span><a href="https://jadvalyab.ir/dehkhoda/ختا"><font color="#CC0000"> </font><font size="3">ختا</font></a><font size="3"> (لغت نامه دهخدا):&nbsp; نام ولایتی است از ترکان <br></font></font></p><div align="center"><font size="6"> <font size="3"><span dir="RTL" style="font-size:11.0pt;line-height:107%;font-family: IranNastaliq;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA" lang="FA"></span></font></font></div><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="false" DefSemiHidden="false" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="371"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="header"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footer"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index heading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of figures"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope address"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope return"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="line number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="page number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of authorities"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="macro"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toa heading"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Closing"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Signature"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Message Header"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Salutation"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Date"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Note Heading"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Block Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Hyperlink"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="FollowedHyperlink"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Document Map"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Plain Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="E-mail Signature"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Top of Form"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Bottom of Form"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal (Web)"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Acronym"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Address"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Cite"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Code"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Definition"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Keyboard"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Preformatted"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Sample"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Typewriter"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Variable"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Table"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation subject"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="No List"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Contemporary"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Elegant"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Professional"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Balloon Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Theme"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="41" Name="Plain Table 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="42" Name="Plain Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="43" Name="Plain Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="44" Name="Plain Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="45" Name="Plain Table 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="40" Name="Grid Table Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 6"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> text/html 2018-09-03T08:20:04+01:00 mynicedream.mihanblog.com رویــــROYAــا چن کلام حرف حسابی http://mynicedream.mihanblog.com/post/1966 <font color="#3366ff" size="4" face="Mihan-Iransans">آدمها رو دنبال نكن. خودت باش، كار خودت رو انجام بده و سخت تلاش كن. آدمهاى مناسب، كسانى كه واقعا به زندگیتان تعلق دارند، خواهند آمد و خواهند ماند. </font> <div><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#ff0000"><div style="">از هر دست بدی از همون دست یه جوری غیرمنتظره پس میگیری !</div><div style="">پس با مردم همونجوری رفتار کن که دوس داری باهات رفتار بشه ...</div></font></div><div><font color="#3366ff" size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></div> text/html 2018-08-29T05:28:15+01:00 mynicedream.mihanblog.com رویــــROYAــا ... http://mynicedream.mihanblog.com/post/1958 <div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/54lk_untitled.jpg" alt="" width="479" vspace="0" hspace="0" height="353" border="0" align="bottom"></div><div align="center"> <p class="MsoNormal"><font size="6"><span dir="RTL" style="font-family:IranNastaliq; mso-bidi-language:FA" lang="FA">بعضی در دل ها گوش نمی خواهد&nbsp; بلکه ....</span></font></p><p class="MsoNormal"><font size="4"><br></font></p><div><font size="4" color="#CC0000">گاه باید سکوت کرد&nbsp; <br></font></div><div><font size="4" color="#CC0000"><br></font></div><font size="4" color="#CC0000">حرف دل که گفتنی نیست .....</font></div><div align="center"><font size="4" color="#CC0000"><br></font></div><div align="center"><font size="4" color="#CC0000"><img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhRwFuAOZ/AMZ+5bFL3psA4/9/KP8sLP35/boA/KQA7f+fJP8bG/9hYfjv/f9XV8qJ5v//Qbxn4f+/K6s93JUC1/Hf/f//Re7a9dOc6f//NaQp2/+9vf/vRNmr7P/fNv//OP/vNLIA9v9gF///PP/c3P9/Hf80NKgA8P+Bgf+dnf/t7ZYA2v//Sf8EBP+/NPXo+f+PJv//Nv9AQJwW2P//Ov/PNv//U5gA3v/MzL8A///Dw//vPP+jo///Tf+vJ//fRv9QFMAA//+trbwA/P+1tf//Pv9wcP8wDOG977wA/v+NjbUA+/8QBv9AEv/PLejM8rhc4L4A/f8gB7QA+7cA+a4A9P9wHLIA+v+vNZoO1/9ADqsA8v+fMLUA+P+PH//vT//fL/9wF/+/QdB//LUQ+rcA/OW//b9A+8dg+7ww+9qf/bgA/OvP/rgg+9WP/NCV6MNQ/N+v/f98fMtw/N+47v+Tk/9NTebI8f/V1f/19Z4A5//l5cN3458d2b9t4v////8AAP///yH/C05FVFNDQVBFMi4wAwEAAAAh+QQFMgB/ACwAAAAARwFuAAAH/4B/goOEhYaHiImKi4yNjo+QkZKTlJWWl5iZmpucnZ6foKGio6SlpqeoqaqrrK2ur7CxsrO0tba3uLm6u7y9vr/AgijBxMXGujgEfgQ4x87P0Kc6Sn7VBNHY2dqX1H7dGdvh4uOFJ9VFI9Um5Ozt0cp+CCDVJ+7297921UoXWNXg+AIKrEWkGogL3YYNXMiQlIgTIgolqMbkQjU/DTNq5FSwGpFBNqpB6eClWoKNKFNKEnKxWrM/Hb90gFANhsqbOBNN9DPPjwJB8JjMrJmzaFFzfqCU9HMSxT4ZMmj6sWm0asqdCKTaBFLNR4gQWiU9jGi1LDSuSTuk8wPnj4lqI/++hn0kZKefj2bzFoPHpYOPakD+0KnGQy5RR3nsqtPL2Jc+bx46QKkWEUY1CIanPlIgsqcfIY1D5+oIooOHfYIs+8EM9jAjHRcx/10mWpEQOkrogK5NqsBFoXNVs17blhGOFdWofPXQrR7vO0joILkzp6VP3qOQYumgtlpx4UOGELec23khHcj9FMnxNQQCa7yrX+xmnSr2T5zjdZDR07lqFg44MJt1y7wkCGz7zNCeDB10Q1ZjOBBYDRYeUHHRHPd9spMXMoTgjx8AdZNDgJNJ6McKLx13joIhMMhdf6IxMCEPRezDQQgdcHFRARly4ls17e0oyEUUUKDBRUuwoIL/Blp0c80f8KyHI3cvXHDBWus0xlI1HHpQY1wufghQj5lkMOFXQ1w0CJEUWFGNFirEGecMDsqnhFAdVGmllWKu8qAlKCiECjwjcGeaD4bmiSWZmqDlwxAOsOAam/PAKaec/V2EQAd7vmAoE0KiUhdTu02SjDUGkrKlEh5c8IKee1q5KKOYvOXHCAFKqtmQ1RQJhRZFBhvsWvBgYaWn+0HlpUepRNhSqpDAA58pg90a67VWljgmrZXYiisFLjD7x49+UDCDC8IGGOAQA3rjBXftyVXjiXakkl+JT0aClBIJmdKNB8geGhl3OjLFLSbV8kCBCgMs9oeZfixhbq4gLOEC/3stllhNXx54BoXGfujQ7EVe9BsJVrMFRopT3uDZYTpFeCADE92IfLAl/8XZsB9ZdoRrgBbO9y6oFxXRQQjttqSEzajkB8ILauorUj//mAKPEgh0SLR6XDh58yU5q6BFNT8568cMAXoW2wVqMxFCwdYlAEceqohA8mneSILVC/PaYIqKcDExr3UoKiLo14hcJOcMFwEBzxIODKE2XBcsBVcIHHSTpQh/pgKHQUPt+gjEI3UQ9d/SXrQCfcwkcmrriB/CZpFLWKcEB0MEPR8CVnqGxVcf5vvKThCEbp8j+RVqejWqyKi6yEAQoXIi0gof+5q9BktnSy4M8V5LIHhhpf9U6rG3lh/QshJSUpkd/4cNSChgXiHdcMDd6ahkQAQBRNTryKpVux4hLqKuAOXABTXyCtGKAAIEtOoCpinReobAuGpgKBaf84NyWiO6P+THGqUSBMSK0KLlYcQXOyGOAAdYjfDEa0EdYALAYgWvnvwsB/NiwCyE8xUVCmJL1mHaHzIIprk44gQKQILfUoEUKBhRgCxTQgkTladrGQpN7wEBB4qEw2qswH+qCBQhyBUe8TgMSslBAH2y9AcectB9iiBBSxRwh0FVIyuuiV0BMgCx7WDrWIbqUAgg5QANuKAHcuLA4IR4ilMVSITVWEIZZwUxJWjASIvklR+G0L4jEgj/dqR4DKueeLPbWMcHgEyUIAcZoCLJaQew1MAA6MPIU6Tui39wlAtnlZ8BLCxOs1FCHqLIyTc6Aiu6w+UnxiII0hgvdh9sSV+OFi9CtvKXsNwBDWjQhVm2pJamsFM3bOKtYi7KbFuUkwbmBQeISbJFpEQEWqDwFR50Q4edGJVJpkGRDnzvJ1+T40U+xCpWqktYccrmNrmphaSBMhVA1EIF/TAHb7VnUU5DqAp0BaJIfuWZjOBLe7YGzkp0REJG6w7PvuY8Dc4QAh4IQSE58EqFLpShSVtGCCGaHomB6yIWZRCWHuMHDhw0WLXzg3amFE9DiDKmF51WJhCUFBCArDQq/2XjNvaYAR6lQj76sdLRHGAkagzgpjftggvo0xLduIKqlkSqd+BiKCyRBk0FdMA/J8SdCzS1EHd9oYMyYTYQjGgISb1VnvoUDrBSVFQXKZRYZbqwwSmBCloAg2YHkFM/0OEEh1uFrZIyg2BFyiR0lZU6ggKvFxKtWHr6KyG64bYXwggTUTosBSNbpVBpg1y+HQV6JlQlT1FWBZMz0T4+G1pWULUIl1QXJ0E2gj19oRpIEI6rAmYo6xjLSjyoBh0WsT6jQaVFDCoYXiyBoNu58CuRvUB4O5gN7TBWFDhoKRRaZdxWjq0aOkiddegwvVjYIT0+kO5XGKS26npKTBlUAv8E/miRlmDhVS+YVSKiiKdEydYRd9gJF3IAAixMU1NU8wMSxJEfBPjwEyg4QeqKUJELIAALS1jCCDyDF/gpAAZAhgMQmgsL501wwVW8UkuU1wExJUZTVDQeX7mjYeqhOFbzHa8lkCCSEAyOCfMtgl8vUsdwCEdXcMQE/Kq15FZ54EMEIkEwqMqivrqKO+0agSD79gcc2AUBL9TKmRh0XRUvInrpiUesqjyJnfCAfH5gwjxiluLihIOARxJvgSXBVRPQQTH70GKeliWh9foCcHFJ8n6+kgO2xgW+zBNEHgS6mjI6gDhnatF9DcHPatAaAhi+rSQyAAfV0FMtWMACD2z/XDyV+oFu4YgiWXd2EQLAgAgmyLa2t51tOgAZBqAmkA8QwB4Gse1CfDQBRG6RAQXsBAZIiEgBhJAeoxWXmuoKGqHCwwGTFEKgUBhRgJLqTk7KoESdG4TZLgJwQyFcEnZo6caSzN3QPVYc7iQrw5TL8Y4nhQpWiG4J5XuRks5CCAI20Z0mS8gi/ZdncAlPlgvx5HgUKdMdjRgn8aYEK3PNIxfhDtFOEgnAtYR3EKTmSO9Jjj5qfAdqHZzHTZTjAVgBkUWKHI6sxBxx4cKRHl/5BSqkBAYOgLMXUQARwxO0FROCqsD6qWcLHoKZH6IjSvDCXr3RorWYuhA2KDYMpBMR/3pHFgI8GAEPVm3QHJwvAdDG+IQghU1YzgAMLji75jeveStoFgw9oAEs45R1B3xUrH6xRplv4VglDCD0NLCCVSM5ghmSWkJyBk8ISrTEAyEpWCUCQjlD0BO3n+ciXLgAyPzAha9o6xAB7vidOHVnsPhgCSCgwhLoUzhyWFSm17xUQrNJ/mxeyrRaZ5CeVg23ndJCNd4YgAbIT3oKRE4GVeqA1K2TJR4O/e1FkwNFsjMnQURfMVjHZxBjdiK5Nl9ERwgRF3ZMsH5Hk1wXwQBgNA5I8TStNUjWdFTCUnrSVUzqB0gdEh7hcka2QGtLQFP1V3ojtx+eoQM2cALZNmTY4/8HX9ET6wVW6xEgGlAzbXQZ7iFVgnAHH0RpcAYZXzEvxvdDiXZZLMACPAAC3eADD+QpMtBFEkIA7id5fvBdnaJKq/RC8eIiSXZngkRIOTAgaSYLtOYCeaV1JXRvRQhgiWA37NN1fuA/JzVBAzctO8EBMvAh84NyRdMq87UPtVUwSrB6fwBEtxIekUOCSeYFEAABanQRRJABJ4AEGUBk46CHUAAVaAgr14Jhr/JHyIJX10QBTXIRbxgL8AdoMEQlewIvu+V1h+AoKnUNYEchaOIZoBFFUREqdzBafvAFXAcyPAAV3xMyhAA40ydILqInnqI735QRxENI7zVFhqKK3LX/Si3nSkuiBSCjVbUwWgiwilbEHSdoQN0gZ4rgLSVTDUJAVTyxSp5xQX2kf94hCGCnBMs2dlK3KTkii4RwB/CwX9uVitxxe9X2hQGRQT4VgiNohu1BieE3frLHVl6YC0CUfHfGeB54VOvkRRl4CN4yL164O/DIAXC2Xo7SE8IEFBeBhVaCACCzKV4AZ/Q4CHhXY6nEeFw4FTAgPyiRBxcBAvNnfnKSLnkVLDVFAzOgBVYYN/NzC/DgA1poUGRFleo0OBRJCBDzLFHyLiShNqbGMtv4B3pIkDu5hPrRNQo5jRexeIG0kZAyA5mEE2DlejOAVqIHleIXS2CgBQOwfV24/5W3sD6scjSUV3nll5J42AgttTRR5AEegABJc0GEoIzrtYEQ8AVstQ8jADKgOQhOA4+uqC7nI41FcVJFg32cd5s5tn+fFG++wGXLOBMgMDhFAHJdsE1dAAZUQEuQkAEmMCYpl3bpIwxAsG6DoIcSMgcp91CDsCEQMHtVNQIjQAUaswImhxKIOHXoSQDyk3C7sIF0OXXl2QiSCJ2TQJvLcAI8AnYJYHL5oZsSgoF5oT/PGXZJ2Zyi2AvWiZ4TmQm3wS/MZQkiUGxw0HuDwJzbcggLx3H7WRs24Inc9qF8RKHRQJsTChLR0Q1KAAMlSg78pARwQBYPkW1KtEKjeAJdpf8SIkqjfwAddCA9OvqjtAB2jwSkRNoKKdd9RZqkptBePGCXJxKdShqlnCBiQuc1UnqlndBEefIqNAMYWPqlmbA3sVIwWgamZioJTYQtPHembAoJ1YJ0sfJhbeoJPOqj2PEv2NITljannxA9Q8aQLaGdekGKr5IolsOefJoJ8OcHEudFUFoWO1EEaolnZJOo+GEiTWqloQFX07SIj2qplDCSAwImXeoHm6YX+ogFm7hSoMoJ8EAFHTIP++UiZMobQqp6rboJqzIwHQACehmRqIEdjiWouVoJhLJd7rgna7oIXOVVOFEASOSYxVoJlfRAFPY9ZYoIjrWa04o43lKSOdLAYXworYOgj3nUrTfTEdO0H5lzJzgyG9ZDczuRbBeIroiDFr/5FcEkDxdRlkMkEq8CN/Fpr7wBf1gYmy2hjjS3NqqVNwR7M9FUbS3xd4aQQWJoJXz2sAejjIz6B9GKqIRAPNdSaE+osYzSoG4FCaSILbxnsma6gdciFQ/oslgalySZLQFJs2AqLVjgBRlmEpGns1c6kDMotGfqWNWAT0ZrpmBHsUv7pcz0tFI7tVRbtVZ7tVibtVq7tVzbtV4bpYEAACH5BAUyAH8ALCkABQD9AGIAAAf/gH+Cg4SFhoeIiYqLjH8LjZCRkpOUlZaXmJmam4NtGCkYbZyjpKWmp6ipi3opJR8lKaKqs7S1trebejVTN083JRgFuMPExcapFRJTP09iT1IpRsfT1NXWiLoGQWdhaUcCANfi4+S1GCU/SWhmBgY1FuXx8vOWGykfzX1lQdDS9P8A51WwUIEQHzw3DJjp4+xDikcBI0qcViFAihopAhT8sydLOjV9qtyYImGiyZO3AuD5YOADngB/7G15sqbPhCg/suxBybNnqQY1Pvww8MNhm4M30sTpQybJjwMRfEqdWilZlqRm0tw44OTcR6ZOoVIdS1ZRtiBrbubccy8f2KdR/yUN3Fi2rrwWMTyqawq3RhoDbvq8FQupAVuMGu0qHgc0Dc0+3Y7gASDgSJowgvkSZgSgRhaWLiNAXEz62LkbY9j0cWMgTY0AB24keZM5bNxFclJcfUJ0iwCYpYMPs4dPzII+a544jHAgHZnacBtFwHPEwBozY4rWaCD8VoMAVwJwr/sAocI+C6rkvMLcOfTNifjU2CL7uZsxvyTQ7U6qzvcGdQRQwwFZHFBDBE2QlcwySYCkWQTtJfEcZN7gEYEE4TWwnyB8pLDMGEuhJ0YQ7ujBHykFPJCCAAcIsOIHN/xwwxZ4xLDBWG3UoE0ZgkU2WYQT+njAFAXWIIEsggjIi/8BZxwnGBpOAXPiKE4IMMURNxwxhVBjVIFfGgfE0AJVTsSmjmDsuGMBkIKx5o2MMhoACx8cBjWUGCAJJlhDKWw4ZSVt3DNUEkQlVcYCcYzxRBoCPEBVRz9EMYFg+/RzhUdVOJncoFVUkUQQI8US6Idn5KlnH2m+8ycmBWAQWxplvHGGomJM2gcb2ZEkjE8FKHNDFXqKpKuvwKJXRRBJlPHcAmiIYcAvGEhQQkJNnqpnZOAQM8EmC4xmC1BSPCEperNipmel0UhlRApSBMGjYMKWRKxgbyRx5qlq8CmANnhaey4/6XrH1h7jAfoJKEjO0uq0Y5iLXmCnYhuOTxv4Bdj/e1HNi+q91qYqFMfWquGUrrc44dkHWdTgBKCtfPBKLLWA24yT/vboTbY+UWaZuQ/+ofEaaNRM4RHTwir0Amc8i4ejtgQKoy9GTZLMtE/4IiUtsKHmsNDJ9SOVzpcJhqtkfPTKC7BqqCa0m47VWjMZs/4wRQo32pJ1GmtodXUkZ4nB55izXPpDpqcu4AbNuK61a09Zz2bzNwDY0y6PeZJhRhls0Jwcl6otYEanVayxBqHa0dm0oJLy6e0iVqWDhps11J3KAm31e+0Y1ea7aA0mSsXm0OA4gVDYgsVBaBBjuC1ynGe0id8NvTzxg5av4XL3QvFKclZN6PqjymkGiBF0/x8iP4E7G87+IiYiq9PzO5Q34OGEoA2iiV91T0iI6rP5g5T4B1PYEsrwkILe2SI3QpFUetYTiQJA6kxneMIWUpCgWYzqBsgKgxqSFiPz+WJuCevEJ0IREI2Rb2Q1KNq7sPMD+mTQJjj5QcNs4gxGSUACKUjBHvQgh2HogTrn6RkkAhWumoRkJCWpRYdKYIBFkS6A3kjDnA4RKFfAIoTxMKE+npWGtk0qUXBKg/jQlAYZvqsMelvfBPxkiwc+R4iCaEIDnEAQQ5QpKebKXtMkcAApxGgkNbhCDfBQgxhg8Q8L6wW0FicPLeZLUahRDZR4k4QqmMFWfMHdccKQnahNI/83MzGiEJsQgRURUgIFQ+QVljGuI5IEF0b4BB5KQEA+tGADfNgA4AwhM2dAo4f00CJ62HCGKgRGDZ06gxnQQLMFrMEAmjzhMwSwMmr80DIhEuJ0toAlOVVPELkJV/PghURIDMQJDaigJQqASwzkshFWwWOFJjYPYfpLDTTr2BiiYC6kPesAwSBGtwjxOx+FAyj0ScOnbvCBAz3imsSDoyIsIIFBuigCdfCOjtAiUXIUYF3FEZpI9YSGKFxSMEjLFd2G4YkcktBsv7rWzQCQSBA1Kzu+gcnvOnqIqT3rCDRKQSq/N6292CYe38Ehu9w1UpEugA22skncGmq6W1TRZXP/WtfkZAo5Is6MXJ3knQl5aoizJEErREtBVUsxl5jUbgFknQYpBzQFKUzhLxBr6kgXEAYxlLGhwLnF1KIXqorhlavguNvW7iO3HIYUY4vAi17QYLxnzU12nDDMRXSIlCAeVRwUxQN9fgAqGapNrzXjqxggCVhiBGBfQfDbP2NQGeIBDwCoiyq5DCCZpb5rMLdBRGMe04c3pA+gjMRERU7WkpQxCCTwk584jCCtZ3WpDJ4yDmqtxSw3eMkXUoBFNXEhn4+hoXyMqq3DsHU9f/FlbluFrCJOkxo9lU8KvOOESp7WxBbOZJwSK8RHjZBcWrTqANpIQhycRAYnLUC3R3ud/6cKFd4akHAYSkLNuxI3BfUiNrc124c74gtcRRDnq7f7wd4wYTIuXWcN2WnHQm47iBQpVQIPKHAqXhsukOlpAWLg59HQN+E4fcBAGGiAjlWxgAgEJSHapRRvqWNbbJlnxv6KLonjyqEr+4tPbJSE02RoBieVgYvm6t4gHmAlKdi1UbUoQHlluLVTzcp8YogDGsjA5zB4V1FGNlBGlFyM125Bhmsw1VuysDPEoqN+NVteCbb8WUSs8isda4eqLoGXolVLMMsjXrx2tSDSBkFuEljyKDyxCw0LjYVSYIZC7XXWQqWhSIMOsxLtFE1rba7RxbtZc/QnNGGRuF5bCawhmv+Qgv/WbGx4WCsldOFFa4kkbPWKjiAssNEyoAuYpqhAAz7Rx6GsIZ8kdcoWUsjNGP1gemk4ciDFo2tb2ONDec00b22LLiCKYUL+MjZTH4ezQ9CuOIqWbyXqoBvTeg5z5DzTmb9hQOHJBg0GLYV/LJLCp+EuT2jwdhnCYIZPGcBCnxAAHg7AckIOepfTODC10M1VYOsDYLpJiI8HQ+IAI6IF4PMxsg+g7EnooTLW6cOskKWGeuHuLXPLqCCApJkkw3wSAwZAANjCIpb0Ig38PM4CyvCpIAThL0MpgX7+IEcnQCgCkbs6NeTT44Sfyk02j+AEcctoZI1PT5ohcRxuNtT/QehBkHjghd8jNlNKFEAOAMhLOt7QFBI1qOTVmvjSCDGv9DzDQBLAQAT4AIDSm/70pQ/A2/dwwxyyKAvtHpQYTgrWobi5Oi6RADyuUYA2OIH1EoiAHjIqZw/R2akNsXn2cMtEZAF8aHggsZrtuIsoNp/Y+1PTJDYgywM4xohh8DZt9twjlYL74G7hpC/SMIUSHAAPAoi//Ocff5azPAsBvH0HFWpMZp6KhR/gIiuCGPWGCwUwbilAIAHUIilwQ63GJCOVKL8AbGqhE9smLdVxbv8CDSS2OSmwLYUwZh4kRRmoJx5YgIXQIX10BDJSXyLVFNPENIKgVQMHGd/lbkeQ/4M6uIM66G7vBj1mp1BRsAZx8AY0l22AZQRGAAB1dA2sNml/FCNHAEB1BWV2l24z4mHFlQTJNggWkHP3skDwNXALlAVXYAgVEAOeBm1nA2pOYYGHAHkQIh4Z1SG84ET28nf35CxHgFyEQIO/NUzFZC9j0EWGeIiGSGtJEAWd4m1h8AYQVjh8+BLx0ALzA4WLwogT5gsYlDx5gihioExh4GcmhwdUZi6D9w0FIyDmJTb4cQC+RS9cSHSGoBJeFF1tYzPxI20FoAfdx3IuUlFLkgRhQAZv8IipFQaEcgNZkALgNoOxGGlkwAajWI3WWI2Ux2eROFL38QspIHXjsAG05f9xYhAGtvIGZrAGjRgGDnZnvNFFRCEnfOQeyCFB35gkvPZbyeEaWsgOqlgIrGhayEEinCMYXbNSg8B97MaCMjKFW2KF7uUGZWAGcVAGq/VBKUBPgwA2dbZdHilS/7Md5UBR3vcDYsSO2xU3W7AFvGUZARh8w/Ycy2OBBRCQvcZJOREDp7gnynGPglAHTsYlC/FerraFijMIKhhreEgonOiJ/lJy2tAaQQBesCht26Yj5/GRWik0uLIovzGS1WU+ZbCNrxZWFxF/GOEECxJT+7OLFRABAsAlnwZkz3AgMdkHUKJiGDAIDZACoiVDmcdbUOYkSUNxg5BheBYHfIaOYtD/KYfDXXFzBFLAW1LwChaGWX8YjVu5mQ+jKGCyPuFYXchyWqiVl+sWAE1gAaWnS38wAW1RE3RpFBLwl72mD/gBDJAyLiKWXwGSQlgSTdlWHbbDYT5ZXjrXkf4yAXx2Uy1EQDUggEmmaq6JD0bEmVrJnJ+JmdWAFwi2eB4pMiRiIYhgWBfDSdDSCkQxBoeiJwC4HbUDdfrRl3GpcyHiTLyFLLSBl0mwO73Tl7zglE0VB1FAa6DSUBEgBxbQAEbQPofgRta5XcwyOgUqADZSDq/lGDu3V+mjdmHGkRPgSzXwZMiCZaiCU78BiEo3ZQ9QRSyYPPmZUhh0L2xgcmEyJgw3/y3WQXOQiR8/6E1FBwnXZACB+KA1w5ifknavIXfVABQF6ZEwOje7dwgceQZ6Yydi9HcTUAY4ZSHsZDFuwEJzIwdB95h4CWOkdSZZqijyWDcqIZxXWDgq2XJGUniQkBsfUmZEii/rIAZMmRApg0ryQF/5plcpVTqKoFWLIj0OwTBnYCsTYAZRUEY0EgEF0QKC0g4txDsVUDv5GXILdXG34lcmeQC6Jwhj5jgjtUFhBSF0hIKKwGaHljwatJlwhXEWaS/9NYUlYCR64KrFwGwzEWWoVaitpQgHJgWSOQUYURzd8jqRKiMBSKmDUCUf8Beh8QfcJmNkEAd8emot0QxhAP9jUEOhsnNHaUCiNaOMRFGsm1AA0/E0/HcGE3mN9OptxeQpZzWVRlYCLpJkvmoMDVBbS2E591oFZ1CEDratq6UdP3oIsbQiKXAFvsgwnUI6DAWLTsBIlngRBPgHmyoUBnBW0mMAHUY1jmGS4gVzuamc6dgp1zGKcSCugNSwyiUgUCgjT0AiiLizZucLPyiZr+ByGDB8AZGtCkF2TQQ9X1dJoCOyDPVNjfBRAEBgf8Ck7pYQR5YRh/QHt9SESbISLAhUu4pjrYCsUpAyhmRHr3IGfdoLrdFF0iMFVYkKCDhLU7AFk8mDeutmW0Ak7wedrToRHzsUpwZUAXS3WCIjOLj/BbtKs5EgIASCa06wtYpQEX75fqDQq3/QUi6yQ0oqgtNDhSyhg1uQMhignSjSTkr1nPRHfznUgOzhBFPLoBGxXwZgVwR0Qzj0egFUIASUZJvwHVeQIf8ahwAAd8+ISEtItYlgMnc7BbmLQ6zbuXqgaqfQBEagmqh3egGQS+pEFZaLETgGbht3BTfEHgCQvHVxeBHLQ4IwEKWXTuQgn+9XSJTLEwPBvKtyCN/7DyyaJVKkVvs7wP/QaToHSXNjlQS8wNVAbc3wBuhjWTDDwBRMDa3jgvnyLCUAmhXcwT60UdVJPjUkkh5cwrXQOj6GK11owiycCkChDSGMUuphhi3M/x8bl0tKOguNo4cKV8NlcUs4TL+ElLa4IDiEk2mSoZE+TBXiOEgY0QpYYhlTZAvTSVynohYOob5L3BNNEAPe55IHUB1JgMATXAuQgju65QZaQYtbPBbT4RhjQBQ9BsEbysGzoAuHJkZqg4Rl3MY+gVCRxFgzJMK7Q6eoEJS9oJ7NwlvU5MdTUVMhgh0a6IorbAuXWEbIAiqwAI6OzBO9RDNmkJ8yzEDGqoTWK2a0NQXPIidC1cm8Ql/I+WMzfIaIYGM5hGM5PAkt8AAVdUr368oAgajCWjPww8aHAJd19WYVugnn5LXAjBIcaS1sYCpARiIkXFbzYWqjGgPe88wUfNkQR+CCgvGhttONHBqHDaeeWroofujNFGxY5hMiq/EX4tOehlweJXgrioJfBuTOBMydWjEGh4OTMdobX4nODAJwODkFtOzPCyyOtPld4bXKoUG7QTqkekdBDs3ApDSfMiK3vdyxiOCgp5KKAmDIG30iCwC5RYIB2Ru4ifCxVmyC9ti/Kb2/wisep0wIRouufAGHN+3NMi0GpPlMktHPQQ3MpyGWk4KTzajFSe3HVVRGYoQddYnUUe3KbTCObvsDchtQWe3OG+sKLYEHLh3WG91SIo3WG91WhRAIADs=" alt="" width="187" height="46"></font><p class="MsoNormal"><font size="6"><span dir="RTL" style="font-family:IranNastaliq; mso-bidi-language:FA" lang="FA"></span></font></p><font size="6"> </font> <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="false" DefSemiHidden="false" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="371"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="header"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footer"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index heading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of figures"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope address"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope return"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="line number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="page number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of authorities"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="macro"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toa heading"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Closing"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Signature"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Message Header"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Salutation"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Date"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Note Heading"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Block Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Hyperlink"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="FollowedHyperlink"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Document Map"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Plain Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="E-mail Signature"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Top of Form"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Bottom of Form"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal (Web)"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Acronym"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Address"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Cite"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Code"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Definition"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Keyboard"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Preformatted"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Sample"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Typewriter"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Variable"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Table"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation subject"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="No List"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Contemporary"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Elegant"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Professional"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Balloon Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Theme"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="41" Name="Plain Table 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="42" Name="Plain Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="43" Name="Plain Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="44" Name="Plain Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="45" Name="Plain Table 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="40" Name="Grid Table Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 6"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--></div> text/html 2018-08-24T16:29:03+01:00 mynicedream.mihanblog.com رویــــROYAــا دوست http://mynicedream.mihanblog.com/post/1956 <font size="6"> </font><div align="center"><font size="6"><span style="font-family:IranNastaliq"></span><br><span style="font-family:IranNastaliq"></span></font><p class="MsoHeader"><font size="6"><span style="font-family:IranNastaliq"> <span dir="RTL" lang="AR-SA">نازنینا، دوست یعنی انتخاب</span><br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">یعنی از بنده سلام از تو جواب</span><br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">دوست یعنی دل به ما بستی رفیق؟</span><br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">دوست یعنی یاد ما هستی رفیق؟</span><br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">دوست یعنی مطلبت را دیده ام</span><br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">یعنی احوال تو را پرسیده ام</span><br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">دوست یعنی در رفاقت كاملی</span><br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">دوست یعنی: نیستی و... در دلی</span><br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">دوست یعنی: دوستی را لایقم؟</span><br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">تو حقیقت، من مجازی عاشقم</span><br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">دوست یعنی كار و بارم خوب نیست</span><br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">تو نباشی، روزگارم خوب نیست</span><br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">دوست یعنی بغض لبخندم شكست</span><br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">دوری و جای تو گلدانی نشست</span><br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">دوست یعنی مثل جان و در تنی</span><br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">دوست یعنی خوب شد تو با منی</span><br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">دوست یعنی حسرت و لبخند و آه</span><br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">می شوم دلتنگ رویت گاه گاه</span><br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">دوست یعنی جای پایت بر دل است</span><br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">دوری از تو جان شیرین مشكل است</span><br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">دوست یعنی نكته های پیچ پیچ</span><br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">دوست یعنی جز محبت، هیچ هیچ</span><br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">دوست یعنی از سكوت من بخوان</span><br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">دوست یعنی در كنار من بمان</span><br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">دوست یعنی خنده های ریز ریز</span><br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">دوست یعنی دوستت دارم عزیز</span><br></span><span style="font-family:IranNastaliq"><font color="#CC0000"><span dir="RTL" style="font-family:IranNastaliq" lang="AR-SA">سیمین دانشور</span></font></span></font></p><p class="MsoHeader"><font size="6"><span style="font-family:IranNastaliq"><font color="#CC0000"><span dir="RTL" style="font-family:IranNastaliq" lang="AR-SA"><img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhRwFuAOZ/AMZ+5bFL3psA4/9/KP8sLP35/boA/KQA7f+fJP8bG/9hYfjv/f9XV8qJ5v//Qbxn4f+/K6s93JUC1/Hf/f//Re7a9dOc6f//NaQp2/+9vf/vRNmr7P/fNv//OP/vNLIA9v9gF///PP/c3P9/Hf80NKgA8P+Bgf+dnf/t7ZYA2v//Sf8EBP+/NPXo+f+PJv//Nv9AQJwW2P//Ov/PNv//U5gA3v/MzL8A///Dw//vPP+jo///Tf+vJ//fRv9QFMAA//+trbwA/P+1tf//Pv9wcP8wDOG977wA/v+NjbUA+/8QBv9AEv/PLejM8rhc4L4A/f8gB7QA+7cA+a4A9P9wHLIA+v+vNZoO1/9ADqsA8v+fMLUA+P+PH//vT//fL/9wF/+/QdB//LUQ+rcA/OW//b9A+8dg+7ww+9qf/bgA/OvP/rgg+9WP/NCV6MNQ/N+v/f98fMtw/N+47v+Tk/9NTebI8f/V1f/19Z4A5//l5cN3458d2b9t4v////8AAP///yH/C05FVFNDQVBFMi4wAwEAAAAh+QQFMgB/ACwAAAAARwFuAAAH/4B/goOEhYaHiImKi4yNjo+QkZKTlJWWl5iZmpucnZ6foKGio6SlpqeoqaqrrK2ur7CxsrO0tba3uLm6u7y9vr/AgijBxMXGujgEfgQ4x87P0Kc6Sn7VBNHY2dqX1H7dGdvh4uOFJ9VFI9Um5Ozt0cp+CCDVJ+7297921UoXWNXg+AIKrEWkGogL3YYNXMiQlIgTIgolqMbkQjU/DTNq5FSwGpFBNqpB6eClWoKNKFNKEnKxWrM/Hb90gFANhsqbOBNN9DPPjwJB8JjMrJmzaFFzfqCU9HMSxT4ZMmj6sWm0asqdCKTaBFLNR4gQWiU9jGi1LDSuSTuk8wPnj4lqI/++hn0kZKefj2bzFoPHpYOPakD+0KnGQy5RR3nsqtPL2Jc+bx46QKkWEUY1CIanPlIgsqcfIY1D5+oIooOHfYIs+8EM9jAjHRcx/10mWpEQOkrogK5NqsBFoXNVs17blhGOFdWofPXQrR7vO0joILkzp6VP3qOQYumgtlpx4UOGELec23khHcj9FMnxNQQCa7yrX+xmnSr2T5zjdZDR07lqFg44MJt1y7wkCGz7zNCeDB10Q1ZjOBBYDRYeUHHRHPd9spMXMoTgjx8AdZNDgJNJ6McKLx13joIhMMhdf6IxMCEPRezDQQgdcHFRARly4ls17e0oyEUUUKDBRUuwoIL/Blp0c80f8KyHI3cvXHDBWus0xlI1HHpQY1wufghQj5lkMOFXQ1w0CJEUWFGNFirEGecMDsqnhFAdVGmllWKu8qAlKCiECjwjcGeaD4bmiSWZmqDlwxAOsOAam/PAKaec/V2EQAd7vmAoE0KiUhdTu02SjDUGkrKlEh5c8IKee1q5KKOYvOXHCAFKqtmQ1RQJhRZFBhvsWvBgYaWn+0HlpUepRNhSqpDAA58pg90a67VWljgmrZXYiisFLjD7x49+UDCDC8IGGOAQA3rjBXftyVXjiXakkl+JT0aClBIJmdKNB8geGhl3OjLFLSbV8kCBCgMs9oeZfixhbq4gLOEC/3stllhNXx54BoXGfujQ7EVe9BsJVrMFRopT3uDZYTpFeCADE92IfLAl/8XZsB9ZdoRrgBbO9y6oFxXRQQjttqSEzajkB8ILauorUj//mAKPEgh0SLR6XDh58yU5q6BFNT8568cMAXoW2wVqMxFCwdYlAEceqohA8mneSILVC/PaYIqKcDExr3UoKiLo14hcJOcMFwEBzxIODKE2XBcsBVcIHHSTpQh/pgKHQUPt+gjEI3UQ9d/SXrQCfcwkcmrriB/CZpFLWKcEB0MEPR8CVnqGxVcf5vvKThCEbp8j+RVqejWqyKi6yEAQoXIi0gof+5q9BktnSy4M8V5LIHhhpf9U6rG3lh/QshJSUpkd/4cNSChgXiHdcMDd6ahkQAQBRNTryKpVux4hLqKuAOXABTXyCtGKAAIEtOoCpinReobAuGpgKBaf84NyWiO6P+THGqUSBMSK0KLlYcQXOyGOAAdYjfDEa0EdYALAYgWvnvwsB/NiwCyE8xUVCmJL1mHaHzIIprk44gQKQILfUoEUKBhRgCxTQgkTladrGQpN7wEBB4qEw2qswH+qCBQhyBUe8TgMSslBAH2y9AcectB9iiBBSxRwh0FVIyuuiV0BMgCx7WDrWIbqUAgg5QANuKAHcuLA4IR4ilMVSITVWEIZZwUxJWjASIvklR+G0L4jEgj/dqR4DKueeLPbWMcHgEyUIAcZoCLJaQew1MAA6MPIU6Tui39wlAtnlZ8BLCxOs1FCHqLIyTc6Aiu6w+UnxiII0hgvdh9sSV+OFi9CtvKXsNwBDWjQhVm2pJamsFM3bOKtYi7KbFuUkwbmBQeISbJFpEQEWqDwFR50Q4edGJVJpkGRDnzvJ1+T40U+xCpWqktYccrmNrmphaSBMhVA1EIF/TAHb7VnUU5DqAp0BaJIfuWZjOBLe7YGzkp0REJG6w7PvuY8Dc4QAh4IQSE58EqFLpShSVtGCCGaHomB6yIWZRCWHuMHDhw0WLXzg3amFE9DiDKmF51WJhCUFBCArDQq/2XjNvaYAR6lQj76sdLRHGAkagzgpjftggvo0xLduIKqlkSqd+BiKCyRBk0FdMA/J8SdCzS1EHd9oYMyYTYQjGgISb1VnvoUDrBSVFQXKZRYZbqwwSmBCloAg2YHkFM/0OEEh1uFrZIyg2BFyiR0lZU6ggKvFxKtWHr6KyG64bYXwggTUTosBSNbpVBpg1y+HQV6JlQlT1FWBZMz0T4+G1pWULUIl1QXJ0E2gj19oRpIEI6rAmYo6xjLSjyoBh0WsT6jQaVFDCoYXiyBoNu58CuRvUB4O5gN7TBWFDhoKRRaZdxWjq0aOkiddegwvVjYIT0+kO5XGKS26npKTBlUAv8E/miRlmDhVS+YVSKiiKdEydYRd9gJF3IAAixMU1NU8wMSxJEfBPjwEyg4QeqKUJELIAALS1jCCDyDF/gpAAZAhgMQmgsL501wwVW8UkuU1wExJUZTVDQeX7mjYeqhOFbzHa8lkCCSEAyOCfMtgl8vUsdwCEdXcMQE/Kq15FZ54EMEIkEwqMqivrqKO+0agSD79gcc2AUBL9TKmRh0XRUvInrpiUesqjyJnfCAfH5gwjxiluLihIOARxJvgSXBVRPQQTH70GKeliWh9foCcHFJ8n6+kgO2xgW+zBNEHgS6mjI6gDhnatF9DcHPatAaAhi+rSQyAAfV0FMtWMACD2z/XDyV+oFu4YgiWXd2EQLAgAgmyLa2t51tOgAZBqAmkA8QwB4Gse1CfDQBRG6RAQXsBAZIiEgBhJAeoxWXmuoKGqHCwwGTFEKgUBhRgJLqTk7KoESdG4TZLgJwQyFcEnZo6caSzN3QPVYc7iQrw5TL8Y4nhQpWiG4J5XuRks5CCAI20Z0mS8gi/ZdncAlPlgvx5HgUKdMdjRgn8aYEK3PNIxfhDtFOEgnAtYR3EKTmSO9Jjj5qfAdqHZzHTZTjAVgBkUWKHI6sxBxx4cKRHl/5BSqkBAYOgLMXUQARwxO0FROCqsD6qWcLHoKZH6IjSvDCXr3RorWYuhA2KDYMpBMR/3pHFgI8GAEPVm3QHJwvAdDG+IQghU1YzgAMLji75jeveStoFgw9oAEs45R1B3xUrH6xRplv4VglDCD0NLCCVSM5ghmSWkJyBk8ISrTEAyEpWCUCQjlD0BO3n+ciXLgAyPzAha9o6xAB7vidOHVnsPhgCSCgwhLoUzhyWFSm17xUQrNJ/mxeyrRaZ5CeVg23ndJCNd4YgAbIT3oKRE4GVeqA1K2TJR4O/e1FkwNFsjMnQURfMVjHZxBjdiK5Nl9ERwgRF3ZMsH5Hk1wXwQBgNA5I8TStNUjWdFTCUnrSVUzqB0gdEh7hcka2QGtLQFP1V3ojtx+eoQM2cALZNmTY4/8HX9ET6wVW6xEgGlAzbXQZ7iFVgnAHH0RpcAYZXzEvxvdDiXZZLMACPAAC3eADD+QpMtBFEkIA7id5fvBdnaJKq/RC8eIiSXZngkRIOTAgaSYLtOYCeaV1JXRvRQhgiWA37NN1fuA/JzVBAzctO8EBMvAh84NyRdMq87UPtVUwSrB6fwBEtxIekUOCSeYFEAABanQRRJABJ4AEGUBk46CHUAAVaAgr14Jhr/JHyIJX10QBTXIRbxgL8AdoMEQlewIvu+V1h+AoKnUNYEchaOIZoBFFUREqdzBafvAFXAcyPAAV3xMyhAA40ydILqInnqI735QRxENI7zVFhqKK3LX/Si3nSkuiBSCjVbUwWgiwilbEHSdoQN0gZ4rgLSVTDUJAVTyxSp5xQX2kf94hCGCnBMs2dlK3KTkii4RwB/CwX9uVitxxe9X2hQGRQT4VgiNohu1BieE3frLHVl6YC0CUfHfGeB54VOvkRRl4CN4yL164O/DIAXC2Xo7SE8IEFBeBhVaCACCzKV4AZ/Q4CHhXY6nEeFw4FTAgPyiRBxcBAvNnfnKSLnkVLDVFAzOgBVYYN/NzC/DgA1poUGRFleo0OBRJCBDzLFHyLiShNqbGMtv4B3pIkDu5hPrRNQo5jRexeIG0kZAyA5mEE2DlejOAVqIHleIXS2CgBQOwfV24/5W3sD6scjSUV3nll5J42AgttTRR5AEegABJc0GEoIzrtYEQ8AVstQ8jADKgOQhOA4+uqC7nI41FcVJFg32cd5s5tn+fFG++wGXLOBMgMDhFAHJdsE1dAAZUQEuQkAEmMCYpl3bpIwxAsG6DoIcSMgcp91CDsCEQMHtVNQIjQAUaswImhxKIOHXoSQDyk3C7sIF0OXXl2QiSCJ2TQJvLcAI8AnYJYHL5oZsSgoF5oT/PGXZJ2Zyi2AvWiZ4TmQm3wS/MZQkiUGxw0HuDwJzbcggLx3H7WRs24Inc9qF8RKHRQJsTChLR0Q1KAAMlSg78pARwQBYPkW1KtEKjeAJdpf8SIkqjfwAddCA9OvqjtAB2jwSkRNoKKdd9RZqkptBePGCXJxKdShqlnCBiQuc1UnqlndBEefIqNAMYWPqlmbA3sVIwWgamZioJTYQtPHembAoJ1YJ0sfJhbeoJPOqj2PEv2NITljannxA9Q8aQLaGdekGKr5IolsOefJoJ8OcHEudFUFoWO1EEaolnZJOo+GEiTWqloQFX07SIj2qplDCSAwImXeoHm6YX+ogFm7hSoMoJ8EAFHTIP++UiZMobQqp6rboJqzIwHQACehmRqIEdjiWouVoJhLJd7rgna7oIXOVVOFEASOSYxVoJlfRAFPY9ZYoIjrWa04o43lKSOdLAYXworYOgj3nUrTfTEdO0H5lzJzgyG9ZDczuRbBeIroiDFr/5FcEkDxdRlkMkEq8CN/Fpr7wBf1gYmy2hjjS3NqqVNwR7M9FUbS3xd4aQQWJoJXz2sAejjIz6B9GKqIRAPNdSaE+osYzSoG4FCaSILbxnsma6gdciFQ/oslgalySZLQFJs2AqLVjgBRlmEpGns1c6kDMotGfqWNWAT0ZrpmBHsUv7pcz0tFI7tVRbtVZ7tVibtVq7tVzbtV4bpYEAACH5BAUyAH8ALCkABQD9AGIAAAf/gH+Cg4SFhoeIiYqLjH8LjZCRkpOUlZaXmJmam4NtGCkYbZyjpKWmp6ipi3opJR8lKaKqs7S1trebejVTN083JRgFuMPExcapFRJTP09iT1IpRsfT1NXWiLoGQWdhaUcCANfi4+S1GCU/SWhmBgY1FuXx8vOWGykfzX1lQdDS9P8A51WwUIEQHzw3DJjp4+xDikcBI0qcViFAihopAhT8sydLOjV9qtyYImGiyZO3AuD5YOADngB/7G15sqbPhCg/suxBybNnqQY1Pvww8MNhm4M30sTpQybJjwMRfEqdWilZlqRm0tw44OTcR6ZOoVIdS1ZRtiBrbubccy8f2KdR/yUN3Fi2rrwWMTyqawq3RhoDbvq8FQupAVuMGu0qHgc0Dc0+3Y7gASDgSJowgvkSZgSgRhaWLiNAXEz62LkbY9j0cWMgTY0AB24keZM5bNxFclJcfUJ0iwCYpYMPs4dPzII+a544jHAgHZnacBtFwHPEwBozY4rWaCD8VoMAVwJwr/sAocI+C6rkvMLcOfTNifjU2CL7uZsxvyTQ7U6qzvcGdQRQwwFZHFBDBE2QlcwySYCkWQTtJfEcZN7gEYEE4TWwnyB8pLDMGEuhJ0YQ7ujBHykFPJCCAAcIsOIHN/xwwxZ4xLDBWG3UoE0ZgkU2WYQT+njAFAXWIIEsggjIi/8BZxwnGBpOAXPiKE4IMMURNxwxhVBjVIFfGgfE0AJVTsSmjmDsuGMBkIKx5o2MMhoACx8cBjWUGCAJJlhDKWw4ZSVt3DNUEkQlVcYCcYzxRBoCPEBVRz9EMYFg+/RzhUdVOJncoFVUkUQQI8US6Idn5KlnH2m+8ycmBWAQWxplvHGGomJM2gcb2ZEkjE8FKHNDFXqKpKuvwKJXRRBJlPHcAmiIYcAvGEhQQkJNnqpnZOAQM8EmC4xmC1BSPCEperNipmel0UhlRApSBMGjYMKWRKxgbyRx5qlq8CmANnhaey4/6XrH1h7jAfoJKEjO0uq0Y5iLXmCnYhuOTxv4Bdj/e1HNi+q91qYqFMfWquGUrrc44dkHWdTgBKCtfPBKLLWA24yT/vboTbY+UWaZuQ/+ofEaaNRM4RHTwir0Amc8i4ejtgQKoy9GTZLMtE/4IiUtsKHmsNDJ9SOVzpcJhqtkfPTKC7BqqCa0m47VWjMZs/4wRQo32pJ1GmtodXUkZ4nB55izXPpDpqcu4AbNuK61a09Zz2bzNwDY0y6PeZJhRhls0Jwcl6otYEanVayxBqHa0dm0oJLy6e0iVqWDhps11J3KAm31e+0Y1ea7aA0mSsXm0OA4gVDYgsVBaBBjuC1ynGe0id8NvTzxg5av4XL3QvFKclZN6PqjymkGiBF0/x8iP4E7G87+IiYiq9PzO5Q34OGEoA2iiV91T0iI6rP5g5T4B1PYEsrwkILe2SI3QpFUetYTiQJA6kxneMIWUpCgWYzqBsgKgxqSFiPz+WJuCevEJ0IREI2Rb2Q1KNq7sPMD+mTQJjj5QcNs4gxGSUACKUjBHvQgh2HogTrn6RkkAhWumoRkJCWpRYdKYIBFkS6A3kjDnA4RKFfAIoTxMKE+npWGtk0qUXBKg/jQlAYZvqsMelvfBPxkiwc+R4iCaEIDnEAQQ5QpKebKXtMkcAApxGgkNbhCDfBQgxhg8Q8L6wW0FicPLeZLUahRDZR4k4QqmMFWfMHdccKQnahNI/83MzGiEJsQgRURUgIFQ+QVljGuI5IEF0b4BB5KQEA+tGADfNgA4AwhM2dAo4f00CJ62HCGKgRGDZ06gxnQQLMFrMEAmjzhMwSwMmr80DIhEuJ0toAlOVVPELkJV/PghURIDMQJDaigJQqASwzkshFWwWOFJjYPYfpLDTTr2BiiYC6kPesAwSBGtwjxOx+FAyj0ScOnbvCBAz3imsSDoyIsIIFBuigCdfCOjtAiUXIUYF3FEZpI9YSGKFxSMEjLFd2G4YkcktBsv7rWzQCQSBA1Kzu+gcnvOnqIqT3rCDRKQSq/N6292CYe38Ehu9w1UpEugA22skncGmq6W1TRZXP/WtfkZAo5Is6MXJ3knQl5aoizJEErREtBVUsxl5jUbgFknQYpBzQFKUzhLxBr6kgXEAYxlLGhwLnF1KIXqorhlavguNvW7iO3HIYUY4vAi17QYLxnzU12nDDMRXSIlCAeVRwUxQN9fgAqGapNrzXjqxggCVhiBGBfQfDbP2NQGeIBDwCoiyq5DCCZpb5rMLdBRGMe04c3pA+gjMRERU7WkpQxCCTwk584jCCtZ3WpDJ4yDmqtxSw3eMkXUoBFNXEhn4+hoXyMqq3DsHU9f/FlbluFrCJOkxo9lU8KvOOESp7WxBbOZJwSK8RHjZBcWrTqANpIQhycRAYnLUC3R3ud/6cKFd4akHAYSkLNuxI3BfUiNrc124c74gtcRRDnq7f7wd4wYTIuXWcN2WnHQm47iBQpVQIPKHAqXhsukOlpAWLg59HQN+E4fcBAGGiAjlWxgAgEJSHapRRvqWNbbJlnxv6KLonjyqEr+4tPbJSE02RoBieVgYvm6t4gHmAlKdi1UbUoQHlluLVTzcp8YogDGsjA5zB4V1FGNlBGlFyM125Bhmsw1VuysDPEoqN+NVteCbb8WUSs8isda4eqLoGXolVLMMsjXrx2tSDSBkFuEljyKDyxCw0LjYVSYIZC7XXWQqWhSIMOsxLtFE1rba7RxbtZc/QnNGGRuF5bCawhmv+Qgv/WbGx4WCsldOFFa4kkbPWKjiAssNEyoAuYpqhAAz7Rx6GsIZ8kdcoWUsjNGP1gemk4ciDFo2tb2ONDec00b22LLiCKYUL+MjZTH4ezQ9CuOIqWbyXqoBvTeg5z5DzTmb9hQOHJBg0GLYV/LJLCp+EuT2jwdhnCYIZPGcBCnxAAHg7AckIOepfTODC10M1VYOsDYLpJiI8HQ+IAI6IF4PMxsg+g7EnooTLW6cOskKWGeuHuLXPLqCCApJkkw3wSAwZAANjCIpb0Ig38PM4CyvCpIAThL0MpgX7+IEcnQCgCkbs6NeTT44Sfyk02j+AEcctoZI1PT5ohcRxuNtT/QehBkHjghd8jNlNKFEAOAMhLOt7QFBI1qOTVmvjSCDGv9DzDQBLAQAT4AIDSm/70pQ/A2/dwwxyyKAvtHpQYTgrWobi5Oi6RADyuUYA2OIH1EoiAHjIqZw/R2akNsXn2cMtEZAF8aHggsZrtuIsoNp/Y+1PTJDYgywM4xohh8DZt9twjlYL74G7hpC/SMIUSHAAPAoi//Ocff5azPAsBvH0HFWpMZp6KhR/gIiuCGPWGCwUwbilAIAHUIilwQ63GJCOVKL8AbGqhE9smLdVxbv8CDSS2OSmwLYUwZh4kRRmoJx5YgIXQIX10BDJSXyLVFNPENIKgVQMHGd/lbkeQ/4M6uIM66G7vBj1mp1BRsAZx8AY0l22AZQRGAAB1dA2sNml/FCNHAEB1BWV2l24z4mHFlQTJNggWkHP3skDwNXALlAVXYAgVEAOeBm1nA2pOYYGHAHkQIh4Z1SG84ET28nf35CxHgFyEQIO/NUzFZC9j0EWGeIiGSGtJEAWd4m1h8AYQVjh8+BLx0ALzA4WLwogT5gsYlDx5gihioExh4GcmhwdUZi6D9w0FIyDmJTb4cQC+RS9cSHSGoBJeFF1tYzPxI20FoAfdx3IuUlFLkgRhQAZv8IipFQaEcgNZkALgNoOxGGlkwAajWI3WWI2Ux2eROFL38QspIHXjsAG05f9xYhAGtvIGZrAGjRgGDnZnvNFFRCEnfOQeyCFB35gkvPZbyeEaWsgOqlgIrGhayEEinCMYXbNSg8B97MaCMjKFW2KF7uUGZWAGcVAGq/VBKUBPgwA2dbZdHilS/7Md5UBR3vcDYsSO2xU3W7AFvGUZARh8w/Ycy2OBBRCQvcZJOREDp7gnynGPglAHTsYlC/FerraFijMIKhhreEgonOiJ/lJy2tAaQQBesCht26Yj5/GRWik0uLIovzGS1WU+ZbCNrxZWFxF/GOEECxJT+7OLFRABAsAlnwZkz3AgMdkHUKJiGDAIDZACoiVDmcdbUOYkSUNxg5BheBYHfIaOYtD/KYfDXXFzBFLAW1LwChaGWX8YjVu5mQ+jKGCyPuFYXchyWqiVl+sWAE1gAaWnS38wAW1RE3RpFBLwl72mD/gBDJAyLiKWXwGSQlgSTdlWHbbDYT5ZXjrXkf4yAXx2Uy1EQDUggEmmaq6JD0bEmVrJnJ+JmdWAFwi2eB4pMiRiIYhgWBfDSdDSCkQxBoeiJwC4HbUDdfrRl3GpcyHiTLyFLLSBl0mwO73Tl7zglE0VB1FAa6DSUBEgBxbQAEbQPofgRta5XcwyOgUqADZSDq/lGDu3V+mjdmHGkRPgSzXwZMiCZaiCU78BiEo3ZQ9QRSyYPPmZUhh0L2xgcmEyJgw3/y3WQXOQiR8/6E1FBwnXZACB+KA1w5ifknavIXfVABQF6ZEwOje7dwgceQZ6Yydi9HcTUAY4ZSHsZDFuwEJzIwdB95h4CWOkdSZZqijyWDcqIZxXWDgq2XJGUniQkBsfUmZEii/rIAZMmRApg0ryQF/5plcpVTqKoFWLIj0OwTBnYCsTYAZRUEY0EgEF0QKC0g4txDsVUDv5GXILdXG34lcmeQC6Jwhj5jgjtUFhBSF0hIKKwGaHljwatJlwhXEWaS/9NYUlYCR64KrFwGwzEWWoVaitpQgHJgWSOQUYURzd8jqRKiMBSKmDUCUf8Beh8QfcJmNkEAd8emot0QxhAP9jUEOhsnNHaUCiNaOMRFGsm1AA0/E0/HcGE3mN9OptxeQpZzWVRlYCLpJkvmoMDVBbS2E591oFZ1CEDratq6UdP3oIsbQiKXAFvsgwnUI6DAWLTsBIlngRBPgHmyoUBnBW0mMAHUY1jmGS4gVzuamc6dgp1zGKcSCugNSwyiUgUCgjT0AiiLizZucLPyiZr+ByGDB8AZGtCkF2TQQ9X1dJoCOyDPVNjfBRAEBgf8Ck7pYQR5YRh/QHt9SESbISLAhUu4pjrYCsUpAyhmRHr3IGfdoLrdFF0iMFVYkKCDhLU7AFk8mDeutmW0Ak7wedrToRHzsUpwZUAXS3WCIjOLj/BbtKs5EgIASCa06wtYpQEX75fqDQq3/QUi6yQ0oqgtNDhSyhg1uQMhignSjSTkr1nPRHfznUgOzhBFPLoBGxXwZgVwR0Qzj0egFUIASUZJvwHVeQIf8ahwAAd8+ISEtItYlgMnc7BbmLQ6zbuXqgaqfQBEagmqh3egGQS+pEFZaLETgGbht3BTfEHgCQvHVxeBHLQ4IwEKWXTuQgn+9XSJTLEwPBvKtyCN/7DyyaJVKkVvs7wP/QaToHSXNjlQS8wNVAbc3wBuhjWTDDwBRMDa3jgvnyLCUAmhXcwT60UdVJPjUkkh5cwrXQOj6GK11owiycCkChDSGMUuphhi3M/x8bl0tKOguNo4cKV8NlcUs4TL+ElLa4IDiEk2mSoZE+TBXiOEgY0QpYYhlTZAvTSVynohYOob5L3BNNEAPe55IHUB1JgMATXAuQgju65QZaQYtbPBbT4RhjQBQ9BsEbysGzoAuHJkZqg4Rl3MY+gVCRxFgzJMK7Q6eoEJS9oJ7NwlvU5MdTUVMhgh0a6IorbAuXWEbIAiqwAI6OzBO9RDNmkJ8yzEDGqoTWK2a0NQXPIidC1cm8Ql/I+WMzfIaIYGM5hGM5PAkt8AAVdUr368oAgajCWjPww8aHAJd19WYVugnn5LXAjBIcaS1sYCpARiIkXFbzYWqjGgPe88wUfNkQR+CCgvGhttONHBqHDaeeWroofujNFGxY5hMiq/EX4tOehlweJXgrioJfBuTOBMydWjEGh4OTMdobX4nODAJwODkFtOzPCyyOtPld4bXKoUG7QTqkekdBDs3ApDSfMiK3vdyxiOCgp5KKAmDIG30iCwC5RYIB2Ru4ifCxVmyC9ti/Kb2/wisep0wIRouufAGHN+3NMi0GpPlMktHPQQ3MpyGWk4KTzajFSe3HVVRGYoQddYnUUe3KbTCObvsDchtQWe3OG+sKLYEHLh3WG91SIo3WG91WhRAIADs=" alt="" width="280" height="94"></span></font></span></font></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="false" DefSemiHidden="false" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="371"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="header"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footer"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index heading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of figures"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope address"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope return"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="line number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="page number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of authorities"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="macro"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toa heading"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Closing"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Signature"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Message Header"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Salutation"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Date"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Note Heading"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Block Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Hyperlink"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="FollowedHyperlink"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Document Map"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Plain Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="E-mail Signature"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Top of Form"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Bottom of Form"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal (Web)"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Acronym"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Address"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Cite"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Code"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Definition"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Keyboard"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Preformatted"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Sample"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Typewriter"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Variable"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Table"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation subject"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="No List"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Contemporary"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Elegant"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Professional"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Balloon Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Theme"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="41" Name="Plain Table 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="42" Name="Plain Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="43" Name="Plain Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="44" Name="Plain Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="45" Name="Plain Table 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="40" Name="Grid Table Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 6"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--></div><font size="6"> </font> text/html 2018-07-26T03:21:31+01:00 mynicedream.mihanblog.com رویــــROYAــا براش متا سفم !!! http://mynicedream.mihanblog.com/post/1955 <div>ما به واسطه کسانی که ما را دوست دارند و کسانی که ما را دوست ندارند، شکل میگیریم. مهم تر از آن اینکه ما به واسطه ناراحتی های روانی که ادعا می کنند عشق هستند؛ ولی عزت نفس کم، رفتار وابستگی متقابل، بی اعتمادی به دیگران، مکانیسم های دفاعی و ترس و اضطراب را باعث می شوند، شکل می پذیریم.</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>عمده آنچه ما آن را عشق می نامیم، عشق نیست؛ بلکه فرافکنی های روان رنجور است و سوء استفاده و کنترل گری و سوء برخورد.</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>#پیتمن_مک_گی / معمای عشق</div><div>ترجمه: سید مرتضی نظری</div><div><br></div><div><br></div><div>پی نوشت رویRoya_ ا ؛&nbsp; حس سقوط به ته یک دره جهنمی را دارم&nbsp; از خواندن این نظریه بی رحمانه که با سنگدلی تمام&nbsp; عشق واقعی و محبت خالصانه و ناب&nbsp; و نایاب آدمها را ببازی و سخره میگیرد&nbsp;</div><div>برای نویسنده اش متاسف نیستم شاید که&nbsp; درج این نظریه .... تراوش یک ذهن پر بغض و منفی باشه نسبت به عده ای از آدمها که از دید این جناب&nbsp; نویسنده مردودند !!!</div><div><br></div><div>برای آن شخصی متاسفم که همه کشش های درونی آدمها&nbsp; را با این&nbsp; دید ظالمانه مینگرد و برای هم تپش قلب ها&nbsp; یک نسخه واحد می پیچد !!</div><div>متاسفم&nbsp; برای دل سیاه و پر کبنه کسی که&nbsp; عشق سر شار صادقانه یک عاشق را&nbsp; به</div><div>&nbsp;سخره گرفته باور نمیکند !&nbsp; و به آن با نیشخندی زهر آگین&nbsp; لبخندی جهنمی میزند .....!</div><div>دوباره نوشت رویا :</div><div><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px; text-align: justify;">فصل فصلِ زندگی را جستجو کردم</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px; text-align: justify;">ابر بسیار دیدم !</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px; text-align: justify;">اما هیچ بارانی چون تو</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px; text-align: justify;">مرا به دریا نبرد !</span></div><div><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px; text-align: justify;">*************</span></div><div><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px; text-align: justify;">خواستی باور کن&nbsp;</span></div><div><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px; text-align: justify;">نخواستی نکن !</span></div> text/html 2018-07-21T12:29:46+01:00 mynicedream.mihanblog.com رویــــROYAــا .... http://mynicedream.mihanblog.com/post/1953 <br><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px; text-align: justify;"> </span><div align="center"><p class="MsoHeader"><font size="6"><span dir="RTL" style="font-family:IranNastaliq" lang="AR-SA">گدایان بهر ِ روزی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family:Cambria"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span style="font-family:IranNastaliq"><br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">طفل خود را کور می خواهند</span></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family: Cambria"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span style="font-family:IranNastaliq"><br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">طبیبان جملگی</span></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family: Cambria"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span style="font-family:IranNastaliq"><br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">خلق را رنجور می خواهند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> ...</span><span style="font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family:Cambria">&nbsp;</span><span style="font-family:IranNastaliq"><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; گمانم<span dir="RTL" lang="AR-SA"> مرده شویان</span></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family: Cambria"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span style="font-family:IranNastaliq"><br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">راضی اند&nbsp; بر مُردن&nbsp; مردم</span></span><span style="font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family: Cambria"></span><span style="font-family:IranNastaliq"><br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">بنازم مطربان</span></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family: Cambria"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span style="font-family:IranNastaliq"><br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">کاین خلق را مسرور می خواهند </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>...</span><span style="font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family:Cambria"> </span><span style="font-family:IranNastaliq"><br> <font color="#CC0000"><span dir="RTL" lang="AR-SA">شیخ بهایی</span></font></span></font></p> <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="false" DefSemiHidden="false" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="371"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="header"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footer"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index heading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of figures"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope address"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope return"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="line number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="page number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of authorities"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="macro"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toa heading"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Closing"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Signature"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Message Header"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Salutation"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Date"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Note Heading"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Block Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Hyperlink"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="FollowedHyperlink"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Document Map"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Plain Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="E-mail Signature"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Top of Form"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Bottom of Form"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal (Web)"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Acronym"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Address"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Cite"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Code"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Definition"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Keyboard"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Preformatted"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Sample"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Typewriter"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Variable"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Table"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation subject"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="No List"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Contemporary"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Elegant"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Professional"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Balloon Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Theme"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="41" Name="Plain Table 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="42" Name="Plain Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="43" Name="Plain Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="44" Name="Plain Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="45" Name="Plain Table 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="40" Name="Grid Table Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 6"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--></span></div> text/html 2018-07-04T04:26:57+01:00 mynicedream.mihanblog.com رویــــROYAــا ... http://mynicedream.mihanblog.com/post/1952 <span style="font-size: 12px; text-align: justify;">قصه ها برای بیدار کردن ما نوشته شدند&nbsp;</span><br style="font-size: 12px; text-align: justify;"><br style="font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; text-align: justify;">اما تمام عمر ، ما برای خوابیدن از آنها استفاده کرده ایم</span><br style="font-size: 12px; text-align: justify;"><br> text/html 2018-05-27T14:54:40+01:00 mynicedream.mihanblog.com رویــــROYAــا سلام بر سید بزرگوار جناب محزونی http://mynicedream.mihanblog.com/post/1950 <p class="MsoNormal" align="center"><span dir="RTL" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:IranNastaliq;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><br></span></p><p class="MsoNormal" align="center"><span dir="RTL" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:IranNastaliq;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><font size="6">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; با&nbsp; درود فراوان<font color="#339999"><font color="#000000"> خدمت</font> <font color="#009900">استاد محزونی</font></font><font color="#009900">&nbsp; </font></font><br></span></p> <p class="MsoNormal" align="center"><span dir="RTL" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:IranNastaliq;mso-bidi-language:FA" lang="FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="mso-spacerun:yes"><br></span></span></p><p class="MsoNormal" align="center"><span dir="RTL" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:IranNastaliq;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes"> در پی&nbsp; سفر روحانی من به شهر مشهد مقدس&nbsp; و زیارت&nbsp; امام رضا علیه السلام <br></span></span></p><p class="MsoNormal" align="center"><span dir="RTL" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:IranNastaliq;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes"><br></span></span></p><p class="MsoNormal" align="center"><span dir="RTL" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:IranNastaliq;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;دیدار&nbsp; شما و خانواده&nbsp; محترمتان </span><span style="mso-spacerun:yes"></span>لذّت<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>مرا صد<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>چندان کرد<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; <br></span></span></p><p class="MsoNormal" align="center"><span dir="RTL" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:IranNastaliq;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></span></span></p> <p class="MsoNormal" align="center"><span dir="RTL" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:IranNastaliq;mso-bidi-language:FA" lang="FA">&nbsp;چگونه قدر دان محبت<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>شما باشم&nbsp; !؟ نمی دانم ! <br></span></p><p class="MsoNormal" align="center"><span dir="RTL" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:IranNastaliq;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><br></span></p><p class="MsoNormal" align="center"><span dir="RTL" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:IranNastaliq;mso-bidi-language:FA" lang="FA">&nbsp;افتخار دیدارتان برایم فراموش ناشدنی است <br></span></p><p class="MsoNormal" align="center"><span dir="RTL" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:IranNastaliq;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><br></span></p><p class="MsoNormal" align="center"><span dir="RTL" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:IranNastaliq;mso-bidi-language:FA" lang="FA">&nbsp; موفق وموید باشید&nbsp; و&nbsp; سر فراز و سلامت ...</span></p><p class="MsoNormal" align="center"><span dir="RTL" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:IranNastaliq;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><br></span></p><p class="MsoNormal" align="center"><span dir="RTL" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:IranNastaliq;mso-bidi-language:FA" lang="FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; انشاالّله ....</span></p><p class="MsoNormal" align="center"><span dir="RTL" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:IranNastaliq;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><br></span></p><p class="MsoNormal" align="center"><span dir="RTL" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:IranNastaliq;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><font size="6" color="#CC0000">ارادتمند شما رویا&nbsp; ....</font><br></span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="false" DefSemiHidden="false" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="371"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="header"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footer"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index heading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of figures"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope address"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope return"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="line number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="page number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of authorities"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="macro"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toa heading"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Closing"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Signature"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Message Header"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Salutation"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Date"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Note Heading"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Block Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Hyperlink"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="FollowedHyperlink"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Document Map"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Plain Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="E-mail Signature"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Top of Form"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Bottom of Form"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal (Web)"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Acronym"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Address"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Cite"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Code"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Definition"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Keyboard"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Preformatted"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Sample"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Typewriter"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Variable"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Table"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation subject"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="No List"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Contemporary"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Elegant"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Professional"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Balloon Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Theme"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="41" Name="Plain Table 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="42" Name="Plain Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="43" Name="Plain Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="44" Name="Plain Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="45" Name="Plain Table 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="40" Name="Grid Table Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 6"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> text/html 2018-05-16T20:04:45+01:00 mynicedream.mihanblog.com رویــــROYAــا حکایت مجنون http://mynicedream.mihanblog.com/post/1949 مجنون از راهی میگذشت.&nbsp;<div>جمعی نماز گذاشته بودند. مجنون از لا به لای نمازگزاران رد شد.&nbsp;</div><div>جماعت تند و تند نماز را تمام کردند.&nbsp;</div><div>همگی ریختند بر سر مجنون.&nbsp;&nbsp;</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>گفتند:</div><div>بی تربیت کافر شده ای.&nbsp;</div><div>مجنون گفت مگر چه گفتم؟!</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>گفتند:</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>مگر کوری که از لای صف نمازگزاران میگذری. مجنون گفت من چنان در فکر لیلی غرق بودم که وقتی میگذشتم حتی یک نمازگزار ندیدم.&nbsp;</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>شما چطور عاشق خدایید و در حال صحبت با خدا همگی مرا دیدید؟ text/html 2018-04-22T15:04:44+01:00 mynicedream.mihanblog.com رویــــROYAــا ... http://mynicedream.mihanblog.com/post/1948 <div align="center"><img src="http://vip.opload.ir/vipdl/95/12/mynicedream/7a8316be-1f44-4eb4-abe4-3f3014772df0.jpg" alt="" width="498" vspace="0" hspace="0" height="498" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><span class="messageBody"> <div class="text_exposed_root text_exposed" id="id_4cdecdfc030689544899509"><span dir="rtl"><br></span></div><div class="text_exposed_root text_exposed"><span dir="rtl">چقدر خواب ببینم که مال من شده ای؟<br>و شاه بیت غزل های لال من شده ای؟<br><br>چقدر خواب ببینم که بعد آن همه بغض<br>جواب حسرت این چند سال من شده ای؟<br><span class="text_exposed_hide">...</span><span class="text_exposed_show"><br>چقدر حافظ بلدانشین ورق بخورد؟<br>...تو ناسروده ترین بیت فال من شده ای<br><br>چقدر لکنت شب گریه را مجاب کنم؟<br>خدا نکرده مگر بی خیال من شده ای؟<br><br>هنوز نذر شب جمعه های من این است<br>که اتفاق بیفتد حلال من شده ای<br><br>که اتفاق بیفتد کنار تو هستم<br>برای وسعت پرواز بال من شده ای<br><br>میان بغض و تبسم میان وحشت و عشق<br>تو شاعرانه ترین احتمال من شده ای<br><br>مرا به دوزخ بیداریم نیازی نیست<br>چقدر خواب قشنگیست مال من شده ای<br><br><br>مهناز فرهودی</span></span><span class="text_exposed_hide"><span class="text_exposed_link"><a><br></a></span></span></div></span></div> text/html 2018-04-21T15:10:50+01:00 mynicedream.mihanblog.com رویــــROYAــا جوک http://mynicedream.mihanblog.com/post/1947 <font size="5" face="Mihan-Iransans">امروز سوار تاكسى شدم، به راننده گفتم: چقدر میشه؟<br><br>گفت: نمیدونم، هرچى مرامته بده!<br><br>بهش پونصد تومن دادم<br><br>گفت: تف تو مرامت!!<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/29.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/24.gif"></font>