خدای خوبم،

 هرگز کسی را به آنچه که قسمتش نیست عادت نده!